Komunikat z dnia 31.01.2020 r.

Woda basenowa na pływalni krytej „Delfinek” spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

WYNIKI BADAŃ