Basen pływalni Delfinek

Regulamin Pływalni DELFINEK

1. Pływalnia „Delfinek” jest obiektem Miasta Łuków administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie.

2. Pływalnia jest czynna codziennie tj. od poniedziałku do niedzieli wg harmonogramu pracy pływalni określonego Zarządzeniem Dyrektora OSiR.

3. Z pływalni mogą korzystać:
1) grupy zorganizowane:
– uczniowie z opiekunami w „pasmach szkolnych”,
– kluby i sekcje pływackie,
– podmioty prowadzące naukę pływania i zajęcia sportowo-rekreacyjne na pływalni po podpisaniu stosownych umów z administratorem obiektu (OSiR)
– zakłady pracy
2) osoby indywidualne na podstawie biletów i karnetów.

4. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5. Zabrania się korzystać z pływalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.

6. Zabrania się korzystać z pływalni osobom mającym otwarte rany, choroby skóry lub inne zagrażające otoczeniu lub własnemu życiu.

7. Na pływalni, w szatniach i pod prysznicami obowiązuje strój kąpielowy (nie bawełniany).

8. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni wyłącznie w specjalnych pieluchomajtkach basenowych.

9. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie się pod natryskiem.

10. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy zorganizowanej wchodzą równocześnie.

11. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć przed ich rozpoczęciem i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczona na pływalnię.

12. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i obowiązkowo w zmienionym obuwiu (obowiązuje obuwie basenowe).

13. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania, osób upoważnionych oraz ratownika.

14. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny ćwiczących przed i po zajęciach. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.

15. W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na 1 osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników.

16. Dopuszczalna ilość uczniów korzystających z pływalni w „pasmach szkolnych” i w pozostałych pasmach basenowych wynosi do 40 osób.

17. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia i ratownika.

18. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
a) wchodzić do wody bez zezwolenia,
b) palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, jeść na terenie basenu,
c) niszczyć urządzenia i sprzęt,
d) zaśmiecać teren pływalni,
e) hałasować,
f) wprowadzać zwierzęta.

19. Za dyscyplinę uczestników zajęć i przestrzeganie regulaminu pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a za bezpieczeństwo odpowiada ratownik.

20. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia nieprzestrzegania regulaminu przerwać zajęcia i powiadomić o fakcie dyrektora szkoły telefonicznie i na piśmie.

21. Jednostka pobytu na pływalni wynosi 45 minut.

22. Na sygnał oznaczający koniec zajęć (dzwonek, gwizdek) grupy lub osoby indywidualne powinny natychmiast opuścić nieckę pływalni.

23. Grupy i osoby korzystające z basenu upoważnia się do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

24. Za przedmioty pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie opiekunowi grupy,
kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

25. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.

26. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

27. Zasady prowadzenia nauki pływania:
1) Naukę pływania na Pływalni „Delfinek” mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające uprawnienia instruktora lub trenera nauki pływania, ratownicy wodni posiadający opłacone składki członkowskie.
2) Wyżej wymienione podmioty winny mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą i podpisaną stosowną umowę z OSiR.
3) Ze względu na konieczność zachowania warunków bezpieczeństwa wokół niecki basenu nie może przebywać więcej niż 3 instruktorów lub trenerów pływania w ciągu 1 godziny basenowej. Rezerwacja wstępu na basen dla instruktorów i trenerów pływania po uwzględnieniu zawartych umów z OSiR odbywa się w recepcji pływalni.
4) Za realizację postanowień regulaminu zawartych w podpunkcie 1, 2, 3 odpowiedzialność ponosi Kierownik Pływalni, Ratownik, Recepcjonistka.

28. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrekcji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie.