Komunikat z dnia 06.10.2022

Woda basenowa na Pływalni Krytej „Delfinek” spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.z 2015 r. poz.2016)