Regulamin Pływalni DELFINEK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 57/2023 z dn. 11.09.2023 r. Dyrektora OSiR w Łukowie

1. Pływalnia „Delfinek” jest obiektem Miasta Łuków administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie.
2. Pływalnia funkcjonuje codziennie tj. od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem pracy pływalni określonej odrębnym Zarządzeniem Dyrektora OSiR. (Tygodniowy harmonogram wykorzystania pływalni dostępny w recepcji oraz na stronie www. osir.lukow.pl)
3. Warunkiem korzystania z pływalni jest akceptacja przez użytkowników obowiązujących regulaminów oraz bezwzględne przestrzeganie zawartych w nich postanowień.
4. Z pływalni mogą korzystać:
a) osoby indywidualne;
b) grupy zorganizowane pod opieką instruktorów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego lub innych uprawnionych osób:
– uczniowie z opiekunami w „pasmach szkolnych”, tj. od poniedziałku do piątku;
– kluby i sekcje pływackie;
– zakłady pracy;
c) podmioty prowadzące naukę pływania;
d) podmioty prowadzące zajęcia sportowo–rekreacyjne.
5. Dzieci do lat 12 korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
6. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni wyłącznie w specjalnych pieluchomajtkach basenowych.
7. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci korzystających z pływalni mogą przebywać wyłącznie na tarasie widokowym.
8. Podczas „pasm szkolnych” taras widokowy jest nieczynny.
9. Przed wejściem na halę basenową należy skorzystać z prysznica oraz przejść przez brodzik w celu dezynfekcji stóp.
10. Pływalnia nie świadczy usługi depozytu. Za przedmioty zagubione, pozostawione na pływalni administrator nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać do recepcji. Pozostają one do chwili identyfikacji przez właściciela i ich zwrotu, nie dłużej niż 30 dni.
11. Korzystający z pływalni zobowiązuje się do zmiany obuwia na basenowe (klapki), a obuwie i okrycie wierzchnie pozostawić w szatni.
12. Zabrania się wejścia na strefę basenową bez obuwia ochronnego (klapek).
13. Przed wyjściem z przebieralni na teren hali basenowej należy sprawdzić, czy szafka została prawidłowo zamknięta.
14. Po każdorazowym opuszczeniu strefy basenowej; np. po skorzystaniu z toalety, sauny, przed ponownym wejściem do wody należy bezwzględnie skorzystać z prysznica oraz przejść przez brodzik w celu dezynfekcji stóp.
15. Po opuszczeniu strefy basenowej, przed wejściem do strefy przebieralni należy skorzystać ze strefy pryszniców. Prysznic służy tylko i wyłącznie do spłukania z ciała chloru.
16. Na terenie pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów pływalni, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych RODO. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w toaletach, przebieralniach, pomieszczeniach z prysznicami.
17. Fotografowanie oraz filmowanie na terenie pływalni jest zabronione.
18. Wstęp na halę basenową odbywa się na podstawie transpondera Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) pobranego w recepcji pływalni.
19. Płatność oraz zasady obowiązujące przy wejściu i wyjściu:
a) opłata za wstęp pobierana jest z góry za 60 min + 10 min nieodpłatne na pobyt w przebieralni według cennika pływalni;
b) wykupienie usługi upoważnia do jednorazowego wejścia na teren pływalni;
c) czas usługi liczony jest od momentu przekroczenia bramki „wejście” do chwili wyjścia, tj. przekroczenia bramki „wyjście”;
d) wejście na pływalnię odbywa się po wpłaceniu z góry ustalonej należności zgodnie z cennikiem i otrzymaniu transpondera w kasie;
e) transponder jest jednocześnie biletem wstępu;
f) transponder jest zwracany w kasie po wyjściu z przebieralni i stanowi podstawę do rozliczenia pobytu na basenie;
g) po oddaniu transpondera i rozliczeniu się w kasie powrót do przebieralni jest zabroniony;
h) przekroczenie bramki „wyjście” równoznaczne jest z zakończeniem korzystania z usługi;
i) w przypadku wydłużającego się czasu podczas oczekiwania na rozliczenie w kasie, klient może skorzystać z czytnika „czas stop”;
j) za zniszczenie lub zgubienie transpondera pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
20. Maksymalna ilość przebywających jednocześnie na basenie wynosi 48 osób.
21. Wokół niecki basenu (na plaży), mogą przebywać wyłącznie instruktorzy lub trenerzy pływania, którzy mają podpisaną umowę z OSiR umożliwiającą prowadzenie zajęć indywidualnej nauki pływania.
22. Administrator może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających jednocześnie z obiektu.
23. „Pasma szkolne” uzupełnione będą o wejścia indywidualne, dla których wyznaczono jeden tor pływacki.
24. Administrator pływalni może kontrolować prowadzone zajęcia.
25. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratownika pełniącego dyżur oraz pracowników obsługi basenu.
26. W przypadku zanieczyszczenia wody w stopniu wymagającym dodatkowej dezynfekcji niecki lub wymiany wody kosztami będzie obciążona osoba odpowiedzialna za spowodowanie tego zdarzenia.
27. W basenie w przypadku pływania indywidualnego obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.
28. Korzystający z pływalni ma obowiązek stosowania się do poleceń ratownika.
29. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
a) wchodzić do wody bez zezwolenia;
b) wszczynać fałszywych alarmów
c) palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, jeść na terenie basenu;
d) pozostawiać obuwia w strefach komunikacji oraz przelewów basenowych;
e) używania przyniesionego sprzętu pływającego: pontonów, materaców lub innych nadmuchiwanych zabawek do pływania, mogących stwarzać zagrożenie dla innych klientów;
f) niszczyć urządzeń i sprzętu;
g) zaśmiecać teren pływalni;
h) biegać, popychać innych, wpychać do wody, hałasować;
i) wprowadzać zwierząt.
30. Ratownik pełniący dyżur uprawniony jest do wykonywania czynności:
a) kontroli i egzekwowania przestrzegania regulaminów;
b) wydawania poleceń;
c) udzielania upomnień i ostrzeżeń;
d) wydawania zakazu dalszej kąpieli lub korzystania z atrakcji wodnych;
e) wydawania nakazu opuszczenia pływalni w tym natychmiastowej ewakuacji;
f) przekierowania kąpiących na inny tor;
g) nakazania użytkowania toru przeznaczonego do prowadzenia nauki pływania.
31. Zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi lub pracownikowi obsługi basenu m. in.:
a) wszystkie sytuacje mogące zagrażać życiu i zdrowiu użytkowników;
b) nieprawidłowości w pracy urządzeń na pływalni;
c) wszelkie urazy, pogorszenie samopoczucia.
32. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia, samopoczucia, sprawności fizycznej, a także kobiety w ciąży winny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia ze szczególną ostrożnością i po konsultacji z lekarzem.
33. Zabrania się korzystać z pływalni osobom mającym otwarte rany, choroby skóry lub inne zagrażające otoczeniu lub własnemu życiu. Noszenie okularów oraz szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko.
34. Pływalnia nie weryfikuje i nie odpowiada za stan zdrowia oraz umiejętności pływackie klientów.
35. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje i nie stosujące się do postanowień Regulaminów będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wniesionych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
36. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrekcji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie.
37. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Administrator Pływalni Krytej „Delfinek”.

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług Pływalni „Delfinek” przez grupy zorganizowane.
2. Grupy zorganizowane zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz pozostałych obowiązujących regulaminów obiektu.
3. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z obiektu pod nadzorem opiekuna lub innej osoby uprawnionej.
4. Osoba prowadząca zajęcia grupy zorganizowanej odpowiedzialna jest za zapoznanie uczestników zajęć z Regulaminem Pływalni oraz za jego przestrzeganie przez uczestników zajęć.
5. W dniu korzystania z pływalni opiekun grupy zorganizowanej jako osoba uprawniona zobowiązuje się do wypełnienia protokołu grupy zorganizowanej znajdującego się w recepcji pływalni wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników.
7. Grupa zorganizowana wchodzi na halę basenową równocześnie.
8. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
9. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na halę basenową.
10. Obecność opiekuna na hali basenowej podczas zajęć jest obowiązkowa.
11. Za dyscyplinę uczestników zajęć i przestrzeganie regulaminu pływalni odpowiedzialność ponosi opiekun grupy zorganizowanej, a za bezpieczeństwo odpowiada ratownik pełniący dyżur.
12. Ratownik pełniący dyżur nie jest opiekunem grupy.
13. Skoki do wody są dozwolone na zajęciach tylko w miejscach wyznaczonych oraz za zgodą i w obecności ratownika pełniącego dyżur.
14. Na sygnał oznaczający koniec zajęć (dzwonek, gwizdek) grupy zorganizowane powinny natychmiast opuścić nieckę basenową.
15. Do obowiązków opiekunów grup zorganizowanych należy:
a) przeprowadzenie formalności związanych z wejściem grupy i pobraniem transponderów;
b) pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i transponderów;
c) wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami;
d) przypomnienie o możliwości i konieczności korzystania z sanitariatów i toalet;
e) wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenowej;
f) zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej;
g) utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń pływalni oraz zgłaszanie zauważonych uszkodzeń;
h) po upływie wyznaczonego czasu na zajęcia w basenie, wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami i sanitariatami;
i) dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych;
j) sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach;
k) rozliczenie się z transponderów w recepcji pływalni.
l) stosowanie się do poleceń ratownika.
16. Grupa zorganizowana ma obowiązek podporządkowania się poleceniom prowadzącego zajęcia i pełniącego dyżur ratownika.
17. Za bezpieczeństwo osób w szatniach odpowiedzialni są opiekunowie grup.
18. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni oraz pracownicy pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Osoby przebywające na pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom

1. Zasady prowadzenia nauki pływania:
1) naukę pływania na Pływalni „Delfinek” może prowadzić Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, osoby posiadające uprawnienia instruktora lub trenera nauki pływania, ratownicy wodni;
2) wyżej wymienione podmioty winny mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą lub prowadzić działalność nierejestrowaną na podstawie art. 5 Prawo Przedsiębiorców;
3) przed rozpoczęciem świadczenia usługi indywidualnej nauki pływania podmioty, o których mowa w ust 1 winny przedłożyć administratorowi stosowne uprawnienia, uzyskać zgodę Administratora na prowadzenie takiej działalności oraz podpisać stosowną umowę;
4) wokół niecki basenu nie może przebywać więcej niż 8 instruktorów lub trenerów pływania w ciągu 1 godziny basenowej;
5) do prowadzenia nauki pływania udostępnia się 3 oznakowane tory pływackie;
6) na jednym torze pływackim może przebywać jednocześnie maksymalnie 8 osób uczących się pływać;
7) instruktor w ramach jednorazowego wstępu może prowadzić zajęcia z maksymalnie 3 osobami poza godzinami tzw. „pasm szkolnych”;
8) w „pasmach szkolnych” możliwe jest prowadzenie indywidualnej nauki pływania (nauka z jednym dzieckiem), potwierdzona opinią, orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym potrzebę indywidualnej nauki pływania.
2. Do obowiązków Instruktora prowadzącego naukę pływania należy w szczególności:
a) zapoznanie kursantów z Regulaminami obowiązującymi na pływalni oraz zobowiązanie kursantów do ich przestrzegania;
b) zapewnienie bezpieczeństwa niepełnoletnim kursantom;
c) dopilnowanie właściwego rodzaju, stanu higienicznego strojów kąpielowych kursantów;
d) sprawdzenie stanu liczbowego swoich kursantów przed i po zajęciach;
e) podczas pobytu kursantów na hali basenowej przebywanie w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby kursantów i sam był przez nich widziany;
f) stała kontrola zachowania się kursantów w czasie całego pobytu na pływalni;
g) przed zakończeniem zajęć wyegzekwowanie od kursantów złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu używanego w trakcie zajęć.
h) stosowanie się do poleceń ratownika.
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zdarzeń związanych z obecnością instruktora, kursantów na pływalni w tym czasie za wyjątkiem przypadków zawinionych przez OSiR.
4. Sprzęt do nauki pływania, instruktorzy zabezpieczają we własnym zakresie.
5. Sprzęt do nauki pływania stanowiący własność instruktorów, nie może być pozostawiony w strefie plaży przybasenowej.
6. Za realizację postanowień regulaminu dotyczących zasad prowadzenia nauki pływania odpowiedzialność ponosi Kierownik Pływalni, pełniący dyżur ratownik.

1. Zakup i doładowanie karty abonamentowej odbywa się w kasie pływalni „Delfinek” w godzinach pracy pływalni.
2. Opłata za wydanie karty abonamentowej jest zgodna z aktualnym cennikiem obiektu i nie podlega zwrotowi. Karta abonamentowa pozostaje własnością klienta.
3. Karta abonamentowa upoważnia do korzystania z usług obiektu.
4. Okres ważności karty abonamentowej zależny jest od kwoty wpłacanej na zakupioną kartę zgodnie z cennikiem i liczony jest od daty zakupu.
5. Zagubienie lub zniszczenie karty abonamentowej, należy zgłosić w recepcji pływalni. Po zablokowaniu karty abonamentowej istnieje możliwość wykupienia nowej karty, z możliwością przesunięcia środków.
6. Karta ulega wyzerowaniu i likwidacji w przypadku nie korzystania przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego dnia ważności karty.
7. Na jedną kartę abonamentową może wchodzić dowolna liczba osób. Opłata za pobyt będzie naliczana wg cennika dotyczącego wejść jednorazowych.
8. Przy każdorazowym wejściu na basen pobierana jest z „góry” stawka podstawowa za 60 minut pobytu na basenie. Po dodatkowych 10 minutach na przebranie w szatni pobierana jest dopłata za każdą rozpoczęta minutę proporcjonalnie do ceny biletu.
9. W przypadku rozliczenia się przed upływem zaliczkowego czasu pobytu dla danej usługi, system nie zwraca niewykorzystanej wartości na kartę Użytkownika.
10. OSiR nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na koncie, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu ważności karty abonamentowej.
11. W przypadku braku wystarczającej kwoty na abonamencie, Użytkownik karty zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę gotówką/kartą płatniczą w kasie pływalni.
12. Zakupiona usługa po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.
13. W przypadku rezygnacji z korzystania z usług pływalni środki zgromadzone na karcie abonamentowej nie podlegają zwrotowi.
14. Wartości z kilku kart abonamentowych nie sumują się.
15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych zasad korzystania z kart abonamentowych.
16. Wzór karty abonamentowej stanowi własność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie.
17. Posiadacz karty abonamentowej zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów Pływalni „Delfinek”.

1. Sauna sucha jest integralną częścią pływalni i obowiązuje w niej Regulamin Pływalni Krytej Delfinek oraz niniejszy Regulamin.
2. Godziny funkcjonowania sauny określa odrębne zarządzenie Dyrektora OSiR w Łukowie.
3. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do zaleceń, oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi obiektu.
4. W obiekcie Pływalni znajdują się: sauny suche – fińskie (damska i męska) o wilgotności poniżej 30% i temperaturze powietrza do 100°C.
5. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
6. Przeciwwskazania do korzystania z sauny:
• choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarzy, przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolność nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca,nowotwory, guzy, ogniska zapalne np. ból zęba,
• ciąża
7. Z sauny nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
8. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
9. Z sauny mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
10. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
11. Przed wejściem do sauny należy skorzystać z prysznica.
12. W saunie należy przebywać wyłącznie w stroju kąpielowym z naturalnego materiału.
13. Przed korzystaniem z sauny należy koniecznie zdjąć biżuterię, okulary, szkła kontaktowe oraz klapki.
14. W saunie należy rozłożyć ręcznik pod całą powierzchnią ciała.
15. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
16. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości pomieszczenia.
17. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
18. Korzystanie z sauny równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY

1. Kąpiel w saunie polega na naprzemiennym podgrzewaniu i ochładzaniu ciała i może być przeprowadzona w kilku cyklach: jedno wejście do sauny powinno trwać około 5-15 minut, a całkowity czas nie powinien przekraczać 30 minut dziennie, np. 2×15 minut lub 3×10 minut.
2. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
3. W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie i bezwzględnie przerwać zabieg oraz poinformować ratowników lub pracowników obsługi w celu udzielenia pomocy.
4. Po każdym wyjściu z sauny należy ochłodzić ciało biorąc chłodny prysznic.
5. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy.
6. Pobyt w saunie powinien kończyć się chłodną kąpielą bez stosowania mydła, następnie należy wytrzeć się do sucha i odpocząć kilka minut.
7. Po pobycie w saunie należy uzupełnić utracone płyny.

1. Klient po zakupie biletu otrzymuje transponder.
2. Szatnia czynna jest w godzinach funkcjonowania pływalni.
3. Obuwie należy włożyć do torby jednorazowej.
4. Okrycia wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni. Zabrania się pozostawiania obuwia na recepcji.
5. W kasie można nabyć torby jednorazowe oraz ochraniacze na obuwie.
6. Odzież i obuwie pozostawione w szatni wydaje się tylko i wyłącznie na podstawie wydanego transpondera.
7. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
8. Szatnia jest obowiązkowa i bezpłatna.