Regulamin Pływalni Letniej DELFIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24  z dnia 09.06.2017 r.

REGULAMIN PŁYWALNI LETNIEJ DELFIN

 1. Pływalnia Letnia „Delfin” jest administrowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie zwany dalej Administratorem.
 2. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach 10.00-20.00 w sezonie letnim z możliwością zmiany czasu pracy.
 3. Osoby korzystające z usług obiektu zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem Pływalni „Delfin”, instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz do ich przestrzegania.
 4. Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Z pływalni mogą korzystać:
  1. grupy zorganizowane:
  2. kluby i sekcje sportowe w tym pływackie;
  3. podmioty prowadzące naukę pływania i zajęcia sportowo-rekreacyjne na pływalni po podpisaniu stosownych umów z administratorem obiektu (OSiR);
  4. osoby indywidualne na podstawie biletów i karnetów.
 6. Obsługa pływalni ma prawo do weryfikacji autentyczności biletów, kart wstępu, karnetów, wejściówek itp.
 7. W przypadku korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie pływalni należy bezwzględnie przestrzegać niniejszy regulamin oraz instrukcje korzystania znajdujące się w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz do wszelkich oznakowań umiejscowionych na terenie obiektu.
 8. Osoby korzystające z pływalni obowiązane są ściśle stosować się do poleceń Ratowników i Obsługi Pływalni.
 9. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z emblematem
 10. Sygnalizacja flagowa:
  1. flaga biała – oznacza zezwolenie na kąpiel w ramach regulaminu,
  2. flaga czerwona – oznacza absolutny zakaz kąpieli – dyżur służb ratowniczych,
  3. brak flagi – oznacza kąpielisko nieczynne, zakaz kąpieli, brak służb ratowniczych.
 11. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni wyłącznie w specjalnych pieluchomajtkach basenowych!
 12. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 13. Zasady korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane :
  1. grupa zorganizowana to grupa osób przebywających na basenie w celu rekreacyjnym, sportowym, dydaktycznym, rehabilitacyjnym lub innym pod opieką instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby w celu realizacji zaplanowanych zajęć,
  2. prowadzący zajęcia zobowiązany jest do zapoznania uczestników zajęć z  regulaminem Pływalni Letniej „Delfin” oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych,
  3. grupa prowadząca zajęcia nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna. Opiekunowie i prowadzący zajęcia zobowiązani są do stałego przebywania ze swoimi podopiecznymi i zapewnienia porządku i bezpieczeństwa grupie we wszystkich strefach pływalni.
 14. Osoby niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki zobowiązane są do przebywania na Pływalni wyłącznie z opiekunem.
 15. Osoby z problemami zdrowotnymi mogą korzystać z pływalni po konsultacji z lekarzem i na własną odpowiedzialność.
 16. Zabrania się korzystania z pływalni osobom mającym otwarte rany, choroby skóry lub inne zagrażające otoczeniu lub własnemu życiu.
 17. Zabrania się wstępu na obiekt osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychotropowych lub środków odurzających oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie całego obiektu.
 18. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, naruszające porządek publiczny i przepisy niniejszego regulaminu oraz zasady użytkowania urządzeń i sprzętu Pływalni będą usuwane z terenu Pływalni przez Policję i poniosą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody i podlegać będą karom określonym w stosownych przepisach.
 19. Palenie tytoniu może odbywać się tylko w jednym wyznaczonym do tego celu miejscu.
 20. Na terenie Pływalni obowiązuje całkowity zakaz: jazdy na rowerach, rolkach i deskorolkach oraz wprowadzania zwierząt.
 21. Bez zgody Administratora zabrania się rozpalania ognisk i grillowania.
 22. Bez zgody Administratora zabrania się wykonywania zdjęć i filmów.
 23. Pływalnia przez całą dobę dozorowana jest przez służby porządkowe, doraźnie przez służby ochrony i Policję.
 24. Kąpiel poza godzinami otwarcia jest zabroniona i stanowi naruszenie przepisów Kodeksu Wykroczeń.
 25. Obecność Ratowników, obsługi i innych służb nie zwalnia przebywających na terenie Pływalni z odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, podopiecznych i rzeczy osobistych.
 26. Za przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki oraz za szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 27. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego oraz przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.
 28. Obowiązek noszenia strojów kąpielowych dotyczy także osób opalających się.
 29. Osobom znajdującym się na terenie pływalni nie wolno:
  1. zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób,
  2. popychać i wrzucać innych osób do wody
  3. zaśmiecać i brudzić teren pływalni,
  4. biegać i leżakować na obrzeżu niecki basenu,
  5. wchodzić do wody w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
  6. zanurzać pod wodą innych użytkowników basenu,
  7. skakać do wody z plaży wokółbasenowej,
  8. wszczynać fałszywych alarmów,
  9. niszczyć urządzenia i sprzęt,
  10. zaśmiecać teren pływalni,
  11. wprowadzać zwierzęta,
  12. wnosić na teren pływalni ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
  13. używać jakichkolwiek środków chemicznych w tym mydła, szamponów poza strefą pryszniców,
  14. korzystać z atrakcji wodnych w biżuterii, zegarkach, ozdobach do włosów itp.,
  15. zanieczyszczać wodę,
  16. załatwiać potrzeby fizjologiczne do wody basenowej.
 30. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
 31. Każda osoba przebywająca na pływalni jest zobowiązana do niezwłocznego informowania odpowiednich służb ratunkowych, administracyjnych o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu.
 32. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzedniej zgody administratora.
 33. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz inne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu w trakcie pobytu na pływalni należy niezwłocznie zgłaszać
 34. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
 35. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić ratownikowi lub obsłudze pływalni. Zatrzymanie przedmiotów znalezionych na terenie obiektu stanowi naruszenie prawa.
 36. Znalezione przez pracowników obsługi przedmioty Administrator przechowywał będzie przez 14 dni. Znalezione, a nie odebrane przedmioty po tym okresie będą utylizowane.
 37. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie pływalni mogą być usuwane z obiektu bez zwrotu uiszczonych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania prawnego.
 38. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie .
 39. Niniejszy regulamin umieszczono w recepcji pływalni oraz na stronie internetowej osir.lukow.pl.
 40. Instrukcje korzystania z atrakcji wodnych stanowią załączniki do Regulaminu Pływalni Letniej „Delfin”:
  1. zjeżdżalnia „Rodzinna”     TUTAJ
  2. zjeżdżalnia „Kamikadze”  TUTAJ
  3. zjeżdżalnia „Anakonda”    TUTAJ
  4. „rwąca rzeka”                      TUTAJ
  5. „huśtawka wodna”             TUTAJ
  6. zjeżdżalnia 3-torowa          TUTAJ

Życzymy miłego i bezpiecznego pobytu