Słupy i tablice ogłoszeniowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie jest administratorem 15 słupów i 31 tablic ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta.

 

ZARZĄDZENIE NR 79/2018
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie z dnia 03.10.2018 r.
dotyczy: zasad korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych w mieście Łuków.
Na podstawie Statutu OSiR §3 pkt.6 (Uchwała Rady Miasta Łuków Nr XXXII/266/2005 z dn. 12.12.2005 r.)

§ 1

Administrowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie powierzchnię reklamową na 15 słupach i 31 tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia (Załącznik Nr 1 – Wykaz lokalizacji tablic i słupów ogłoszeniowych) podzielić na wyodrębnione części:
I. bezpłatną (ogólnodostępną) dla ogłoszeń prywatnych /ogłoszenia drobne nie związane z działalnością gospodarczą maksymalny format ogłoszenia A5, po 1 szt. na tablicy i 2 szt. na słupie ogłoszeniowym /,
II. płatną:
1. dla firm, instytucji i osób prowadzących działalność gospodarczą; osób prywatnych w związku z prowadzeniem działalności komercyjnej i niekomercyjnej i innej;
2. dla komitetów wyborczych, firm, instytucji i osób związaną z prowadzoną kampanią wyborczą.
III. z przeznaczeniem na umieszczenie nekrologów.

§ 2

1. Ustalam opłaty za umieszczenie i rozwieszenie ogłoszeń na słupach i tablicach na powierzchni wymienionej w §1 pkt II, III w wysokości netto jak niżej:
A/ opłata za umieszczenie 1 plakatu za dobę na jednostce ogłoszeniowej przez: firmy, instytucje i osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prywatne w związku z prowadzeniem działalności komercyjnej lub niekomercyjnej i innej:
Format A5 (148 x 210 mm) – 0,11 zł
Format B5 (176 x 250 mm) – 0,15 zł
Format A4 (210 x 297 mm) – 0,20 zł
Format B4 (250 x 353 mm) – 0,25 zł
Format A3 (297 x 420 mm) – 0,36 zł
Format B3 (353 x 500 mm) – 0,40 zł
Format A2 (420 x 594 mm) – 1,20 zł
Format B2 (500 x 707 mm) – 1,50 zł
Format A1 (594 x 841 mm) – 2,00 zł
Format B1 (707 x 1000 mm) – 2,50 zł
Format A0 (841 x 1189 mm) – 3,00 zł
Format B0 (1000 x 1414 mm) – 3,50 zł
B/ opłata za umieszczenie 1 plakatu za dobę na jednostce ogłoszeniowej przez komitety wyborcze, firmy, instytucje i osoby związane z prowadzoną kampanią wyborczą:
Format A5 (148 x 210 mm) – 0,17 zł
Format B5 (176 x 250 mm) – 0,23 zł
Format A4 (210 x 297 mm) – 0,30 zł
Format B4 (250 x 353 mm) – 0,38 zł
Format A3 (297 x 420 mm) – 0,54 zł
Format B3 (353 x 500 mm) – 0,60 zł
Format A2 (420 x 594 mm) – 1,80 zł
Format B2 (500 x 707 mm) – 2,25 zł
Format A1 (594 x 841 mm) – 3,00 zł
Format B1 (707 x 1000 mm) – 3,75 zł
Format A0 (841 x 1189 mm) – 4,50 zł
Format B0 (1000 x 1414 mm) – 5,25 zł
C/ opłata miesięczna dla zakładów pogrzebowych – 70,00 zł/za nekrologi format A4, za reklamę wg §2 pkt.1 ust.A.
2. W ramach opłat wymienionych w pkt.1 ust.A, B, C zawarto koszt rozwieszenia ogłoszeń, plakatów dostarczonych przez Ogłoszeniodawcę i ich usunięcia po zakończeniu umowy.
3. Przy zamówieniu przez Ogłoszeniodawcę powierzchni ogłoszeniowych na okres co najmniej 3 m-cy, opłaty wymienione w §2 pkt.1 mogą być ustalone w drodze negocjacji.
4. Umieszczenie ogłoszeń i plakatów na tablicach i słupach ogłoszeniowych odbywa się po zawarciu stosownej umowy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie i uiszczeniem opłaty przez Ogłoszeniodawcę /Reklamodawcę/.

§ 3

Jednostki i zakłady budżetowe podlegające Miastu Łuków mają prawo do bezpłatnego umieszczania ogłoszeń niekomercyjnych. Ogłoszenia komercyjne wg §2 pkt.1 ust.A, B.

§ 4

Ustalam opłatę manipulacyjną w wysokości 75,00 zł tytułem zwrotu kosztów organizacyjnych poniesionych w związku z ustaleniem Ogłoszeniodawców i Reklamodawców umieszczających bezprawnie (bez podpisania stosownej umowy) ogłoszenia i reklamy na słupach i tablicach ogłoszeniowych oraz przywrócenie porządku na słupach i tablicach i ponowne umieszczenie plakatów ogłoszeniodawców mających podpisaną z OSiR umowę na umieszczenie reklam i ogłoszeń.

§ 5

1. W przypadku umieszczenia bezprawnie plakatów na powierzchni przekraczającej 30 % ogólnej powierzchni ogłoszeniowej tablicy lub słupa, ustalam opłatę w wysokości:
50 zł netto x ilość tablic i słupów, na których bezprawnie umieszczono ogłoszenia.
2. W przypadku umieszczenia bezprawnie plakatów na powierzchni nieprzekraczającej 30% ogólnej powierzchni ogłoszeniowej tablic i słupów, ustalam opłatę w wysokości: opłata za umieszczenie 1 plakatu za dobę wg §2 pkt.1 ust.A, B, C x 200 % x ilość tablic i słupów, na których bezprawnie umieszczono ogłoszenia.

§ 6

Słupy i tablice ogłoszeniowe porządkowane i uaktualniane będą stosownie do potrzeb.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Nr 67/2016 z dn. 06.12.2016 r.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04.10.2018 r.

 

 
Wykaz lokalizacji tablic i słupów ogłoszeniowych

Tablice ogłoszeniowe:

1. Kiernickich
2. 700-lecia / Partyzantów
3. Wyszyńskiego / Cieszkowizna
4. Wyszyńskiego
5. Międzyrzecka / Dmocha
6. Międzyrzecka
7. Międzyrzecka / 11 – go Listopada
8. Al. Kościuszki (PKP)
9. Al. Kościuszki (Mirgaz)
10. Krasińskiego
11. Siedlecka/ Ławecka
12. Al. Kościuszki / Siedlecka
13. 11–go Listopada (Stokrotka)
14. Prusa
15. Wójtostwo / Miedzyrzecka
16. Al. Kościuszki / Popiełuszki
17. Zimna Woda
18. Farfak
19. Kaufland / Tesco
20. Gałczyńskiego/Broniewskiego
21. Siedlecka (Pływalnia Delfinek)
22. Warszawska (rondo)
23. Partyzantów (kaplica)
24. Plac zabaw przy ul. B. Chrobrego
25. Farfak (przy sklepie)
26. Okrzei (przy ul. Rurowej)
27. Poważe (przy ul. Nadrzecznej)
28. Wiatraki
29. Kazimierza Wielkiego/Wojska Polskiego
30. Staszica/Zielona
31. Armii Krajowej (przy pomniku Ostoi)

Słupy ogłoszeniowe:

1. Warszawska/Browarna
2. 700 – lecia / Stasia i Nel
3. Spokojna / Partyzantów
4. Plac Solidarności
5. Piłsudskiego / Dmocha
6. Dmocha / Stawki
7. Piłsudskiego
8. Staropijarska (PKS)
9. Staropijarska / Międzyrzecka
10. Park Miejski (Warszawska / Rogalińskiego)
11. Chopina
12. Stodolna
13. Warszawska
14. os Klimeckiego
15. Cieszkowizna (Rejon Energetyczny)