Słupy i tablice ogłoszeniowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie jest administratorem 15 słupów i 30 tablic ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta.

ZARZĄDZENIE NR 39/2022

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie z dnia 03.08.2022 r.

dotyczy: zasad korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych w mieście Łuków.

Na podstawie Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXII/266/2005 Rady Miasta w Łukowie z dnia 12.12.2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie oraz Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2020 z dnia 17.12.2020 r. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie i zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie wprowadzonej Zarządzeniem nr 74/2021 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie z dnia 15.10.2021 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Administrowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie powierzchnię reklamową na 15 słupach i 30 tablicach ogłoszeniowych  zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zarządzam podzielić na wyodrębnione części:
I. bezpłatną (ogólnodostępną) dla ogłoszeń prywatnych /ogłoszenia  nie związane z działalnością gospodarczą – maksymalny format ogłoszenia A5/,
II. płatną:
1. dla firm, instytucji i osób prowadzących działalność gospodarczą; osób prywatnych w związku z prowadzeniem działalności komercyjnej, lub niekomercyjnej;
2. dla komitetów wyborczych, firm, instytucji i osób związaną z prowadzoną kampanią wyborczą.
III. z przeznaczeniem na udostępnienie miejsca na nekrologi.

IV. z przeznaczeniem na udostępnienie miejsca na reklamy pod tablicą ogłoszeniową.

§ 2

1. Ustalam opłaty za udostępnienie miejsca, rozwieszenie i usunięcie ogłoszeń za: /1 ogłoszenie/1 dobę/ 1 miejsce ogłoszeniowe na powierzchni i w wysokości netto wymienionej jak niżej dla:
A/ firm, instytucji i osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prywatnych w związku z prowadzeniem działalności komercyjnej, niekomercyjnej:
Format A5 (148 x 210 mm) – 0,11 zł
Format B5 (176 x 250 mm) – 0,15 zł
Format A4 (210 x 297 mm) – 0,20 zł
Format B4 (250 x 353 mm) – 0,25 zł
Format A3 (297 x 420 mm) – 0,36 zł
Format B3 (353 x 500 mm) – 0,40 zł
Format A2 (420 x 594 mm) – 1,20 zł
Format B2 (500 x 707 mm) – 1,50 zł
Format A1 (594 x 841 mm) – 2,00 zł
Format B1 (707 x 1000 mm) – 2,50 zł
Format A0 (841 x 1189 mm) – 3,00 zł
B/ komitetów wyborczych, firm, instytucji i osób związanych z prowadzoną kampanią wyborczą:
Format A5 (148 x 210 mm) – 0,17 zł
Format B5 (176 x 250 mm) – 0,23 zł
Format A4 (210 x 297 mm) – 0,30 zł
Format B4 (250 x 353 mm) – 0,38 zł
Format A3 (297 x 420 mm) – 0,54 zł
Format B3 (353 x 500 mm) – 0,60 zł

2. Ustalam opłaty za udostępnienie miejsca na nekrologi w formacie A4, dla zakładów pogrzebowych w wysokości – 80,00 zł netto miesięcznie.

3. W ramach opłat wymienionych w ust. 2 nie zawarto kosztów rozwieszania nekrologów i ich usunięcia po zakończeniu umowy.

4. Zakłady pogrzebowe zobowiązane są do rozwieszania i systematycznego usuwania nieaktualnych nekrologów.

5. Oplata za reklamę zakładów pogrzebowych wg § 2 ust. 1 pkt A.

6. Ustalam opłatę za udostępnienie miejsca na reklamę pod tablicą ogłoszeniową w wysokości 20,33 zł netto za1 m2 miesięcznie.

7. Udostępnienie miejsca na ogłoszenia i nekrologi na tablicach i słupach ogłoszeniowych oraz reklam odbywa się po zawarciu stosownej umowy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie.

8. Zakończenie trwania umowy nie może przypadać w dzień tygodnia wypadający w piątek lub w sobotę.

§ 3

1. Jednostki i zakłady budżetowe podlegające Miastu Łuków mają prawo do bezpłatnego umieszczania ogłoszeń niekomercyjnych. 

2. Ogłoszenia komercyjne dla jednostek i zakładów budżetowych podlegających Miastu Łuków wg § 2 ust. 1 pkt A.

§ 4

Ustalam opłatę za nielegalne umieszczenie ogłoszeń na slupach i tablicach ogłoszeniowych, bez podpisania umowy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie w wysokości 75,00 netto zł tytułem zwrotu kosztów organizacyjnych poniesionych w związku z przywróceniem porządku na słupach i tablicach poprzez ponowne umieszczenie plakatów ogłoszeniodawców mających podpisaną z OSiR umowę.

§ 5

1. W przypadku nielegalnego umieszczenia ogłoszeń na powierzchni przekraczającej 30 % ogólnej powierzchni  tablicy lub słupa ogłoszeniowych, ustalam opłatę w wysokości: 50 zł netto x ilość tablic i słupów, na których bezprawnie umieszczono ogłoszenia.
2. W przypadku nielegalnego umieszczenia ogłoszeń na powierzchni nieprzekraczającej 30% ogólnej powierzchni ogłoszeniowej tablic i słupów ogłoszeniowych, ustalam opłatę w wysokości: opłata za umieszczenie 1 ogłoszenia za 1 dobę wg §2 ust.1 pkt A, B lub ust. 2 x 200 % x ilość tablic i słupów, na których bezprawnie umieszczono ogłoszenia.

§ 6

Słupy i tablice ogłoszeniowe porządkowane i uaktualniane będą stosownie do potrzeb.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Dyrektora OSiR Nr 4/2022 z dn. 17.02.2022 r.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.08.2022 r.

 

 
Wykaz lokalizacji tablic i słupów ogłoszeniowych

Według Załącznika Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 39/2022 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie z dnia 03.08.2022 r.

Tablice ogłoszeniowe:

1. Kiernickich
2. 700-lecia / Partyzantów
3. Partyzantów (kaplica)
4. Wyszyńskiego / Cieszkowizna
5. Wyszyńskiego
6. Międzyrzecka
7. Międzyrzecka / Dmocha
8. Międzyrzecka / 11-go Listopada
9. Wójtostwo / Międzyrzecka
10. 11–go Listopada (Stokrotka)
11. Kaufland / Tesco
12. Prusa
13. Farfak
14. Farfak (przy sklepie)
15. Okrzei (przy ul. Rurowej)
16. Al. Kościuszki (PKP)
17. Al. Kościuszki (Mirgaz)
18. Al. Kościuszki / Siedlecka
19. Popiełuszki
20. Krasińskiego
21. Gałczyńskiego / Broniewskiego
22. Siedlecka / Ławecka
23. Siedlecka (Pływalnia Delfinek)
24. Armii Krajowej (przy pomniku Ostoi)
25. Kazimierza Wielkiego/Wojska Polskiego
26. Staszica / Zielona
27. Zimna Woda (przy przejeździe)
28. Poważe (przy ul. Nadrzecznej)
29. Plac zabaw przy ul. B. Chrobrego
30. Warszawska (rondo)

Słupy ogłoszeniowe:

1. 700 – lecia/Stasia i Nel
2. Spokojna/Partyzantów
3. Cieszkowizna (Rejon Energetyczny)
4. Park Miejski (Warszawska/Rogalińskiego)
5. Plac Solidarności
6. Piłsudskiego
7. Staropijarska (PKS)
8. Staropijarska/Międzyrzecka
9. os Klimeckiego
10. Chopina
11. Piłsudskiego/Dmocha
12. Dmocha/Stawki
13. Warszawska/Browarna
14. Warszawska
15. Stodolna