Słupy i tablice ogłoszeniowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie jest administratorem 15 słupów i 30 tablic ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta.

ZARZĄDZENIE NR 24/2021

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie z dnia 12.04.2021 r.

dotyczy: zasad korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych w mieście Łuków.

Na podstawie Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXII/266/2005 Rady Miasta w Łukowie z dnia 12.12.2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie oraz Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie z dnia 17.12.2020 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie zarządzam, co następuje:

§ 1

Administrowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie powierzchnię reklamową na 15 słupach i 30 tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia (Załącznik Nr 1 – Wykaz lokalizacji tablic i słupów ogłoszeniowych) podzielić na wyodrębnione części:
I. bezpłatną (ogólnodostępną) dla ogłoszeń prywatnych /ogłoszenia drobne nie związane z działalnością gospodarczą maksymalny format ogłoszenia A5, po 1 szt. na tablicy i 2 szt. na słupie ogłoszeniowym /,
II. płatną:
1. dla firm, instytucji i osób prowadzących działalność gospodarczą; osób prywatnych w związku z prowadzeniem działalności komercyjnej i niekomercyjnej i innej;
2. dla komitetów wyborczych, firm, instytucji i osób związaną z prowadzoną kampanią wyborczą.
III. z przeznaczeniem na umieszczenie nekrologów.

IV. z przeznaczeniem na umieszczenie reklam pod tablicą ogłoszeniową.

§ 2

1. Ustalam opłaty za umieszczenie i rozwieszenie ogłoszeń na słupach i tablicach na powierzchni wymienionej w §1 pkt II, III w wysokości netto jak niżej:
A/ opłata za umieszczenie 1 plakatu za dobę na jednostce ogłoszeniowej przez: firmy, instytucje i osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prywatne w związku z prowadzeniem działalności komercyjnej lub niekomercyjnej i innej:
Format A5 (148 x 210 mm) – 0,11 zł
Format B5 (176 x 250 mm) – 0,15 zł
Format A4 (210 x 297 mm) – 0,20 zł
Format B4 (250 x 353 mm) – 0,25 zł
Format A3 (297 x 420 mm) – 0,36 zł
Format B3 (353 x 500 mm) – 0,40 zł
Format A2 (420 x 594 mm) – 1,20 zł
Format B2 (500 x 707 mm) – 1,50 zł
Format A1 (594 x 841 mm) – 2,00 zł
Format B1 (707 x 1000 mm) – 2,50 zł
Format A0 (841 x 1189 mm) – 3,00 zł
Format B0 (1000 x 1414 mm) – 3,50 zł
B/ opłata za umieszczenie 1 plakatu za dobę na jednostce ogłoszeniowej przez komitety wyborcze, firmy, instytucje i osoby związane z prowadzoną kampanią wyborczą:
Format A5 (148 x 210 mm) – 0,17 zł
Format B5 (176 x 250 mm) – 0,23 zł
Format A4 (210 x 297 mm) – 0,30 zł
Format B4 (250 x 353 mm) – 0,38 zł
Format A3 (297 x 420 mm) – 0,54 zł
Format B3 (353 x 500 mm) – 0,60 zł
Format A2 (420 x 594 mm) – 1,80 zł
Format B2 (500 x 707 mm) – 2,25 zł
Format A1 (594 x 841 mm) – 3,00 zł
Format B1 (707 x 1000 mm) – 3,75 zł
Format A0 (841 x 1189 mm) – 4,50 zł
Format B0 (1000 x 1414 mm) – 5,25 zł
C/ opłata miesięczna dla zakładów pogrzebowych – 70,00 zł/za nekrologi format A4, za reklamę wg §2 pkt.1 ust.A.

2. Ustalam opłatę za umieszczenie reklam pod tablicą ogłoszeniową w wysokości 14,63 zł netto za m2 miesięcznie.

3. W ramach opłat wymienionych w pkt.1 ust. A, B, C zawarto koszt rozwieszenia ogłoszeń, plakatów dostarczonych przez Ogłoszeniodawcę i ich usunięcia po zakończeniu umowy.
4. Umieszczenie ogłoszeń i plakatów na tablicach i słupach ogłoszeniowych odbywa się po zawarciu stosownej umowy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie i uiszczeniem opłaty przez Ogłoszeniodawcę /Reklamodawcę/.

§ 3

Jednostki i zakłady budżetowe podlegające Miastu Łuków mają prawo do bezpłatnego umieszczania ogłoszeń niekomercyjnych. Ogłoszenia komercyjne wg §2 pkt.1 ust. A, B.

§ 4

Ustalam opłatę manipulacyjną w wysokości 75,00 zł tytułem zwrotu kosztów organizacyjnych poniesionych w związku z ustaleniem Ogłoszeniodawców i Reklamodawców umieszczających bezprawnie (bez podpisania stosownej umowy) ogłoszenia i reklamy na słupach i tablicach ogłoszeniowych oraz przywrócenie porządku na słupach i tablicach i ponowne umieszczenie plakatów ogłoszeniodawców mających podpisaną z OSiR umowę na umieszczenie reklam i ogłoszeń.

§ 5

1. W przypadku umieszczenia bezprawnie plakatów na powierzchni przekraczającej 30 % ogólnej powierzchni ogłoszeniowej tablicy lub słupa, ustalam opłatę w wysokości:
50 zł netto x ilość tablic i słupów, na których bezprawnie umieszczono ogłoszenia.
2. W przypadku umieszczenia bezprawnie plakatów na powierzchni nieprzekraczającej 30% ogólnej powierzchni ogłoszeniowej tablic i słupów, ustalam opłatę w wysokości: opłata za umieszczenie 1 plakatu za dobę wg §2 pkt.1 ust. A, B, C x 200 % x ilość tablic i słupów, na których bezprawnie umieszczono ogłoszenia.

§ 6

Słupy i tablice ogłoszeniowe porządkowane i uaktualniane będą stosownie do potrzeb.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Nr 23/2020 z dn. 29.05.2020 r.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.04.2021 r.

 

 
Wykaz lokalizacji tablic i słupów ogłoszeniowych

Według Załącznika Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 24/2021 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie z dnia 12.04.2021 r.

Tablice ogłoszeniowe:

1. Kiernickich
2. 700-lecia / Partyzantów
3. Partyzantów (kaplica)
4. Wyszyńskiego / Cieszkowizna
5. Wyszyńskiego
6. Międzyrzecka
7. Międzyrzecka / Dmocha
8. Międzyrzecka / 11-go Listopada
9. Wójtostwo / Międzyrzecka
10. 11–go Listopada (Stokrotka)
11. Kaufland / Tesco
12. Prusa
13. Farfak
14. Farfak (przy sklepie)
15. Okrzei (przy ul. Rurowej)
16. Al. Kościuszki (PKP)
17. Al. Kościuszki (Mirgaz)
18. Al. Kościuszki / Siedlecka
19. Popiełuszki
20. Krasińskiego
21. Gałczyńskiego / Broniewskiego
22. Siedlecka / Ławecka
23. Siedlecka (Pływalnia Delfinek)
24.Armii Krajowej (przy pomniku Ostoi)
25. Kazimierza Wielkiego/Wojska Polskiego
26. Staszica / Zielona
27. Zimna Woda (przy przejeździe)
28. Poważe (przy ul. Nadrzecznej)
29. Plac zabaw przy ul. B. Chrobrego
30. Warszawska (rondo)

Słupy ogłoszeniowe:

1. 700 – lecia / Stasia i Nel
2. Spokojna / Partyzantów
3.Cieszkowizna (Rejon Energetyczny)
4. Park Miejski (Warszawska / Rogalińskiego)
5. Plac Solidarności
6. Piłsudskiego
7. Staropijarska (PKS)
8. Staropijarska / Międzyrzecka
9. os Klimeckiego
10. Chopina
11. Piłsudskiego / Dmocha
12. Dmocha / Stawki
13. Warszawska / Browarna
14. Warszawska
15. Stodolna