Polityka prywatności

Polityka prywatności powstała z troski o ochronę danych osób współpracujących z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie oraz na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, tel: 25 798 23 89, 515 137 778, mail: osir-lukow@wp.pl

II. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 4 RODO  ”dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej i możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Są to dane, które przekazują nam użytkownicy posiadanej przez nas infrastruktury sportowej, uczestnicy organizowanych przez nas przedsięwzięć sportowych, Współpracownicy oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych obiektów oraz usług w ramach naszej oferty sportowo-rekreacyjnej, współpracą z nami lub zatrudnieniem. Przetwarzanie danych osobowych w OSiR polega na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, przechowywaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu.

W szczególności przetwarzamy następujące dane:

 1. imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, informacje o stanie zdrowia (art. 6 ust 1 lit. a RODO)
 2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: numer rachunku bankowego

III. CEL  I ZGODA NA PRZETWARZANIE

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych:

 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. Brak woli podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 3. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. wydarzenia sportowe);
 4. Dobrowolna zgoda. Mogą Państwo jej udzielić w sposób zaproponowany przez Administratora. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić wykonanie pewnych czynności tj. wysyłanie korespondencji, informowanie o działalności lub udział w wydarzeniach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie.

IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy

 1. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań realizowanych przez administratora, (okres 14 dni po zakończeniu danego wydarzenia sportowego)
 2. Przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, dodatkowo z zachowaniem okresów wynikających z ogólnych przepisów prawa.
 3. Dla danych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody przez okres od udzielenia zgody do czasu jej wycofania

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. IV, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: urzędy, instytucje, służby oraz inne podmioty uprawione do odbioru Państwa danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub na podstawie upoważnienia.

VI. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z  PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
 3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

 Zrealizować swoje prawa mogą Państwo poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora na adres osir-lukow@wp.pl Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków), list polecony zawierający takie żądanie. Administrator ma  30 dni na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie, w zakresie podjętych działań. (art. 12 RODO). Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, (art. 77 RODO).

VII. OCHRONA WIZERUNKU

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie.
W oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawach autorskich zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, politycznych, społecznych, zawodowych; osoby stanowiącej szczegół całości; zgromadzenia, krajobrazu, publicznej imprezy; osób uczestniczących w zgromadzeniu co najmniej 15 osobowym.

Polityka Ochrony Danych Osobowych weszła w życie Zarządzeniem Nr 47/2018 z dn. 14.06.2018 r.

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt w niniejszym dokumencie.