biegi majowe, biegacze

29 ŁUKOWSKIE ULICZNE BIEGI 3-cio MAJOWE

 

R E G U L A M I N  O R G A N I Z A C Y J N Y  I M P R E Z Y pn.:

29 ŁUKOWSKIE ULICZNE BIEGI 3-cio MAJOWE

POD PATRONATEM RADY I BURMISTRZA MIASTA ŁUKÓW

1. CEL IMPREZY:

 1. uczczenie 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja;
 2. budowanie postaw patriotycznych;
 3. promocja miasta Łuków;
 4. popularyzacja biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 5. popularyzacja nordic walking;
 6. promowanie zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21 – 400 Łuków, tel. 25 798 23 89, 515 137 778, e–mail: imprezy@osir.lukow.pl, www.osir.lukow.pl

3. WSPÓŁORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21 – 400 Łuków, e–mail: snr-lukow@wp.pl

4. TERMIN: 3 MAJA 2022 r.

5. OFICJALNE OTWARCIE BIEGÓW: 03.05.2022 r. godz. 11.00

6. MIEJSCE: Łuków, ulice miasta (trasy poszczególnych biegów – pkt. 14 regulaminu).

7. SEKRETARIAT BIEGÓW:

Urząd Miasta w Łukowie, Wydział Spraw Społecznych, ul. Zdanowskiego 15. Sekretariat czynny w dniu zawodów w godz.: 9.30 – 10.30

8. KATEGORIE, DYSTANSE, NAGRODY:

A) ZAWODNICY PO UKOŃCZONYM BIEGU OTRZYMAJĄ PAMIĄTKOWY MEDAL.

B) KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

Lp.

Start

godzina

Kategoria

Dystans

Nagrody

1.

ok. 11.15

Bieg „Smerfa”

Dziewczynki 2018 – 2017

150 m

Indywidualnie

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

2.

ok. 11.30

Bieg „Smerfa”

Chłopcy 2018 – 2017

150 m

Indywidualnie

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

3.

ok. 11.45

Bieg „Krasnala”

Dziewczynki 2016 – 2015

150 m

Indywidualnie

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

4.

ok. 12.00

Bieg „Krasnala”

Chłopcy 2016 – 2015

150 m

Indywidualnie

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

5.

ok. 12.15

Szkoły Podstawowe

Dziewczęta 2014 – 2013

300 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

6.

ok. 12.25

Szkoły Podstawowe

Chłopcy 2014 – 2013

300 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

7.

ok. 12.35

Szkoły Podstawowe

Dziewczęta 2012 – 2011

600 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

8.

ok. 12.45

OPEN

Kobiety 2003 – 1992

4400 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

9.

ok. 12.45

OPEN
Kobiety 1991 – 1977

4400 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

10.

ok. 12.45

OPEN

Kobiety 1976 i starsze

4400 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

11.

ok. 12.45

OPEN

Mężczyźni 2003 – 1992

5500 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

12.

ok. 12.45

OPEN

Mężczyźni 1991 – 1982

5500 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

13.

ok. 12.45

OPEN

Mężczyźni 1981 – 1972

5500 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

14.

ok. 12.45

OPEN

Mężczyźni 1971 – 1962

5500 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

15.

 

ok. 12.45

OPEN

Mężczyźni 1961 i starsi

5500 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

16.

ok. 12.45

OPEN
Kobiety Nordic Walking

3300 m

Indywidualnie:
1
m – ce puchar
1 – 3 m–ce dyplom, nagrody
*

17.

ok. 12.45

OPEN
Mężczyźni Nordic Walking

3300 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

18.

ok. 12.45

Niepełnosprawni

(Biegi)

1100 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

19.

ok. 13.15

Szkoły Podstawowe
Chłopcy 2012 – 2011

800 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

20.

ok. 13.25

Szkoły Podstawowe

Dziewczęta 2010 – 2009

800 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

21.

ok. 13.35

Szkoły Podstawowe

Chłopcy 2010 – 2009

1100 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

22.

ok. 13.45

Szkoły Podstawowe

Dziewczęta 2008 – 2007**

1100 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

23.

ok. 13.55

Szkoły Podstawowe

Chłopcy 2008 – 2007***

1600 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

24.

ok. 14.05

Szkoły
Ponadpodstawowe

Dziewczęta 2006 – 2002**

1100 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

25.

ok. 14.15

Szkoły Ponadpodstawowe

Chłopcy 2006 – 2002***

1600 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

* Nagrody uzależnione od środków pozyskanych od sponsorów

** W przypadku małej liczby zgłoszeń biegi w kategorii: Szkoły Podstawowe Dziewczęta 2008 – 2007 oraz Szkoły Ponadpodstawowe Dziewczęta 2006 – 2002 zostaną połączone.

*** W przypadku małej liczby zgłoszeń biegi w kategorii: Szkoły Podstawowe Chłopcy 2008 – 2007 oraz Szkoły Ponadpodstawowe Chłopca 2006 – 2002 zostaną połączone.

 

C) KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA:

Lp.

Klasyfikacja Zespołowa

Nagrody

1.

Szkoły Podstawowe

1-3 m-ce puchary, dyplomy

2.

Szkoły Ponadpodstawowe

1-3 m-ce puchary, dyplomy

9. PUNKTACJA:

Rywalizacja zespołowa – w rocznikach szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w kategorii dziewcząt i chłopców.

W kategoriach wiekowych szkół zespoły mogą liczyć do 15 osób.

a) 1 miejsce – 15 pkt.

g) 16 – 20 miejsce – 5 pkt.

b) 2 miejsce – 13 pkt.

h) 21– 25 miejsce – 4 pkt.

c) 3 miejsce – 11 pkt.

i) 26 – 30 miejsce – 3 pkt.

d) 4 – 6 miejsce – 10 pkt.

j) 31 – 40 miejsce – 2 pkt.

e) 7-10 miejsce – 8 pkt.

k) 41 – 50 miejsce – 1 pkt.

f) 11-15 miejsce – 6 pkt.

 

10. ZGŁOSZENIA:

 1. Limit uczestników w kategoriach przedszkolnych łącznie 200 osób w tym: Bieg Smerfa: dziewczynki – 50 osób; Bieg Smerfa: chłopcy – 50 osób; Bieg Krasnala: dziewczynki – 50 osób; Bieg Krasnala: chłopcy – 50 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.

 2. Limit uczestników we wszystkich kategoriach łącznie wynosi 900 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.

 3. Zgłoszenia pisemne grup przedszkolnych i szkolnych oraz indywidualne (lista startowa, oświadczenia o braku przeciwwskazań lub zaświadczenie lekarskie), odbiór kart i numerów startowych do dnia 25.04.2022 r. do godz. 16:00 – OSiR w Łukowie, ul. Browarna 63.

(ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH TERMIN ZGŁOSZEŃ OSTATECZNY).

 1. Imienna lista startowa zespołu przedszkolnego i szkolnego winna być obowiązkowo potwierdzona przez Dyrektora Przedszkola lub Szkoły.

 2. Udział w biegu jest bezpłatny.

 3. Uczestnicy biegów zobowiązują się przed zawodami złożyć w OSiR zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w tego typu zawodach.

 4. W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego zawodnicy pełnoletni podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu w sekretariacie OSiR. Brak oświadczenia jest równoznaczny z wykreśleniem z listy startowej.

 5. W przypadku zgłoszenia indywidualnego osoby niepełnoletniej (nieposiadającej zaświadczenia lekarskiego), oświadczenie musi zostać podpisane przez opiekuna prawnego osobiście w OSiR. Brak oświadczenia jest równoznaczny z wykreśleniem z listy startowej.

 6. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.osir.lukow.pl (zakładka: aktualności, zaproszenie do udziału w biegach).

 7. W kategorii nordic walking obowiązują przepisy Polskiej Federacji Nordic Walking.

 8. W kategorii biegi obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

11. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:

 1. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora.

 2. Bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym należy zachować ostrożność.

 3. Uczestnicy biegu na odcinkach o ograniczonym ruchu poruszać się będą prawą stroną jezdni, na odcinkach o zamkniętym ruchu całą szerokością jezdni, obowiązuje zakaz wbiegania na chodnik.

 4. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do wskazań i poleceń Policji, oznakowanych służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg posiadających identyfikatory.

12. POSTANOWIENIE KOŃCOWE:

 1. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 2. Warunkiem klasyfikacji każdego zawodnika jest posiadanie na mecie karty startowej. W przypadku zagubienia karty startowej zawodnik NIE BĘDZIE klasyfikowany.

 3. Na trasie biegu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, której Organizator zlecił zabezpieczenie medyczne biegu. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie w tym: I karetka medyczna poruszać się będzie za kolumną zawodników, II karetka medyczna znajdować się będzie na starcie i mecie biegów.

 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport karetką medyczną.

 5. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

 6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

 7. Ubezpieczenie NNW uczestnicy wykupują we własnym zakresie.

 8. Organizator zapewnia wodę do picia (w okolicach startu/mety).

 9. Organizator zapewnia szatnie do przebrania i depozyt.

 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.

 11. Dane osobowe uczestników „29 Łukowskich Ulicznych Biegów 3-cio Majowych pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków” będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby imprezy. Dane będą używane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane te zostaną trwale usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

 12. Zawodnik/opiekun prawny zawodnika zgadza się na podanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.

 13. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63.

 14. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 15. Jakość nagród dla zwycięzców uzależniona będzie od pozyskanych środków sponsorskich.

 16. Uczestnicy biegu proszeni są o założenie ubrań w kolorze białym, czerwonym lub biało-czerwonym.

 17. Termin imprezy może ulec zmianie, jak również Biegi mogą zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu na podstawie decyzji służb porządkowych, ratowniczych, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych.

 18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych punktów regulaminu.

 19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 20. Sprawy sporne rozpatruje Organizator oraz Sędzia Główny.

13. TRASY 29 ŁUKOWSKICH ULICZNYCH BIEGÓW 3–cio MAJOWYCH POD PATRONATEM RADY I BURMISTRZA MIASTA ŁUKÓW:

NR

BIEGU

KATEGORIA

DYSTANS

TRASA

I

Bieg Smerfa

Dziewczynki 2018 – 2017

150 m

START – Zdanowskiego od skrzyżowania z Wyszyńskiego – Zdanowskiego – do skrzyżowania ze Staropijarską – META

II

Bieg Smerfa

Chłopcy 2018 – 2017

150 m

START – Zdanowskiego od skrzyżowania z Wyszyńskiego
– Zdanowskiego – do skrzyżowania ze Staropijarską – META

III

Bieg Krasnala Dziewczynki 2016 – 2015

150 m

START – Zdanowskiego od skrzyżowania z Wyszyńskiego
– Zdanowskiego – do skrzyżowania ze Staropijarską – META

IV

Bieg Krasnala

Chłopcy 2016 – 2015

150 m

START – Zdanowskiego od skrzyżowania z Wyszyńskiego
– Zdanowskiego – do skrzyżowania ze Staropijarską – META

V

Szkoła Podstawowa

Dziewczęta 2014 – 2013

300 m

START – Kwiatkowskiego – Chopina – Staropijarska
– Zdanowskiego – META

VI

Szkoła Podstawowa

Chłopcy 2014 – 2013

300 m

START – Kwiatkowskiego – Chopina – Staropijarska
– Zdanowskiego – META

VII

Szkoła Podstawowa

Dziewczęta 2012 – 2011

600 m

START – Kwiatkowskiego – Chopina – Staropijarska
– Zdanowskiego – META
x 2

VIII

OPEN Kobiety

4400 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska – Pl. Narutowicza – Kościelna – Dmocha – Międzyrzecka – Staropijarska
– Zdanowskiego – META
x 4

OPEN Mężczyźni

5500 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska – Pl. Narutowicza
– Kościelna – Dmocha – Międzyrzecka – Staropijarska
– Zdanowskiego – META
x 5

Nordic Walking
w tym: Kobiety, Mężczyźni

3300 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska – Pl. Narutowicza
– Kościelna – Dmocha – Międzyrzecka – Staropijarska
– Zdanowskiego – META
x 3

Niepełnosprawni
(Bieg)

1100 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska – Pl. Narutowicza
– Kościelna – Dmocha – Międzyrzecka – Staropijarska
– Zdanowskiego – META
x 1

IX

Szkoła Podstawowa

Chłopcy 2012 2011

800 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna – Nowopijarska
Międzyrzecka – Staropijarska – Zdanowskiego – META

X

Szkoła Podstawowa

Dziewczęta 2010 – 2009

800 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna – Nowopijarska
Międzyrzecka – Staropijarska – Zdanowskiego – META

XI

Szkoła Podstawowa

Chłopcy 2010 – 2009

1100 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna – Dmocha
Międzyrzecka
– Staropijarska – Zdanowskiego – META

XII

Szkoła Podstawowa

Dziewczęta 2008 – 2007**

1100 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna – Dmocha
Międzyrzecka
– Staropijarska – Zdanowskiego – META

XIII

Szkoła Podstawowa

Chłopcy 2008 – 2007***

1600 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna
– Nowopijarska
– Międzyrzecka – Staropijarska – Zdanowskiego – META
x 2

XIV

Szkoła Ponadpodstawowa

Dziewczęta 2006 -2002**

1100 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna – Dmocha –
Międzyrzecka
– Staropijarska – Zdanowskiego – META

XV

Szkoła Ponadpodstawowa

Chłopcy 2006 – 2002***

1600 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna
– Nowopijarska
– Międzyrzecka – Staropijarska – Zdanowskiego – META
x 2

** W przypadku małej liczby zgłoszeń biegi w kategorii: Szkoły Podstawowe Dziewczęta 2008 – 2007 oraz Szkoły Ponadpodstawowe Dziewczęta 2006 – 2002 zostaną połączone.

*** W przypadku małej liczby zgłoszeń biegi w kategorii: Szkoły Podstawowe Chłopcy 2008 – 2007 oraz Szkoły Ponadpodstawowe Chłopcy 2006 – 2002 zostaną połączone.

KARTA STARTOWA I OŚWIADCZENIE

biegi 3-cio majowe