45-lecie OSiR – historia i teraźniejszość.

Historia i teraźniejszość Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie został utworzony z dniem 1 lipca 1975 r. na mocy Zarządzenia Nr 9/75 Naczelnika Miasta Łuków z przekształcenia Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku.
Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku na bazie którego powstał OSiR został utworzony na mocy Zarządzenia Naczelnika Powiatu Łukowskiego Nr 63/74 z dnia 28.08.1974 r., z przekształcenia działającego wcześniej Miejskiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Stoczku Łukowskim.
Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Łukowie od początku swego istnienia zajął się propagowaniem sportu, turystyki i wypoczynku głównie na terenie miasta Łuków. Do zakresu jego działań należało tworzenie warunków dla upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie jego działania oraz systematycznego polepszania warunków do rozwoju dyscyplin sportowych, a także nadzór nad działalnością Ośrodka Wypoczynkowego „Izydory” w Stoczku Łukowskim .
Pierwszymi działaniami Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku była budowa Zalewu „Zimna Woda”, przy ul. Wypoczynkowej na obrzeżach miasta Łuków. Realizacja całej tej inwestycji odbywała się głównie w ramach czynu społecznego. W pierwszej kolejności została wybudowana droga dojazdowa, wydzielono teren na pole namiotowe i domki campingowe, zaplanowano budowę kawiarni i mola spacerowego.
W samym mieście natomiast zaplanowano powstanie wielofunkcyjnego ośrodka rekreacyjnego wzdłuż rzeki Krzna przy ul. Browarnej. W planach uwzględniono m.in. baseny, amfiteatr, place zabaw dla dzieci oraz boiska sportowe. Cały teren miał być odpowiednio zadrzewiony. Budowę, która miała toczyć się etapami rozpoczęto od zbudowania kompleksu basenów, które zostały oddane do użytku w 1975 r. Ciekawostka: na początku w basenach nie było filtrów i zabrudzoną wodę spuszczano do Krzny, następnie wypełniano basen ponownie czystą wodą z wodociągu.
W tym roku (1975) zakończono też prace przy budowie Zalewu Zimna Woda.
Jak już wspomniano na wstępie w dniu 01.07.1975 r. Zarządzeniem Naczelnika Miasta Łuków na bazie działającego dotychczas Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku powstał Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie z oddziałem w Stoczku Łukowskim.
Zgodnie ze wspomnianym Zarządzeniem Naczelnika Miasta, działalność OSiR w Łukowie polegała m.in. na:
– udostępnianiu własnych obiektów sportowych i rekreacyjnych w celu szkolenia i doszkalania kadr trenersko-instruktorskich dla potrzeb kultury fizycznej;
– eksploatowaniu kąpielisk, basenów i plaż na terenie pływalni letniej w Łukowie, ośrodka wypoczynkowego „Zimna Woda” i ośrodka campingowego w Stoczku Łukowskim;
– prowadzeniu kiosków i punktów żywieniowych we własnych obiektach;
– prowadzeniu campingów i pól biwakowych na terenie ośrodka wypoczynkowego „Zimna Woda” i „Izydory” w Stoczku Łukowskim;
– organizowaniu różnych usług dla ludności w zakresie sportu i rekreacji;
– prowadzeniu wypożyczalni sprzętu i prowadzeniu reklamy na obiektach sportowych i rekreacyjnych;
– prowadzeniu punktów sprzedaży pamiątek regionalnych zlokalizowanych we własnych obiektach.
Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonował jako zakład budżetowy do końca 1999 r., a od 1 stycznia 2000 r. jest jednostką budżetową Miasta Łuków

Pierwszym Dyrektorem Łukowskiego OSiR-u został Jerzy Sytykiewicz, w miarę zachodzących zmian politycznych i gospodarczych następowały też zmiany w kierownictwie OSiR. W dniu 16 marca 1978 r. zaszła zmiana na stanowisku Dyrektora Ośrodka, funkcję tą objął Julian Raczyński.
Kolejną zmianą było nadanie w dniu 12 stycznia 1988 r. Statutu, który ustalał zakres działania, systemy finansowania oraz zadania Ośrodka.
Siedzibą OSiR były pomieszczenia biurowe przy ul. Browarnej. Poza tym OSiR administrował następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi:
– pływalnią letnią,
– kortami tenisowymi,
– boiskami wielofunkcyjnymi,
– kręgielnią,
– Zalewem nad rzeką Krzną,
– zajazdem turystycznym „Zimna Woda” z obiektami towarzyszącymi,
– hangarem i warsztatem szkutniczym,
– boiskiem do piłki nożnej,
– domkami campingowymi,
– wypożyczalnią sprzętu sportowo-turystycznego.
Dyrektor Julian Raczyński sprawował swoją funkcję do lipca 1992 r., kiedy to na stanowisko dyrektora powołano Stanisława Goławskiego. Stanisław Goławski został odwołany z funkcji Dyrektora z dniem 10 maja 1995 r..
Do czasu wyłonienia nowego dyrektora pełnienie obowiązków Dyrektora powierzono Waldemarowi Zielińskiemu.
W dniu 24 lipca 1995 roku Zarząd Miasta powołał pełnomocnika Zarządu Miasta ds. restrukturyzacji OSiR na okres od dnia 01.08.1995 r. do dnia 31.10.1995 r. Pełnomocnik miał zająć się uporządkowaniem działalności statutowej OSiR ze szczególnym uwzględnieniem naprawy tragicznej sytuacji ekonomicznej, kadrowej i organizacyjnej. Funkcje tą powierzono Zbigniewowi Biaduniowi.
Z dniem. 01.11.1995 r. Zbigniew Biaduń powołany został na stanowisko Dyrektora OSiR w Łukowie. Funkcję tą z przerwami spowodowanymi chorobą pełnił do 8 listopada 2017 r.
W okresie nieobecności Zbigniewa Biadunia funkcję dyrektora pełniła od dnia 18.06.2012 r. do dnia 17.09.2012 r. – Alina Kaźmierczak.
Od dnia 18.09.2012 r. do dnia 08.05.2014 r. – Dyrektora zastępował – Z-ca Dyrektora Tomasz Tryboń.
Po śmierci Zbigniewa Biadunia funkcję Dyrektora od dnia 09.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. pełniła Iwona Zakrzewska.
Od dnia 01.01.2018 r. funkcję Dyrektora OSiR pełni Marek Żurawski.

Obecnie podstawowe zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie wynikają ze Statutu (Uchwała Rady Miasta Łuków Nr XXXII/266/2005 z dnia 12.12.2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu OSiR w Łukowie) i są to:
– organizacja imprez w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz imprez rekreacyjnych i rozrywkowych;
– tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej;
– zapewnienie właściwego utrzymania, eksploatacji i konserwacji użytkowanego sprzętu i obiektów sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności pływalni;
– propagowanie wiedzy, wartości i nawyków sportowych oraz rekreacyjnych;
– zapewnienie merytorycznej pomocy i wspieranie oddolnych, społecznych inicjatyw w dziedzinie sportu i rekreacji;
– administrowanie tablicami (słupami) ogłoszeniowymi na terenie miasta.

Zadania określone w Statucie, a zwłaszcza takie jak: administrowanie, konserwacja, utrzymywanie, eksploatacja, tworzenie, udostępnianie, propagowanie, upowszechnianie, zapewnianie merytorycznej pomocy, wspieranie oddolnych inicjatyw oraz organizacja imprez realizowane są przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji zatrudnionych na umowy o pracę (ok. 30 etatów) oraz na podstawie umów – zlecenia np. pracownicy sezonowi.
W celu realizacji zadań statutowych Miasto Łuków przekazało w administrowane niżej wymienione obiekty i nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 56 ha:
– Pływalnię „Delfin” przy ul. Browarnej 63 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i administracyjną;
– Pływalnię Krytą „Delfinek” przy ul. Siedleckiej 56A;
– Stadion Miejski „Orlęta” przy ul. Warszawskiej 15;
– Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda” przy ul. Wypoczynkowej
– Boiska treningowe oraz Korty tenisowe nad Krzną;
– Boisko Wielofunkcyjne przy zbiegu ulic: Michała Wołodyjowskiego i Franciszka Wilczyńskiego
– Boisko treningowe przy rzece Krzna (na podstawie porozumienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta);
– Grunty przy ul. Browarnej 65;
– Słupy (15) i tablice ogłoszeniowe (30);

Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmuje się także konserwacją boisk „Orlik” znajdujących się przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie, ul. Siedlecka 56; Szkole Podstawowej Nr 4 w Łukowie, ul. 11-go Listopada 20; Szkole Podstawowej Nr 2 w Łukowie, ul. Cieszkowizna 13; Szkole Podstawowej Nr 3 w Łukowie, ul. Konarskiego 3.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie od 2009 roku jest koordynatorem prowadzonego wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projektu profilaktycznego „Trener Osiedlowy”. W ramach tego projektu prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą na łukowskich osiedlach: os. Sienkiewicza; os. Unitów Podlaskich/Centrum; os. „Za torami”; os. Chącińskiego; os. Klimeckiego.

Dla zapewnienia właściwej pomocy merytorycznej i wspierania oddolnych inicjatyw społecznych w dziedzinie sportu i rekreacji w OSiR funkcjonuje: Zespół Wspierania Inicjatyw Społecznych, którego celem jest współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i innymi podmiotami oraz osobami.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie od wielu lat znany jest z organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim. Organizując imprezy sportowe oraz rekreacyjne OSiR ma na celu propagowanie wiedzy, wartości i nawyków sportowych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci młodzieży i dorosłych.
Na przestrzeni lat OSiR w Łukowie zorganizował, współorganizował lub wspierał wiele imprez o różnym charakterze. Część imprez ma charakter cykliczny i jest organizowana nadal np.:
– Łukowskie Uliczne Biegi 3-cio Majowe
– Łukowskie Uliczne Biegi Niepodległości
– Łukowska Liga Halowej Piłki Nożnej
– Wiosenne Otwarte Mistrzostwa Miasta Łuków w Pływaniu pamięci Andrzeja Rogalińskiego
– Festyn Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”
– Ogólnopolskie Biegi im. ks. Stanisława Brzóski pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków,
– Łukowski Turniej Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej pamięci Grzegorza Kowalewskiego
– Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Część imprez, która była zainicjowana i organizowana przez OSiR organizują lub organizowały inne jednostki miejskie np. Festyn „Witaj Lato za rok”, Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Koncert kolęd i słodkich serc, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
OSiR był także współorganizatorem imprez np. Wielkie koncerty Lata z Radiem, Koncerty z Radiem Lublin, Bezpieczny Powiat, Bezpieczne Wakacje, Światowe Dni Młodzieży w regionie łukowskim.
Niektóre z organizowanych imprez zorganizowano jednorazowo lub tylko kilka razy np. Spotkania miłośników psów rasowych i nie tylko, Crossy rowerów górskich.