Komunikat z dnia 24.08.2023 r.

Woda basenowa na Pływalni Krytej „Delfin” spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)