Konkurs plastyczny „Kickboxing- mój świat, moja pasja”

Temat konkursu: „Kickboxing- mój świat, moja pasja”–

Cele konkursu:

– upowszechnianie zdrowego trybu życia, aktywnego sposobu

spędzania czasu wolnego- czysty sport bez dopingu, alkoholu, narkotyków i innych używek

– rozwijanie wrażliwości estetycznej

Konkurs jest realizowany w ramach realizacji zadania: ,, Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe i taniec” według harmonogramu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy.

 REGULAMIN KONKURSU „Kickboxing- mój świat, moja pasja”

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region” przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie.
2.  Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli

3. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

– dzieci do 6 lat

–  uczniowie klas I-III

–   uczniowie klas IV-VIII

4.  Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej na temat „Kickboxing- mój świat, moja pasja”- Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką (np. grafika, malarstwo, rysunek, collage itd.), w formacie A4.

5.   Każdy uczestnik może wykonać dowolną liczbę prac.

6.  Pracę wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego „Kickboxing- mój świat, moja pasja”) podpisanym przez rodzica, bądź opiekuna prawnego, należy dostarczyć do sekretariatu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie przy ul. Browarnej 63.       

7.   Ostateczny termin składania prac upływa w dniu 17.11.2022 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane,

8.   Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: tytuł pracy; imię, nazwisko, wiek i klasa do której uczęszcza autor, numer telefonu do kontaktu
tj. powiadomienia o ewentualnym zajęciu miejsca premiowanego nagrodą
.

9.  Jury powołane przez organizatorów będzie oceniać prace według następujących kryteriów:

·         zgodność z tematem

·         walory artystyczne

·         estetyka wykonania

·         pomysłowość i oryginalność

10. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwracalna.

11. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie 2022 roku, a wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie https://www.facebook.com/KSWLukow.

12. Laureaci/opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie.

12.Odbiór nagród wyłącznie osobiście

13. Prace konkursowe nie będą zwracane. Uczestnik konkursu przenosi swoje prawa autorskie  na organizatorów konkursu. Organizatorzy będą wykorzystywać podpisane prace dla celów promocyjnych.

14. Informacje i kontakt, e-mail:

zenonpawlikowski@o2.pl, https://www.facebook.com/KSWLukow, tel. 502 055 219

 

OŚWIADCZENIE