Konkurs plastyczny „Uzależnij się od sportu”

Konkurs plastyczny „Uzależnij się od sportu”

Uzależnij się od sportu”– to tytuł konkursu plastycznego, którego rozstrzygnięcie nastąpi w trakcie imprezy rekreacyjno – sportowej FESTIWAL SPORTU i ZDROWIA – XVII TURNIEJ PIERWSZEGO KROKU KICKBOXING.

Temat konkursu: „Uzależnij się od sportu”

Cele konkursu:

– upowszechnianie zdrowego trybu życia, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego,

– czysty sport bez dopingu, alkoholu, narkotyków i innych używek,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Konkurs jest realizowany w ramach realizacji zadania: ,,Impreza rekreacyjno- sportowa z elementami rywalizacji dzieci i młodzieży uprawiających sporty walki ” według harmonogramu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy.

REGULAMIN KONKURSU „Uzależnij się od sportu”

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region”.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli

3. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • dzieci do 6 lat

  • uczniowie klas I-III

  • uczniowie klas IV-VIII

4. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej na temat „Uzależnij się od sportu”- Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką (np. grafika, malarstwo, rysunek, collage itd.), w formacie A4.

5. Każdy uczestnik może wykonać dowolną liczbę prac.

6. Pracę wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego „Uzależnij się od sportu”) podpisanym przez rodzica, bądź opiekuna prawnego, należy dostarczyć do sekretariatu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie przy ul. Browarnej 63.

7. Ostateczny termin składania prac upływa w dniu 30.10.2023 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane,

8. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: tytuł pracy; imię, nazwisko, wiek i klasa do której uczęszcza autor, numer telefonu do kontaktu tj. powiadomienia o ewentualnym zajęciu miejsca premiowanego nagrodą.

9. Jury powołane przez organizatorów będzie oceniać prace według następujących kryteriów:

  • zgodność z tematem,

  • walory artystyczne,

  • estetyka wykonania,

  • pomysłowość i oryginalność.

10. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwracalna.

11. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w trakcie Festiwalu Sportu i Zdrowia,
a wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie
https://www.facebook.com/KSWLukow.

12. Laureaci/opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie.

13.Odbiór nagród wyłącznie osobiście w trakcie Festiwalu Sportu i Zdrowia.

14. Prace konkursowe nie będą zwracane. Uczestnik konkursu przenosi swoje prawa autorskie na organizatorów konkursu. Organizatorzy będą wykorzystywać podpisane prace dla celów promocyjnych.

15. Informacje i kontakt, e-mail: zenonpawlikowski19@gmail.com, https://www.facebook.com/KSWLukow, tel. 502 055 219.

Festiwal Sportu i Zdrowia w ramach, którego organizowany jest konkurs plastyczny jest imprezą realizowaną w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy.

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA