KONKURS „Stwórz swój oryginalny wzór”

REGULAMIN KONKURSU

Ferie z OSiR-em 2021

pn. „Stwórz swój oryginalny wzór”

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Ferie z OSiR- em 2021 pn. „Stwórz swój oryginalny wzór” (zwanym dalej: „Konkursem)

 2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie z siedzibą przy ul. Browarnej 63, 21-400 Łuków (zwanym dalej: „Organizatorem”).

 3. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

II. Uczestnicy konkursu:

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z łukowskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 2. W konkursie nie może brać udziału najbliższa rodzina pracowników Organizatora.

III. Zasady uczestnictwa:

 1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest:

a) Konkurs ma charakter wirtualny, dlatego każdy uczestnik powinien posiadać aplikację biegową (np. MapMyRun).

b) Konkurs polega na zaplanowaniu trasy oraz przebiegnięciu/przejściu/przejechaniu (np. na rowerze, rolkach, pieszo itp.), tak aby po jej ukończeniu powstał wzór w aplikacji.

c) Czas oraz dystans nie będzie oceniany.

d) Po zakończeniu wzoru w aplikacji należy zrobić zrzut ekranu z aplikacji wybranego kształtu oraz własne zdjęcie wykonane podczas wykonywania zadania.

e) publikacja zdjęcia uczestnika konkursu pod postem konkursowym (w polu komentarzy)
na https://www.facebook.com/osirlukow/ od dnia 5 stycznia do dnia 13 stycznia 2021 r.

c) polubienie i publiczne udostępnienie postu konkursowego opublikowanego w dniach 5 – 13 stycznia 2021 r. na profilu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie (www.facebook.com/osirlukow/).

d) startujący zobowiązani są do zachowania wszelkich środków ostrożności oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zarządzeń, nakazów, zakazów, nakazów ograniczeń związanych z epidemią koronowirusa na terenie Polski, określonych aktami prawnymi, decyzjami lub zaleceniami władz państwowych lub służb sanitarnych oraz warunków regulaminu.

e) Zachęcamy uczestników konkursu do kreatywności!

 1. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna). W przypadku użycia treści zabronionych zdjęcia będą usuwane.

 2. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 zdjęcie.

IV. Nagrody:

 1. Komisja Organizatora spośród opublikowanych zdjęć spełniających warunki pkt. III; ustęp 1 wyłoni 5 zwycięzców.

 2. Nagrodą główną w konkursie jest torba sportowa.

 3. Pozostałe nagrodzone miejsca otrzymają pakiet gadżetów z logo Organizatora w tym kubek, torba, maseczka.

 4. Wyniki zostaną opublikowane w osobnym poście wraz z przesłanymi zdjęciami zwycięzców konkursu, do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 12:00 na profilu fanpage Organizatora (pod adresem: https://www.facebook.com/osirlukow), stronie internetowej OSiR oraz Instagram/osir_lukow.

 5. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

 6. Nagrody należy odebrać osobiście – Biuro OSiR, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

V. Odpowiedzialność:

 1. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

 2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby

bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku,

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

 1. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

VI. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych:

 1. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na:

przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu i wyłonieniem zwycięzców przez Organizatora. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/osirlukow/, www.osir-lukow.pl, instagram/osir_lukow oraz w informacjach przekazanych do lokalnych mediów o zwycięzcach konkursu (imię i nazwisko).

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łukowie. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane na portalu Facebook
https://www.facebook.com/osirlukow/ w związku z uczestnictwem w konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu Facebook zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, z siedzibą w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.

 2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).