KONKURS: „Życzenia na 45 urodziny OSiR w Łukowie”

REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO

Życzenia na 45 urodziny OSiR w Łukowie

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Życzenia na 45 urodziny OSiR w Łukowie (zwanym dalej: „Konkursem)

 2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie z siedzibą przy ul. Browarnej 63, 21-400 Łuków (zwanym dalej: „Organizatorem”).

 3. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

II. Uczestnicy konkursu:

 1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców powiatu łukowskiego.

 2. W konkursie nie może brać udziału najbliższa rodzina pracowników Organizatora.

III. Zasady uczestnictwa:

 1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest:

  a) wykonanie zdjęcia, na którym będzie uczestnik konkursu przedstawiający tematykę konkursu;

  b) publikacja zdjęcia uczestnika konkursu pod postem konkursowym (w polu komentarzy)
  na https://www.facebook.com/osirlukow/ lub wysłanie zdjęcia na e-mail imprezy@osir.lukow.pl

  do dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 8.00;

  c) polubienie i publiczne udostępnienie postu konkursowego opublikowanego w dniu 19 czerwca na profilu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie (www.facebook.com/osirlukow/) – (dotyczy zdjęcia wstawionego w komentarzu na Facebooku).

 2. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna). W przypadku użycia treści zabronionych zdjęcia będą usuwane.

 3. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 zdjęcie.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania kolażu z przesłanych zdjęć oraz udostępnienia ich lokalnym mediom.

IV. Nagrody:

 1. Komisja Organizatora spośród opublikowanych zdjęć spełniających warunki pkt. III; ustęp 1 wyłoni 3 zwycięzców i nagrodzi rodzinnymi karnetami na Pływalnię Letnią „Delfin”: I miejscekarnet 24 wejścia , II miejscekarnet 18 wejść, III miejscekarnet 12 wejść oraz wyróżni 10 osób, które otrzymają atrakcyjne nagrody niespodzianki.

 2. Zachęcamy uczestników konkursu do kreatywności!

 3. Wyniki zostaną opublikowane w osobnym poście wraz z przesłanymi zdjęciami zwycięzców konkursu, w dniu 1 lipca 2020 r. o godz. 15:00 na profilu fanpage Organizatora (pod adresem: https://www.facebook.com/osirlukow), stronie internetowej OSiR oraz Instagram/osir_lukow.

 4. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

 5. Nagrody należy odebrać osobiście – Biuro OSiR, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków, w godz. 8.00 – 16.00.

V. Odpowiedzialność:

 1. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

 2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

  a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku,

  b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku,

  c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

 3. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

VI. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych:

 1. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na:

  przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu i wyłonieniem zwycięzców przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie pod adresem: https://www.facebook.com/osirlukow, www.osir-lukow.pl oraz instagram/osir_lukow, a także do wykorzystania zdjęć do utworzenia kolażu.

  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
  w Łukowie. D
  ane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane na portalu Facebook https://www.facebook.com/osirlukow/ w związku z uczestnictwem w konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 2. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu Facebook zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, z siedzibą w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.

 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).