Krzyżówka Nr 3 z Zielonym Gajem

REGULAMIN KONKURSU

Ferie z OSiR – em 2021

pn. „Krzyżówka Nr 3 z Zielonym Gajem”

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Ferie z OSiR-em 2021 r. pn. Krzyżówka nr 3 z Zielonym Gajem (zwanym dalej: „Konkursem)

 2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie z siedzibą przy ul. Browarnej 63, 21-400 Łuków (zwanym dalej: „Organizatorem”).

 3. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

II. Uczestnicy konkursu:

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z łukowskich przedszkoli i szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 2. W konkursie nie może brać udziału najbliższa rodzina pracowników Organizatora.

III. Zasady uczestnictwa:

 1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest:

 1. rozwiązanie krzyżówki;

 2. przesłanie screena na Messengera lub e-maila: imprezy@osir.lukow.pl rozwiązania oraz hasła krzyżówki;

 3. polubienie i publiczne udostępnienie postu konkursowego https://www.facebook.com/osirlukow;

 1. Krzyżówka Nr 3 z Zielonym Gajem dostępna od dnia 12.01.2021r.- 14.01.2021r.

 2. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna). W przypadku użycia treści zabronionych zdjęcia będą usuwane.

 3. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 zdjęcie z rozwiązaniem krzyżówki.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania kolażu z przesłanych zdjęć oraz udostępnienia ich lokalnym mediom.

IV. Nagrody:

 1. Komisja Organizatora spośród przesłanych rozwiązań krzyżówki w formie zdjęć spełniających warunki pkt. III; ustęp 1 wyłoni 3 zwycięzców.

 2. Nagrodami dla zwycięzców będą: pakiety gadżetów organizatora w tym: torba, kubek, maseczka.

 3. Wyniki zostaną opublikowane w osobnym poście wraz z przesłanymi zdjęciami zwycięzców konkursu, do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 12:00 na profilu fanpage Organizatora (pod adresem: https://www.facebook.com/osirlukow), stronie internetowej Organizatora oraz Instagram/osir_lukow.

 4. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

 5. Nagrody należy odebrać osobiście – Biuro OSiR, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

V. Odpowiedzialność:

 1. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

 2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby

bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku,

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

 1. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

VI. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych:

 1. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na:

przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu i wyłonieniem zwycięzców przez organizatora. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/osirlukow/, www.osir-lukow.pl, instagram/osir_lukow

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łukowie. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane na portalu Facebook
https://www.facebook.com/osirlukow/ w związku z uczestnictwem w konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu Facebook zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, z siedzibą w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.

 2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).