niebieski bieg

Niebieski Bieg ” Zaświeć Się Na Niebiesko”

      W ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt” wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie organizuje IV NIEBIESKI BIEG w ramach akcji Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu w Parku Miejskim w Łukowie w dniu 26 kwietnia 2022 roku (wtorek) w godzinach 10.00 – 12.00.
Naszym celem jest zwrócenie uwagi na zaburzenie, jakim jest autyzm. Bieg ma charakter towarzyski i ideowy, co oznacza, że nie jest ważne zwycięstwo lecz nagłośnienie problemu osób z autyzmem. Gorąco zachęcamy do poparcia naszej akcji i wzięcia udziału w biegu!

Ustaliliśmy, że nieodzownym warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie niebieskiego elementu ubioru lub gadżetu. Najciekawsze niebieskie rozwiązania będą nagrodzone w konkursie podczas imprezy.
Przygotowanie na NIEBIESKI BIEG plakatu, transparentu, itp. o tematyce autyzmu, tolerancji czy akceptacji innych będzie mile widziane, lecz nie jest wymogiem.

Potwierdzenie uczestnictwa w biegu oraz wydelegowanie biegaczy należy zgłosić do 22 kwietnia 2022 roku na adres e-mail stowarzyszenie.labirynt@wp.pl lub telefonicznie pod numerami: 601 659 000, 692 790 699.

Liczbę uczestników proszę uzgadniać z organizatorem.
W przypadku chęci zgłoszenia większej ilości biegaczy proszę o wcześniejszą konsultację z Organizatorem pod wyżej podane numery telefonów.

Krótką część artystyczną przedstawią dwie placówki (jedno przedszkole i jedna szkoła) wybrane przez organizatora, każdego roku inne. Organizator stworzy listę kolejności. Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa, jest to dla nas ważne pod względem organizacyjnym.

REGULAMIN IV NIEBIESKIEGO BIEGU W RAMACH AKCJI

ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU” 2022

 1. CEL

   1. Promowanie wiedzy o autyzmie.

   2. Wpisanie się w kwietniowe międzynarodowe działania popularyzujące edukację w kwestii autyzmu.

   3. Promowanie biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej.

   4. Integrowanie mieszkańców miasta i okolic wokół zagadnienia autyzmu.

II. ORGANIZATORZY:

   1. Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt”.

   2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie.

PRZY WSPÓŁPRACY

  1. Miasto Łuków.

  2. Starostwo Powiatowe w Łukowie.

  3. Łukowski Ośrodek Kultury.

  4. Master TV.

  5. Zespół Placówek w Łukowie.

  6. Stowarzyszenie “Jesteśmy sobie potrzebni”

  7. Fundacja Cegiełkowo – Pasja i Pomoc.

  8. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe im. J. Korczaka w Łukowie.

  9. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łukowie.

  10. Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie.

  11. Stowarzyszenie Jana Chrzciciela w Łukowie.

  12. Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przylądek” w Łukowie.

III. TERMIN I MIEJSCE

  1. 26.04 2022r. (wtorek) Łuków; Park Miejski; godz. 10.00 – 12.00

  1. Program imprezy:

godz. 10.00 uroczyste rozpoczęcie godz. 10.15 wspólna rozgrzewka godz. 10.30 Niebieski Bieg

godz. 11.00 uroczyste wręczenie dyplomów godz. 11.15 występy artystyczne

   1. Sekretariat biegu – Park Miejski (przy amfiteatrze) od godz. 9.30

IV. ZGŁOSZENIA DO BIEGU

 1. Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt”;

ul. Piłsudskiego 22; 21-400 Łuków; tel. 601 659 000; 692 790 699; e-mail: stowarzyszenie.labirynt@wp.pl

 1. Zgłoszenia grupowe: nazwa placówki (szkoły, przedszkola), imię i nazwisko oraz kontakt do opiekuna (telefon, e-mail).

 2. Zgłoszenia indywidualne: imię i nazwisko, miejscowość.

 3. Ostateczny termin zgłoszeń do dnia 22.04.2022 r.

 1. Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU

  1. W biegu mogą wziąć udział osoby, które chcą się zintegrować się z osobami cierpiącymi na autyzm i ich rodzinami.

  2. Wymagane potwierdzenie udziału w biegu w dniu imprezy.

  3. Uczestnicy biegu, (najpóźniej 15 minut przed biegiem), składają w sekretariacie biegów zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w biegu.

  4. W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego zawodnicy pełnoletni podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu, natomiast w przypadku osoby niepełnoletniej

oświadczenie musi być podpisane przez opiekuna prawnego (wzór oświadczenia do pobrania w sekretariacie biegu).

 1. Bieg nie ma charakteru rywalizacji, lecz ma zwrócić uwagę na problem autyzmu.

 2. Warunkiem udziału w biegu jest niebieski element ubioru lub gadżet w kolorze niebieskim (balonik, chorągiewka, apaszka, kwiatek itp.).

VI. NAGRODY ZA UDZIAŁ

 1. Każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzyma pamiątkowy medal.

 2. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu słodki upominek.

 3. Nagroda specjalna dla uczestnika lub grupy za najciekawszy niebieski element ubioru lub gadżet.

VII. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU NIEBIESKIEGO ISTOTNE DLA

BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora.

 2. Organizator zapewnia obecność służby medycznej – punkt medyczny na mecie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia

na życie, zdrowotnego z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń i szkód jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu.

3. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora będą wykorzystane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Organizator nie będzie ujawniał danych żadnym osobom trzecim.

 1. Administratorem danych jest Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt”, ul. Piłsudskiego 22, 21-400 Łuków. Dane te zostaną usunięte na trwale ze wszystkich dokumentów w ciągu 48 godz. od zakończenia imprezy.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny.

 3. W przypadku niesprzyjającej aury impreza zostanie przeniesiona do Hali Sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Cieszkowizna 13 w Łukowie i będzie miała charakter rekreacyjny bez organizacji niebieskiego biegu.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników powstałe w trakcie trwania imprezy.

 5. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

KARTA STARTOWA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

KARTA STARTOWA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Niebieski Bieg, autyzm