Otyliada 2023

REGULAMIN
VIII OGÓLNOPOLSKIEGO NOCNEGO MARATONU PŁYWACKIEGO „OTYLIADA’2023”

1. Organizatorem VIII Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego „Otyliada’2023” jest Stowarzyszenie Osiedlowe „Podlas” w Myszkowie.
2. Celem imprezy jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu mającej wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, jego kondycję i samopoczucie.
3. Zawody na wszystkich pływalniach uczestniczących w VIII Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim, zgłoszonych do Biura Organizatora do dnia 20.07.2023 r. rozpoczynają się 18.11.2023 r. o godz. 18.00 i kończą 19.11.2023 r. nie później niż o godz. 6.00.
4. Zapisy do udziału w VIII Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim odbywają się poprzez stronę www.otyliada.pl w okresie od 15 sierpnia 2023 r. do 15 października 2023 r. Zgłoszenie następuje poprzez wpisanie imienia i nazwiska oraz roku urodzenia, a także wniesienie opłaty (przelew) za udział w imprezie. W dniu imprezy zgłoszenia udziału mogą odbywać się na pływalniach uczestniczących w „OTYLIADZIE '2023”
5. Opłata za udział w VIII Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim wynosi 25 zł od uczestnika przy zapisie drogą elektroniczną i 30 zł przy zapisie w dniu imprezy na pływalni. Nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.
6. Wszyscy biorący udział w „Otyliadzie’2023” są ubezpieczeni od NW.
7. Każdy z uczestników „Otyliady’2023”, przy wejściu na pływalnię musi okazać się dokumentem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości oraz wypełnia oświadczenie (w załączeniu) o zapoznaniu się z regulaminem zawodów i pływalni, na której uczestniczy w maratonie, oraz stanie zdrowia pozwalającym na udział w VIII Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim i wynikających z tego konsekwencji.
8. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w maratonie, pod warunkiem obecności na pływalni rodzica/ów lub prawnego opiekuna/ów, którzy podpisują oświadczenie obok podpisu dziecka.
9. Każda pływalnia na której odbywać się będzie VIII Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki zapewnia pełną obsadę ratowników wodnych z uprawnieniami PRM, służb medycznych i technicznych czuwających nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem imprezy i funkcjonowaniem obiektu. O imprezie powiadamia Stację Pogotowia Ratunkowego, Komendę Miejską/Powiatową Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
10. Zawodom może towarzyszyć publiczność, pod warunkiem dostosowania się do regulaminu pływalni i pełnej kontroli widowni przez obsługę pływalni.
11. Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwa na każdej pływalni Komisja Sędziowska złożona z wolontariuszy, którą tworzą Sędzia Główny i Sędziowie Torowi. Sędzia Główny jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach sportowych. Może też w każdej chwili przerwać zawody. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub nieregulaminowego zachowania się, Sędziowie Torowi mogą po konsultacji z Sędzią Głównym nakazać uczestnikowi zawodów opuszczenie toru i tym samym zakończyć jego udział w VIII Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim.
12. Sędziowie Torowi zliczają czas i odległość pokonaną przez uczestników „Otyliady” na poszczególnych torach pływalni. Gdy w rywalizacji o czołowe trzy miejsca (medalowe) kilka osób uzyska takie same wyniki, o ich ostatecznej kolejności decyduje krótszy czas pokonania dystansu, a jeśli i te są jednakowe sędzia zarządza bezpośrednią rozgrywkę między nimi. Regulamin nie przewiduje zajęcia ex aequo miejsc medalowych.
13. Jednocześnie na jednym torze może przebywać do 6 pływaków. Uczestnicy maratonu mogą skorzystać z przerw w pływaniu, jednak nie mogą one być dłuższe niż 15 minut.
14. Każdy uczestnik VIII Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego bierze udział w zawodach w kostiumie kąpielowym i czepku (jeśli tak stanowi regulamin pływalni).
15. Uczestniczący w rywalizacji sportowej nie mogą używać akcesoriów wspomagających pływanie takich jak deski, koła czy pianki.
16. Uczestnicy maratonu pływają według wyznaczonego harmonogramu dostępnego u Sędziego Głównego.
17. Komisja Sędziowska sporządza protokół zawodów (wzór w załączeniu), zawierający obok imion i nazwisk uczestników także dystans jaki przepłynęli i czas. Protokół z wyszczególnieniem pływaków którzy przepłynęli najdłuższy dystans, najliczniejszej rodziny (jeżeli rodzina liczy 5 osób i powyżej, a także jej łącznego dystansu) oraz najstarszego i najmłodszego uczestnika, Komisja Sędziowska przesyła drogą elektroniczną w ciągu godziny od zakończenia zawodów do organizatora Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego – Stowarzyszenia Osiedlowego „Podlas” na adres mailowy: wyniki@otyliada.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do imiennej publikacji wyników na stronie www.otyliada.pl, Facebooku i przekazania ich mediom.
18. Zgłoszenie udziału w „Otyliadzie’2023” jest równoznaczne z dobrowolną zgodą uczestnika maratonu na przetwarzanie jego ograniczonych danych osobowych (imię i nazwisko, rok i miesiąc urodzenie oraz adres mailowy), przez organizatorów „Otyliady’2023”. Dane te zostaną trwale usunięte po trzech miesiącach od zakończenia VIII Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego. 
19. Wszyscy uczestnicy „Otyliady’2023” otrzymają certyfikat uczestnictwa, mini-medal, a specjalnymi nagrodami na każdej pływalni uhonorowani zostaną pływacy, którzy przepłynęli najdłuższy dystans, najstarsi, najmłodsi i najliczniejsze rodziny (liczące co najmniej pięć osób).
20. W czasie trwania VIII Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego obligatoryjnie na pływalniach i w materiałach informacyjnych „Otyliady’2023” umieszczone będą loga sponsorów i patronów imprezy.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, publikację ich na stronie www.otyliada.pl i powiadomienie o tych zmianach pływalni biorących udział w maratonie. 

 

                                                                                                     Komitet Organizacyjny
                                                                            VIII Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego
                                                                                                            „Otyliada’2023”