PŁYWAMY I WSPIERAMY WOŚP

REGULAMIN WYDARZENIA pn. „PŁYWAMY I WSPIERAMY WOŚP”

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w wydarzeniu Łukowskiego Sztabu WOŚP pn. „Pływamy i wspieramy WOŚP”.

 2. Organizatorem Konkursu jest Łukowski Sztab WOŚP Nr 4837 działający przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łukowie ul. Browarna 63, 21-400 Łuków (zwanym dalej: „Organizatorem”).

II. Cel wydarzenia:

  1. Przepłynięcie jak największego dystansu dowolnym stylem pływackim na Pływalni Krytej „Delfinek” i wsparcie WOŚP poprzez wpłatę dowolnej kwoty do puszki stacjonarnej WOŚP.

  2. Przepłynięcie łącznie jak największego dystansu na pływalni w trakcie 30 finału WOŚP.

  3. Udział i wsparcie 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

III. Uczestnicy wydarzenia:

 1. Mieszkańcy miasta Łuków i powiatu łukowskiego bez ograniczeń wiekowych.

IV. Termin i miejsce:

  1. 30 stycznia 2022 r. w godz. 11.00-13.00

  2. Pływalnia Kryta „Delfinek”, ul. Siedlecka 56A, 21-400 Łuków

IV. Zasady uczestnictwa:

 1. Warunkami uczestnictwa w wydarzeniu jest:

a) przybycie na Pływalnię Krytą „Delfinek” w czasie określonym w niniejszym regulaminie i dokonanie rejestracji (zgłoszenie udziału) oraz wsparcie WOŚP poprzez wpłatę dowolnej kwoty do puszki stacjonarnej.

 1. przepłynięcie jak najdłuższego dystansu dowolnym stylem pływackim.

 2. zgłoszenie wolontariuszowi WOŚP przepłyniętego dystansu.

 3. każdy uczestnik wydarzenia musi zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania zadania;

 4. uczestnicy wydarzenia obowiązani są do przestrzegania i stosowania wszystkich obowiązujących wytycznych, zaleceń i przepisów związanych z trwającą pandemią COVID – 19.

VII. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych:

 1. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na: „przetwarzanie swoich danych osobowych”. Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych pod adresem https://www.facebook.com/osirlukow/, www.osir-lukow.pl, instagram/osir_lukow. Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia wydarzenia, a także w celu publikacji danych osobowych uczestników jest OSiR Łuków. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w związku z uczestnictwem w wydarzeniu. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów”.

 2. Administratorem danych osobowych, zebranych w trakcie prowadzenia wydarzenia jest OSiR Łuków. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.

 3. Uczestnicy wydarzenia mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

 4. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).