TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ w ramach „Wakacji z OSiR-em 2022”

REGULAMIN:

 1. CEL:

  1. Wyłonienie najlepszych drużyn;

  2. Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży

  3. Propagowanie aktywnego wypoczynku;

  4. Umożliwienie sprawdzenia się w rywalizacji sportowej.

 2. ORGANIZATOR:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

 • Stowarzyszenie Społeczno -Kulturalne „Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

 1. TERMIN I MIEJSCE:

  1. 24.08.2022 r., godz. 15.00

  2. Boiska treningowe OSiR nad Krzną.

  3. Termin i miejsce może ulec zmianie.

 2. UCZESTNICTWO:

1. Zgłoszenia do udziału w turnieju w kategoriach wiekowych:

a) Grupa I – chłopcy 2012 – 2014

b) Grupa II – chłopcy 2009 – 2011

c) Grupa III – chłopcy 2007 – 2008

d) Grupa IV – chłopcy szkoły ponadpodstawowe

e) Grupa V – dziewczęta 2007 i młodsze

2. Drużyna składa się z 8 zawodników. W grze bierze udział 6 zawodników: 5 graczy w polu + bramkarz. Pozostali zawodnicy rezerwowi.

3. Drużyna obowiązkowo musi posiadać pełnoletniego opiekuna.

 1. ZASADY GRY:

  1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.

  2. Czas trwania meczu – 2 x 10 minut. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany czasu trwania meczu, który uzależniony będzie od liczby zgłoszeń.

  3. Gra bez spalonego.

  4. Zmiany hokejowe z wyjątkiem bramkarza.

  5. Zmiana bramkarza może nastąpić w przerwie w grze i musi być zgłoszona do sędziego.

  6. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska.

  7. Zabroniona gra wślizgiem.

  8. Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami.

 2. PUNKTACJA:

  1. Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt.

  2. O kolejności miejsc decyduje:

a) większa liczba zdobytych punktów,

b) wynik bezpośredniego spotkania,

c) lepsza różnica bramek,

d) większa liczba zdobytych bramek.

 1. ZGŁOSZENIA DRUŻYN:

Zgłoszenia drużyn do dnia 22.08.2022 r. do godz. 10:00, Biuro Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, tel. 25 798 23 89, 515 137 778, e-mail: imprezy@osir.lukow.pl

 1. NAGRODY:

  1. Za zajęcie I miejsca: puchar, dyplom oraz nagrody niespodzianki, za zajęcie miejsca II i III dyplomy i nagrody niespodzianki;

  2. Król strzelców w danej grupie – dyplom i nagroda niespodzianka.

 1. UWAGI KOŃCOWE:

  1. W trakcie rozgrywek obowiązkowa jest obecność opiekuna drużyny w przypadku braku opiekuna spotkanie zostanie uznane jako walkower dla drużyny przeciwnej.

  2. W przypadku wprowadzenia do gry zawodników nie zgłoszonych do składu drużyny, spotkanie zostanie uznanie jako walkower dla drużyny przeciwnej.

  3. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

  4. Uczestnicy zawodów muszą posiadać badania lekarskie.

  5. W przypadku braku ważnych badań lekarskich opiekunowie prawni zawodnika niepełnoletniego składają podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju oraz akceptacji regulaminu turnieju.

  6. W przypadku braku ważnych badań lekarskich zawodnicy pełnoletni składają oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju oraz akceptacji regulaminu turnieju.

  7. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste zawodników.

  8. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

  9. Dane osobowe uczestników Turnieju Piłki Nożnej w ramach „Wakacji z OSiR-em 2022” będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby organizacji w/w imprezy. Dane te będą używane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

  10. Zgłoszenie do udziału w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku, a także na podanie danych osobowych, które zostaną wykorzystane w celu organizacji imprezy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.

Szczegółowe informacje:

Biuro OSiR, ul. Browarna 63,

tel. 25/ 798 23 89, 515 137 778

OŚWIADCZENIE DLA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE DLA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA