rakieta, tenis

Turniej Tenisa Ziemnego w ramach Wakacji z OSiRem 2021

REGULAMIN

 1. CEL:

  • Wyłonienie najlepszych zawodników

  • Popularyzacja gry w tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży;

  • Sprawdzenie się w rywalizacji sportowej;

  • Propagowanie aktywnego wypoczynku;

 1. ORGANIZATOR:

  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków

 2. TERMIN I MIEJSCE:

  • 24 lipca (sobota) 2021 r., godz. 9:00;

  • Korty tenisowe nad Krzną, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków

 1. UCZESTNICTWO:

 • Grupa I rocznik 2010 i młodsi

 • Grupa II rocznik 2009 – 2007

 • Grupa III rocznik 2006 i starsi

 1. ZASADY GRY:

  • system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zawodników;

  • czas trwania meczu – do dwóch wygranych setów;

  • do zwycięstwa w secie potrzeba 3 gemów;

  • przy stanie 1:1 w setach o wyniku decyduje tie-break;

  • zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZTZ z ułatwieniami.

 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do dnia 22 lipca 2021 r. (czwartek) do godz. 16:00, Biuro OSiR, ul. Browarna 63.

 1. NAGRODY:

  • Za zajęcie I miejsca – puchar, dyplom i nagroda niespodzianka.

  • Za zajęcie II i III miejsca – dyplom i nagroda niespodzianka.

 1. UWAGI KOŃCOWE:

  • W przypadku zawodników niepełnoletnich w trakcie rozgrywek obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego zawodnika. W przypadku braku opiekuna mecz zostanie uznany jako walkower dla zawodnika przeciwnego.

  • Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

  • Niepełnoletni uczestnicy zawodów muszą mieć ważne legitymacje szkolne i badania lekarskie.

  • W przypadku braku ważnych badań lekarskich opiekunowie składają oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju swojego podopiecznego.

  • Za rzeczy osobiste zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności.

  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

  • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.

  • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych punktów regulaminu przed rozpoczęciem turnieju.

  • Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie,
   ul. Browarna 63.

  • Dane osobowe uczestników Turnieju Tenisa Ziemnego w ramach „Wakacji z Osir – em 2020” będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby organizacji w/w imprezy. Dane te będą używane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

 • Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

 • Uczestnik/opiekun zawodów zgadza się na podanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.

tenis, rakieta