XXXI ŁUKOWSKIE ULICZNE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI – zapraszamy do zapisów!

R E G U L A M I N 

XXXI ŁUKOWSKIE ULICZNE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI

pn.: POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO JAROSŁAWA STAWIARSKIEGO ORAZ RADY I BURMISTRZA MIASTA ŁUKÓW

w ramach cyklu imprez „NASZ REGION – ŁUKÓW BIEGA”

Impreza organizowana jest w ramach

zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

p.n. 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

8. Organizacja przedsięwzięć i imprez o zasięgu co najmniej wojewódzkim promujących województwo lubelskie poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych, w szczególności dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych/ seniorów.

1. CEL IMPREZY:

 1. uczczenie 105 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 2. budowanie postaw patriotycznych.

 3. pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych.

 4. wzrost poczucia wartości narodowej.

 5. promocja województwa lubelskiego poprzez aktywne sportowo-rekreacyjne formy spędzania. wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów.

 6. popularyzacja sportu, w tym: biegania oraz nordic walking wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 7. promocja regionu lubelskiego w tym: Ziemi Łukowskiej, Miasta Łuków.

 8. propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców województwa lubelskiego.

2. ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21 – 400 Łuków, tel. 25 798 23 89, 515 137 778, e–mail: imprezy@osir.lukow.pl, www.osir.lukow.pl

3. WSPÓŁORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21 – 400 Łuków e–mail: snr-lukow@wp.pl

4.TERMIN: 11 LISTOPADA 2023 r., OFICJALNE OTWARCIE BIEGÓW: godz. 11.30

5. MIEJSCE: Łuków, ulice miasta (trasy poszczególnych biegów – pkt. 12 regulaminu)

6. SEKRETARIAT BIEGÓW:

Urząd Miasta w Łukowie, Wydział Spraw Społecznych, ul. Zdanowskiego 15.

Sekretariat czynny w dniu zawodów w godz.: 10.00 – 11.00

7. KATEGORIE, DYSTANSE, NAGRODY:

A) ZAWODNICY PO UKOŃCZONYM BIEGU OTRZYMAJĄ PAMIĄTKOWY MEDAL.

B) KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

Lp.

Start

godzina

Kategoria

Dystans

Nagrody

1.

ok. 11.45

Smerfy”

Dziewczynki 2020 – 2019

150 m

Indywidualnie

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

2.

ok. 12.00

Smerfy”

Chłopcy 2020 – 2019

150 m

Indywidualnie

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

3.

ok. 12.15

Krasnale”

Dziewczynki 2018

150 m

Indywidualnie

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

4.

ok. 12.30

Krasnale”

Chłopcy 2018

150 m

Indywidualnie

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

5.

ok. 12.45

Pszczółki”

Dziewczynki 2017

150 m

Indywidualnie

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

6.

ok. 13.00

Pszczółki”

Chłopcy 2017

150 m

Indywidualnie

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

7.

ok. 13.15

Szkoły Podstawowe

Dziewczęta 2016 – 2015

300 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

8.

ok. 13.25

Szkoły Podstawowe

Chłopcy 2016 – 2015

300 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

9.

ok. 13.35

Szkoły Podstawowe

Dziewczęta 2014 – 2013

600 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

10.

ok. 13.50

 

Kobiety 2004 – 1994

4400 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

11.

ok. 13.50

 

Kobiety 1993 – 1979

4400 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

12.

ok. 13.50

 

Kobiety 1978 i starsze

4400 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

13.

ok. 13.50

 

Mężczyźni 2004 – 1994

5500 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

14.

ok. 13.50

 

Mężczyźni 1993 – 1984

5500 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

15.

ok. 13.50

 

Mężczyźni 1983 – 1974

5500 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

16.

ok. 13.50

 

Mężczyźni 1973 – 1964

5500 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

17.

 

ok. 13.50

 

Mężczyźni 1963 i starsi

5500 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

18.

ok. 13.50

OPEN
Kobiety Nordic Walking

3300 m

Indywidualnie:
1
m – ce puchar
1 – 3 m–ce dyplom, nagrody
*

19.

ok. 13.50

OPEN
Mężczyźni Nordic Walking

3300 m

Indywidualnie:

1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

20.

ok. 13.50

OPEN

Osoby z niepełnosprawnością

(Biegi)

1100 m

Indywidualnie:

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

21.

ok. 14.20

Szkoły Podstawowe
Chłopcy 2014 – 2013

800 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

22.

ok. 14.30

Szkoły Podstawowe

Dziewczęta 2012 – 2011

800 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

23.

ok. 14.40

Szkoły Podstawowe

Chłopcy 2012 – 2011

1100 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

24.

ok. 14.50

Szkoły Podstawowe

Dziewczęta 2010 – 2009

1100 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

Szkoły Ponadpodstawowe
Dziewczęta 2009 – 2004

25.

ok. 15.00

Szkoły Podstawowe

Chłopcy 2010 – 2009

1600 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

Szkoły Ponadpodstawowe

Chłopcy 2009 – 2004

* Nagrody uzależnione od środków pozyskanych od sponsorów.

C) KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA:

Lp.

Klasyfikacja Zespołowa

Nagrody

1.

Szkoły Podstawowe

1-3 m-ce puchary, dyplomy

2.

Szkoły Ponadpodstawowe

1-3 m-ce puchary, dyplom

8. PUNKTACJA:

Rywalizacja zespołowa – w rocznikach szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w kategorii dziewcząt i chłopców.

W kategoriach wiekowych szkół zespoły mogą liczyć do 15 osób.

a) 1 miejsce – 15 pkt.

g) 16 – 20 miejsce – 5 pkt.

b) 2 miejsce – 13 pkt.

h) 21– 25 miejsce – 4 pkt.

c) 3 miejsce – 11 pkt.

i) 26 – 30 miejsce – 3 pkt.

d) 4 – 6 miejsce – 10 pkt.

j) 31 – 40 miejsce – 2 pkt.

e) 7-10 miejsce – 8 pkt.

k) 41 – 50 miejsce – 1 pkt.

f) 11-15 miejsce – 6 pkt.

 

9. ZGŁOSZENIA:

 1. Zgłoszenia pisemne grup: przedszkolnych i szkolnych oraz zgłoszenia indywidualne (lista zgłoszeniowa, zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań), odbiór kart i numerów startowych do dnia 30.10.2023 r. do godz. 16:00 – OSiR w Łukowie, ul. Browarna 63. (TERMIN ZGŁOSZEŃ OSTATECZNY).

 2. Limit uczestników w kategoriach przedszkolnych łącznie 380 osób w tym: „Smerfy”: dziewczynki – 50 osób; „Smerfy”: chłopcy – 50 osób; „Krasnale”: dziewczynki – 70 osób; „Krasnale”: chłopcy – 70 osób, „Pszczółki”: dziewczynki – 70 osób; ”Pszczółki”: chłopcy – 70 osób; Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.

 3. Limit uczestników we wszystkich kategoriach łącznie wynosi 900 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.

 4. Zawodnik ma obowiązek przybyć najpóźniej 15 min. przed startem swojej kategorii, gdyż start może odbyć się wcześniej!

 5. Zgłoszenia grup zespołu przedszkolnego i szkolnego winny być obowiązkowo potwierdzone przez Dyrektora placówki.

 6. Udział w biegu jest dobrowolny i bezpłatny.

 7. Uczestnicy biegów zobowiązują się przed zawodami złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w tego typu zawodach.

 8. W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego zawodnicy pełnoletni podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu w sekretariacie OSiR. Brak oświadczenia jest równoznaczny z wykreśleniem z listy startowej.

 9. W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej (nieposiadającej zaświadczenia lekarskiego), oświadczenie musi zostać podpisane przez opiekuna prawnego osobiście w OSiR.

 10. Brak oświadczenia zawodnika niepełnoletniego jest równoznaczny z wykreśleniem z listy startowej.

 11. Prawni opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy zgłaszający udział podopiecznego w biegu wyrażają zgodę na udział podopiecznego oraz wypełniając oświadczenie stwierdzają, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu i biorą za niego pełną odpowiedzialność podczas trwania biegu.

 12. Zawodnicy z niepełnosprawnością w sekretariacie biegu muszą przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

 13. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w biegu wyłącznie będąc pod opieką nauczyciela, wychowawcy, prawnego opiekuna i na ich wyłączną odpowiedzialność.

 14. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.osir.lukow.pl (zakładka: aktualności, zaproszenie do udziału w biegach).

 15. W kategorii nordic walking obowiązują przepisy Polskiej Federacji Nordic Walking.

 16. W kategorii biegi obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

10. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:

 1. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora.

 2. Bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym należy zachować ostrożność.

 3. Uczestnicy biegu na odcinkach o ograniczonym ruchu poruszać się będą prawą stroną jezdni, na odcinkach o zamkniętym ruchu całą szerokością jezdni, obowiązuje zakaz wbiegania na chodnik.

 4. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do wskazań i poleceń Policji, oznakowanych służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg posiadających identyfikatory.

 5. Osoby biorące udział w biegu zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom biegu.

 6. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń służb porządkowych mogą zostać usunięte z biegu lub przekazane policji.

11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE:

 1. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 2. Warunkiem klasyfikacji każdego zawodnika jest posiadanie na mecie karty startowej. W przypadku zagubienia karty startowej zawodnik NIE BĘDZIE klasyfikowany.

 3. Na trasie biegu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, której Organizator zlecił zabezpieczenie medyczne biegu. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie w tym: jedna karetka medyczna poruszać się będzie za kolumną zawodników, druga karetka medyczna znajdować się będzie na starcie i mecie biegów. Zabezpieczenie medyczne: 537 587 999, 609 033 398 lub tel. 112, 999, numery umieszczone są na karcie startowej.

 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport karetką medyczną.

 5. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność, deklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.

 6. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z biegu danej osoby.

 7. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

 8. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

 9. Ubezpieczenie NNW uczestnicy wykupują we własnym zakresie.

 10. Organizator zapewnia wodę do picia (w okolicach startu/mety).

 11. Organizator zapewnia szatnię do przebrania i depozyt.

 12. Organizator, wszystkie podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią, przed w trakcie lub po biegu.

 13. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

 14. Dane osobowe uczestników „XXXI Łukowskich Ulicznych Biegów Niepodległości pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Rady i Burmistrza Miasta Łuków w ramach cyklu imprez „Nasz Region Łuków Biega” będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby imprezy. Dane będą używane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane te zostaną trwale usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

 15. Zawodnik lub opiekun prawny zawodnika zgadza się na podanie danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.

 16. Organizator utrwala przebieg wydarzenia oraz wizerunek osób uczestniczących w imprezie dla celów dokumentacji: sprawozdawczej, reklamowej oraz promocyjnej przez organizatora i sponsorów lub reklamy w przyszłych latach.

 17. Uczestnikom biegu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych i tym podobnych.

 18. Zabrania się udziału w biegu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.

 19. Podczas biegu zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

 20. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 21. Jakość nagród dla zwycięzców uzależniona będzie od pozyskanych środków sponsorskich, nagrody do odebrania przez okres 4 tygodni od wydarzeniach.

 22. Uczestników poszczególnych kategorii prosimy o przybycie najpóźniej 15 min. przed startem swojej kategorii.

 23. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.

 24. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z biegiem.

 25. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

 26. W przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu na podstawie decyzji służb porządkowych, ratowniczych, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych, termin imprezy może ulec zmianie lub impreza może zostać odwołana.

 27. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegów o czym poinformuje przed rozpoczęciem wydarzenia.

 28. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 29. Osoby uczestniczące w biegu będą mogły zapoznać się z regulaminem na stronie www.osir.lukow.pl, w biurze OSiR lub w sekretariacie imprezy – Urząd Miasta Łuków, Wydział Spraw Społecznych, ul. Zdanowskiego 15.

 30. Sprawy sporne rozpatruje Organizator oraz Sędzia Główny.

12. TRASY: XXXI ŁUKOWSKICH ULICZNYCH BIEGÓW NIEPODLEGŁOŚCI POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO JAROSŁAWA STAWIARSKIEGO ORAZ RADY I BURMISTRZA MIASTA ŁUKÓW W RAMACH CYKLU IMPREZ NASZ REGION LUKÓW BIEGA:

NR BIEGU

KATEGORIA

DYSTANS

TRASA

I Smerfy”

Dziewczynki 2020 – 2019

150 m START – Zdanowskiego od skrzyżowania z Wyszyńskiego – Zdanowskiego – do skrzyżowania ze Staropijarską – META
II Smerfy”

Chłopcy 2020 – 2019

150 m START – Zdanowskiego od skrzyżowania z Wyszyńskiego
– Zdanowskiego – do skrzyżowania ze Staropijarską – META
III Krasnale”

Dziewczynki 2018

150 m START – Zdanowskiego od skrzyżowania z Wyszyńskiego
– Zdanowskiego – do skrzyżowania ze Staropijarską – META
IV Krasnale”

Chłopcy 2018

150 m START – Zdanowskiego od skrzyżowania z Wyszyńskiego
– Zdanowskiego – do skrzyżowania ze Staropijarską – META
V Pszczółki”

Dziewczynki 2017

150 m START – Zdanowskiego od skrzyżowania z Wyszyńskiego
– Zdanowskiego – do skrzyżowania ze Staropijarską – META
VI Pszczółki”

Chłopcy 2017

150 m START – Zdanowskiego od skrzyżowania z Wyszyńskiego
– Zdanowskiego – do skrzyżowania ze Staropijarską – META
VII Szkoła Podstawowa

Dziewczęta 2016 – 2015

300 m START – Kwiatkowskiego – Chopina – Staropijarska
– Zdanowskiego – META
VIII Szkoła Podstawowa

Chłopcy 2016 – 2015

300 m START – Kwiatkowskiego – Chopina – Staropijarska – Zdanowskiego – META
IX Szkoła Podstawowa

Dziewczęta 2014 – 2013

600 m START – Kwiatkowskiego – Chopina – Staropijarska
– Zdanowskiego – META x
2
X Kobiety 4400 m START – Zdanowskiego – Staropijarska – Pl. Narutowicza – Kościelna – Dmocha – Międzyrzecka – Staropijarska
– Zdanowskiego – META x 4
Mężczyźni 5500 m START – Zdanowskiego – Staropijarska – Pl. Narutowicza
– Kościelna – Dmocha – Międzyrzecka – Staropijarska
– Zdanowskiego – META x 5
Nordic Walking
w tym: Kobiety, Mężczyźni
3300 m START – Zdanowskiego – Staropijarska – Pl. Narutowicza
– Kościelna – Dmocha – Międzyrzecka – Staropijarska
– Zdanowskiego – META x 3
Niepełnosprawni
(Bieg)
1100 m START – Zdanowskiego – Staropijarska – Pl. Narutowicza
– Kościelna – Dmocha – Międzyrzecka – Staropijarska
– Zdanowskiego
XI Szkoła Podstawowa

Chłopcy 2014 – 2013

800 m START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna – Nowopijarska
– Międzyrzecka – Staropijarska – Zdanowskiego – META
XII Szkoła Podstawowa

Dziewczęta 2012 – 2011

800 m START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna – Nowopijarska
– Międzyrzecka – Staropijarska – Zdanowskiego – META
XIII Szkoła Podstawowa

Chłopcy 2012 – 2011

1100 m START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna – Dmocha – Międzyrzecka
– Staropijarska – Zdanowskiego – META
XIV Szkoła Podstawowa

Dziewczęta 2010 – 2009

1100 m START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna – Dmocha – Międzyrzecka
– Staropijarska – Zdanowskiego – META
Szkoła Ponadpodstawowa

Dziewczęta 2009 – 2004

XV Szkoła Podstawowa

Chłopcy 2010 – 2009

1600 m START – Zdanowskiego – Staropijarska – Pl. Narutowicza – Kościelna – Nowopijarska
– Międzyrzecka – Staropijarska – Zdanowskiego – META x 2
Szkoła Ponadpodstawowa

Chłopcy 2009 – 2004

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA