XXIV Ogólnopolskie Biegi im. ks. St. Brzóski pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR

 • Burmistrz Miasta Łuków

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie

 • Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nasz Region”

II. CEL

 • Uczczenie pamięci ks. Stanisława Brzóski.

 • Promocja Miasta Łuków oraz Ziemi Łukowskiej.

 • Przedstawienie walorów przyrodniczo – rekreacyjnych Rezerwatu Jata.

 • Propagowanie aktywnego trybu życia.

 • Propagowanie biegania i nordic walking.

III. TRASA – DROGI LEŚNE

Start Rezerwat Jata (uczestnicy zostaną dowiezieni na linię startu przez organizatora)

Drogi leśne

Meta –Kompleks Rekreacyjny Zimna Woda

Mapa z trasą biegu dostępna na stronie internetowej www.osir.lukow.pl (link)

IV. KATEGORIE i DYSTANS

 • OPEN Kobiety (ogólna): 5 km, 10 km

 • OPEN Mężczyźni (ogólna): 5 km, 10 km

w tym: Kobiety (10 km): I kat. do 40 lat, II kat. powyżej 40 lat

Mężczyźni (10 km): I kat. do 29 lat, II kat. 30-39 lat, III kat. 40-49 lat,
IV kat. 50-59 lat, V kat. powyżej 60

 • Młodzież do lat 15: Dziewczęta; Chłopcy (5 km);

 • Niepełnosprawni: 5 km;

 • Nordic Walking Kobiety: 5 km

 • Nordic Walking Mężczyźni: 5 km

 • Nordic Walking Niepełnosprawni: 5 km

V. ORGANIZATOR ZAPEWNIA ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU.

VI. PROGRAM

Godz. 10.30 – Wyjazd autokaru z Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda” do Rezerwatu Jata

Godz. 10.45 – uroczystości pod pomnikiem ks. St. Brzóski

Godz. 11.40 – OPEN Kobiety i Mężczyźni – Rezerwat „Jata” – Bieg 10 km

Godz. 11.50 – Młodzież do lat 15; – Rezerwat „Jata” – Bieg 5 km

Godz. 11.50 – OPEN Kobiety i Mężczyźni, Niepełnosprawni, Nordic Walking – Rezerwat „Jata”
– Bieg 5 km

ok .godz. 13.00 – Dekoracje zwycięzców, piknik biegowy

VII. NAGRODY

 • I – III miejsce w klasyfikacji ogólnej OPEN mężczyźni (dystans 10 km) – puchar, dyplomy, nagrody

 • I – III miejsce w klasyfikacji ogólnej OPEN mężczyźni (dystans 5 km) – puchar, dyplomy, nagrody

 • I – III miejsce w klasyfikacji ogólnej OPEN kobiety (dystans 10 km) – puchar, dyplomy, nagrody

 • I – III miejsce w klasyfikacji ogólnej OPEN kobiety (dystans 5 km) – puchar, dyplomy, nagrody

 • I – miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych na dystansie 10 km – puchar, dyplom, nagrody

II – III miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych na dystansie 10 km – dyplom, nagrody

 • Klasyfikacja dla zawodników z Łukowa:

– Najlepsza Łukowianka, Najlepszy Łukowianin na dystansie 10 km – dyplomy, nagrody

Organizator nie dubluje nagród.

Każdy zawodnik otrzyma po ukończeniu biegu pamiątkowy medal.

Wśród wszystkich zawodników zostaną rozlosowane nagrody.

Jakość i ilość nagród uwarunkowane są od środków pozyskanych od sponsorów.

VIII. ZGŁOSZENIA do dnia 03.09.2018 r.:

 • Serwis internetowy www.time2go.pl w zakładce ZAPISY.

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków, tel. 25 798 23 89,
  /25/ 798 38 71, 515 137 778,
  e-mail: imprezy@osir.lukow.pl

 • W dniu zawodów w sekretariacie zawodów – Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”,
  ul. Wypoczynkowa w godz. 8.30-10.15

IX. WPISOWE

 • OPEN 10 km – 40,00 zł

 • OPEN 5 km – 30,00 zł

 • Mieszkańcy miasta Łuków – bezpłatnie

 • Młodzież do lat 15 – bezpłatnie.

 • Wpisowe po terminie 03.09.2018 r. – 50,00 zł.

X. BADANIA LEKARSKIE:

 1. Obowiązują aktualne badania lekarskie.

 2. Uczestnicy biegów muszą przed zawodami złożyć w OSiR kserokopię zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu zawodach.

 3. W przypadkach braku zaświadczenia lekarskiego zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica / opiekuna prawnego na udział w zawodach zawierającą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Brak oświadczenia jest równoznaczny
  z wykreśleniem z listy startowej.

 4. Zawodnicy pełnoletni podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu w przypadku braku zaświadczenia lekarskiego. Brak podpisanego oświadczenia jest równoznaczny z wykreśleniem z listy startowej.

 5. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.osir.lukow.pl (zakładka: aktualności, zaproszenie do udziału w biegach).

 6. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy.

 2. Odebranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie (karetka medyczna poruszać się będzie
  za kolumną zawodników) oraz na mecie imprezy (ratownik medyczny).

 4. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

 5. Koszty przejazdu na zawody oraz ubezpieczenia w tym NW zawodnicy pokrywają
  we własnym zakresie.

 6. Organizator zapewnia wodę do picia w okolicach startu/mety oraz na trasie biegu.

 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.

 8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby organizacji
  w/w imprezy. Dane te będą przetwarzane zgodnie z
  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane te zostaną trwale usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

 9. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie,
  ul. Browarna 63.

 10. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (z wyłączeniem zakazu wstępu do lasu oraz burzy).

 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych punktów regulaminu.

 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 13. Sprawy sporne rozpatruje Organizator oraz Sędzia.

Tel. 25/798 23 89; 798 38 71; 515 137 778

e-mail: imprezy@osir.lukow.pl

www.osir.lukow.pl