Zawody Kajakarskie w Zimnej Wodzie w ramach „Wakacji z OSiR-em 2021”

Regulamin

I. CEL:

 • Popularyzacja kajakarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

 • Popularyzacja sportów wodnych;

 • Promowanie zdrowego, sportowego trybu życia.

 • Propagowanie aktywnego wypoczynku.

 • Promocja Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda” w Łukowie.

II. ORGANIZATOR:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

III. MIEJSCE/ SEKRETARIAT:

 • Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”, ul. Wypoczynkowa, Łuków.

IV. TERMIN:

 • 31 lipca 2021 r. (sobota) godz. 15.00.

V. UCZESTNICTWO:

 • Zgłoszenia 2 – osobowych drużyn do dnia 29.07.2021 r., (czwartek) Biuro OSiR w Łukowie, ul. Browarna 63 oraz w dniu zawodów, w sekretariacie imprezy.

 • Kategorie:

I. RODZIC + DZIECKO (do lat 16)

II. RODZINA MIX

III. OPEN MIX

 • Osoby niepełnoletnie składają w Biurze OSiR podpisane oświadczenie przez rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach.

 • Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa udział w zawodach odbędzie się w kapokach.

VI. NAGRODY:

 • za zajęcie I -III miejsca drużyny otrzymują puchary, nagrody niespodzianki;

VII. ZASADY:

 • Celem zawodów kajakarskich jest przepłynięcie w możliwie najkrótszym czasie wyznaczonego obszaru wodnego;

 • dystans – 400 m; bojkę opływamy z lewej strony (lewa ręka);

 • zawodnicy ścigają się w kajakach 2-osobowych.

VIII. WYNIKI

O zwycięstwie decyduje prawidłowo wykonane zadania w jak najkrótszym czasie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych punktów regulaminu przed rozpoczęciem zawodów.

 • Sprawy sporne rozstrzyga organizator oraz sędzia .

 • Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

 • Dane osobowe uczestników Zawodów Kajakarskich w Zimnej Wodzie w ramach „Wakacji z OSiR-em 2021” będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby organizacji w/w imprezy. Dane te będą używane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

 • Zgłoszenie do udziału w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych w celu organizacji imprezy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.

OŚWIADCZENIE DLA ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO