Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Data publikacji strony internetowej: 2018-05-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
• strona jest respansywna
• Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor OSiR Marek Żurawski.
E-mail: dyrektor@osir.lukow.pl
Telefon: 25 798 23 89
Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny informuje wnoszącego żądanie kiedy realizacja żądania będzie możliwa przy czym powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania, wnoszący żądanie może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie
PŁYWALNIA LETNIA DELFIN
ul. Browarna 63
1. Na pływalnię prowadzą 2 wejścia
– główne od ul. Browarnej z poziomu chodnika;
– boczne przy parkingu od strony boisk sportowych z poziomu chodnika;
2. Na obiekcie znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
3. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone jest przy ul. Browarnej, które znajduje się 20 m od głównego wejścia do obiektu.
4. Basen średni wyposażony w mobilny podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych
5. Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
6. Brak tłumacza języka migowego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie
BIURO OSiR
ul. Browarna 63
1. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Browarnej, przy którym znajduje się jeden stopień o wysokości 12 cm. W budynku brak toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
2. Pochylnia przy wejściu głównym do budynku.
3. Korytarz dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’ ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
7. Brak tłumacza języka migowego.
8. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone jest przy ul Browarnej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie
PŁYWALNIA KRYTA DELFINEK
ul. Siedlecka 56
1. Do budynku prowadzi jedno wejście od parkingu wewnętrznego, przy którym znajduje się jeden stopień o wysokości 12 cm.
2. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone jest przy wejściu głównym w odległości 10 m.
3. Obiekt nie posiada windy
4. W budynku brak toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
5. Wewnątrz budynku 10 schodów prowadzi na poziom niecki basenowej.
6. Obiekt wyposażony w mobilny podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych
7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
10. Brak tłumacza języka migowego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie
STADION MIEJSKI ORLĘTA
ul. Warszawska 15
1. Wejście z poziomu chodnika na teren Stadionu Miejskiego Orlęta prowadzi od ul. Rogalińskiego. Przy wejściu znajdują się 2 stopnie w dół, wysokości 15 cm. Do budynku prowadzi jedno wejście, przy którym znajdują się 3 stopnie o wysokości 12 cm.
2. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone jest przy ul. Rogalińskiego w odległości 30 m od wejścia głównego na teren Stadionu Miejskiego Orlęta.
3. W budynku brak toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
7. Brak tłumacza języka migowego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie
KOMPLEKS REKREACYJNY „ZIMNA WODA”
ul. Wypoczynkowa 5

Teren Kompleksu Rekreacyjnego Zimna Woda zapewnia warunki niezbędne do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

1. Podstawowe ciągi komunikacyjne posiadają parametry (rodzaj nawierzchni, gabaryty, spadki) uwzględniające wymagania osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i umożliwiają dostęp do wszystkich obiektów zlokalizowanych na terenie Kompleksu.
2. Stanowiska parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych – w ilości 10 stanowisk.
3. Dostęp do pomostów poprzez terenowe pochylnie (w tym jeden pomost dla wędkarzy), a ich gabaryty i konstrukcja pokładu umożliwiają poruszanie się i manewrowanie wózkiem inwalidzkim).
4. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do zespołu boisk sportowych i miejsc ze stołami do gier, miejsca na ognisko i wiat do grillowania, siłowni na wolnym powietrzu, które wyposażone są w część urządzeń dostosowanych do korzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich.
5. Na obiekcie występują utwardzone ścieżki piesze i rowerowe.
6. Toalety dostępne i dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
7. Obiekt Świetlico-stołówki w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.
a) pochylnia zewnętrzna do wejścia głównego z kontrastową antypoślizgową powierzchnią podjazdu oraz informacją fakturową,
b) brak progów w całym budynku,
c) wymagane szerokości drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz szerokości ciągów komunikacyjnych i przejść,
d) WC dla niepełnosprawnych wyposażone w kompletny osprzęt,
e) oznakowanie budynku tablicą informacyjną w kontrastującym kolorze,
f) domofon przy drzwiach wejściowych – zlokalizowany po stronie klamki, z drugą klawiaturą umieszczoną na wysokości 90 cm z przyciskami posiadającymi oznaczenia umożliwiające rozpoznanie dotykiem oraz świetlne potwierdzenie otwarcia drzwi.