Boiska treningowe

REGULAMIN BOISK TRENINGOWYCH

I. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem boisk treningowych jest Miasto Łuków, administratorem obiektu – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z boisk treningowych oraz postępowania na ich terenie.
3. Korzystający z boisk zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
4. Boiska treningowe są ogólnodostępne i nieodpłatne dla użytkowników.
5. Osobą reprezentującą administratora obiektu uprawnioną do udostępniania boisk użytkownikom jest pracownik OSiR.
6. Administrator zapewnia obsługę boisk treningowych, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń boisk.
7. Pierwszeństwo korzystania z obiektu posiadają zorganizowane grupy sportowe.
8. Korzystanie indywidualne z boisk treningowych przez osoby niepełnoletnie dopuszczalne jest wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
9. Korzystanie indywidualne z boisk treningowych przez zorganizowane grupy osób niepełnoletnich dopuszczalne jest wyłącznie pod opieką nauczyciela, instruktora lub trenera tj. osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za grupę.
10. Korzystający przebywają na boiskach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
11. Korzystający nie powinien posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów. Administrator obiektu nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu.

II. Postanowienia porządkowe
1. Użytkownicy zobowiązani są do:
a) korzystania z boisk w strojach sportowych oraz obuwiu sportowym.
b) korzystający z boisk zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem na boisko;
c) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych Administratora;
d) zachowania czystości i porządku;
e) niezakłócania gry osobom korzystającym z boiska sąsiedniego;
f) niezwłocznego opuszczenia boisk treningowych po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry;
g) bezzwłocznego poinformowania Administratora o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach.
2. Na terenie boisk treningowych zabrania się:
a) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe;
b) przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych;
c) zaśmiecania terenu;
d) niszczenia, dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń;
e) korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych;
f) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
g) wprowadzania zwierząt;
h) wjeżdżania rowerami, motorowerami, rolkami, deskorolkami i samochodami;
i) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających;
j) wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających substancji.
3. Za rzeczy pozostawione na boiskach sportowych odpowiada użytkownik.

III. Zasady dokonywania rezerwacji i korzystania z boisk
1. Boiska treningowe funkcjonują:
– do 31 października (przy sprzyjających warunkach pogodowych okres ten może zostać wydłużony) wg ustalonego harmonogramu,
2. Rezerwacji dokonuje się osobiście w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63 lub telefonicznie 515 137 778, 25 798 23 89.
3. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 2 godziny przed ustalonym terminem korzystania z boisk treningowych tel. 515 137 778.
4. Administrator uprawniony jest do wynajęcia boisk treningowych innej osobie, jeśli Użytkownik nie stawi się na boisku w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu.
5. Jednostka korzystania z boisk treningowych wynosi do 120 min i obejmuje: wejście na boisko, efektywny czas gry, zejście z boiska.
6. Korzystanie z boisk uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
7. Administrator legitymuje się uprawnieniem do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności tj. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
8. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

IV. Postanowienia końcowe
1. Każdy, kto postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub poleceniami obsługi boisk, ponosi odpowiedzialność za powstałe z tego tytułu szkody i do ich naprawienia jest zobowiązany w trybie i na zasadach ogólnie obowiązujących. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.
2. Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze boisk lub kierownikowi obiektu.
3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie.
4. Naruszenie Regulaminu powoduje odpowiedzialność prawną.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.

Pierwszy oficjalny mecz na boiskach treningowych