Korty tenisowe

Korty tenisowe funkcjonują

w godzinach: 8.00 -21.00

Regulamin Kortów Tenisowych

Postanowienia ogólne
1. Właścicielem kortów tenisowych jest Miasto Łuków, administratorem obiektu – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz postępowania na ich terenie. Każdy, kto przebywa na terenie kortów, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
3. Korty tenisowe są ogólnodostępne, nieodpłatne dla wszystkich jego użytkowników.
4. Osobą reprezentującą administratora obiektu uprawnioną do udostępniania kortów użytkownikom jest konserwator.
5. Administrator zapewnia obsługę kortów tenisowych, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń kortów tenisowych.
6. Pierwszeństwo korzystania z obiektu posiadają: sekcja tenisa ziemnego oraz mieszkańcy Łukowa.
7. Korzystający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
8. Korzystający nie powinien posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów w szczególności tenisa ziemnego. Administrator obiektu nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu.

Postanowienia porządkowe
1. Użytkownicy zobowiązani są do:
a) korzystania z kortów w strojach sportowych oraz obuwiu sportowym z podeszwą przeznaczoną do gry na kortach tj. płaski bieżnik bez ostrych krawędzi,
b) korzystający z kortów zobowiązani są do zmiany obuwia w wyznaczonej strefie,
c) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych Administratora,
d) zachowania czystości i porządku,
e) niezakłócania gry osobom korzystającym z kortu sąsiedniego,
f) niezwłocznego opuszczenia kortów tenisowych po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry,
g) bezzwłocznego poinformowania Administratora o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach
2. Na terenie kortów zabrania się:
a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu,
b) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,
c) używania wyposażenia kortów niezgodnie z ich przeznaczeniem,
d) używania wulgarnych słów, zakłócania ciszy i spokoju,
e) wprowadzania zwierząt.
3. Administrator jest upoważniony do odmowy wstępu, przerwania gry i wezwania do opuszczenia kortów przez użytkowników w przypadku:
a) niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu,
b) uznania zachowania lub ubioru za nieodpowiednie,
c) zachowania wskazującego na spożycie alkoholu i środków odurzających,
d) wcześniej stwierdzonych problemów porządkowych lub organizacyjnych z udziałem użytkownika.
4. Za rzeczy pozostawione na kortach odpowiada użytkownik.

Zasady dokonywania rezerwacji i korzystania z kortów
1. Korty tenisowe funkcjonują:
– do 31 października (przy sprzyjających warunkach pogodowych okres ten może zostać wydłużony)
– od poniedziałku do niedzieli w godzinach ustalonych odrębnym Zarządzeniem Dyrektora OSiR.
2. Rezerwacji dokonuje się osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63 lub telefonicznie 515 137 778, 25 798 23 89.
3. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 2 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych, tel. 515 137 778.
4. Administrator uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnienia.
5. Jednostka korzystania z kortu tenisowego wynosi do 90 min. i obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, zejście z kortu.
6. Korzystanie z kortów uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
7. Administrator legitymuje się uprawnieniem do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

Postanowienia końcowe
1. Każdy, kto postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub poleceniami obsługi kortów, ponosi odpowiedzialność za powstałe z tego tytułu szkody i do ich naprawienia jest zobowiązany w trybie i na zasadach ogólnie obowiązujących. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.
2. Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortów lub kierownikowi obiektu.
3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie.
4. Naruszenie Regulaminu powoduje odpowiedzialność prawną.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.