Boisko wielofunkcyjne

 czynne

we wszystkie dni tygodnia

w godz. 8.00 -20.00

Przed skorzystaniem z boiska grup zorganizowanych należy dokonać telefonicznej rezerwacji

w biurze OSiR    tel.  515 137 778

 

NOWE ZASADY OD 19 kwietnia 2021 r.

 

 

 

REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO położonego na zbiegu ulic: Michała Wołodyjowskiego i Franciszka Wilczyńskiego

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, tel.25 798 23 89, e-mail: osir-lukow@wp.pl
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego oraz postępowania na jego terenie. Każdy, kto przebywa
na terenie boiska, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
3. Boisko wielofunkcyjne jest ogólnodostępne, nieodpłatne dla wszystkich jego użytkowników.
4. Administrator zapewnia obsługę boiska, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń obiektu sportowego.
5. Pierwszeństwo korzystania z obiektu posiadają osoby mające rezerwację.
6. Korzystający przebywają na boisku na własne ryzyko i odpowiedzialność.
7. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na boisku tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
8. Korzystający nie powinien posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów na w/w obiekcie sportowym. Administrator obiektu nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu.
POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
1. Użytkownicy zobowiązani są do:
a) korzystania z boiska w strojach sportowych oraz obuwiu sportowym na płaskiej podeszwie.
b) korzystający z boiska zobowiązani są do zmiany obuwia,
c) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych Administratora,
d) zachowania czystości i porządku,
e) niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry,
f) bezzwłocznego poinformowania Administratora o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach
2. Na terenie boiska zabrania się:
a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu,
b) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,
c) używania wyposażenia boiska niezgodnie z ich przeznaczeniem,
d) używania wulgarnych słów, zakłócania ciszy i spokoju,
e) wprowadzania zwierząt,
f) jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce, skuterach.
3. Administrator jest upoważniony do odmowy wstępu, przerwania gry i wezwania do opuszczenia boiska przez użytkowników w przypadku:
a) niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu,
b) zachowania wskazującego na spożycie alkoholu i środków odurzających,
c) wcześniej stwierdzonych problemów porządkowych lub organizacyjnych z udziałem użytkownika.
4. Za rzeczy pozostawione na boisku wielofunkcyjnym odpowiada użytkownik.
ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI I KORZYSTANIA Z BOISKA
1. Boisko funkcjonuje w godzinach ustalonych odrębnym Zarządzeniem Dyrektora OSiR.
2. Rezerwacji dokonuje się osobiście w OSiR w Łukowie, ul. Browarna 63 lub telefonicznie 25 798 23 89 w godz. 8.00-16.00
3. Harmonogram korzystania z boiska wraz z niniejszym regulaminem umieszczony jest na stronie internetowej OSiR w Łukowie www.osir.lukow.pl
4. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 2 godziny przed ustalonym terminem korzystania z boiska, tel. 25 798 23 89.
5. Jednostka korzystania z boiska wynosi do 60 min. i obejmuje: wejście na boisko, efektywny czas gry, ewentualne przerwy, zejście z boiska.
6. Korzystanie z boiska uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
7. Administrator legitymuje się uprawnieniem do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią lub okolicznościami, za które Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy, kto postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub poleceniami obsługi boiska, ponosi odpowiedzialność za powstałe z tego tytułu szkody i do ich naprawienia jest zobowiązany w trybie i na zasadach ogólnie obowiązujących. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.
2. Wszystkie skargi i wnioski należy składać w sekretariacie OSiR w Łukowie, ul. Browarna 63, tel. 25 798 23 89, e-mail: osir-lukow@wp.pl
3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane
przez Dyrektora OSiR w Łukowie.
4. Naruszenie Regulaminu powoduje odpowiedzialność prawną.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.