Uzależnij się od sportu

Konkurs plastyczny „Uzależnij się od sportu”

„Uzależnij się od sportu”- to tytuł konkursu plastycznego, którego rozstrzygniecie nastąpi w trakcie imprezy rekreacyjno- sportowej – FESTIWAL SPORTU i ZDROWIA- XVII TURNIEJ PIERWSZEGO KROKU KICKBOXING.
Temat konkursu: „Uzależnij się od sportu”–
Cele konkursu:
– upowszechnianie zdrowego trybu życia, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego
– czysty sport bez dopingu ,alkoholu, narkotyków i innych używek
– rozwijanie wrażliwości estetycznej
Konkurs jest realizowany w ramach realizacji zadania: ,,Impreza rekreacyjno- sportowa z elementami rywalizacji dzieci i młodzieży uprawiających sporty walki ” według harmonogramu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy.
REGULAMIN KONKURSU „Uzależnij się od sportu”
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region”.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli
3.Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
– dzieci do 6 lat
· uczniowie klas I-III
· uczniowie klas IV-VIII
4. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej na temat „Uzależnij się od sportu”- Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką (np. grafika, malarstwo, rysunek, collage itd.), w formacie A4.
5. Każdy uczestnik może wykonać dowolną liczbę prac.
6. Pracę wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego „Uzależnij się od sportu”) podpisanym przez rodzica, bądź opiekuna prawnego, należy dostarczyć do sekretariatu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie przy ul. Browarnej 63.
7. Ostateczny termin składania prac upływa w dniu 14.10.2022 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane,
8. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: tytuł pracy; imię, nazwisko, wiek i klasa do której uczęszcza autor, numer telefonu do kontaktu tj. powiadomienia o ewentualnym zajęciu miejsca premiowanego nagrodą.
9. Jury powołane przez organizatorów będzie oceniać prace według następujących kryteriów:
· zgodność z tematem
· walory artystyczne
· estetyka wykonania
· pomysłowość i oryginalność
10. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwracalna.
11. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w trakcie Festiwalu Sportu i Zdrowia, a wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie https://www.facebook.com/KSWLukow.
12. Laureaci/opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie.
12.Odbiór nagród wyłącznie osobiście w trakcie Festiwalu Sportu i Zdrowia
13. Prace konkursowe nie będą zwracane. Uczestnik konkursu przenosi swoje prawa autorskie na organizatorów konkursu. Organizatorzy będą wykorzystywać podpisane prace dla celów promocyjnych.
14.Informacje i kontakt, e-mail:
zenonpawlikowski19@gmail.com, https://www.facebook.com/KSWLukow, tel. 502 055 219
Festiwal Sportu i Zdrowia w ramach, którego organizowany jest konkurs plastyczny jest imprezą realizowaną w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy.

 

OŚWIADCZENIE