KONKURS „Domowe światełko do nieba”

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs Łukowskiego Sztabu WOŚP pn. „Domowe światełko do nieba”

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Łukowskiego Sztabu WOŚP pn. „Domowe światełko do nieba” (zwanym dalej: „Konkursem).

 2. Organizatorem Konkursu jest Łukowski Sztab WOŚP działający przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łukowie ul. Browarna oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region”

  63, 21-400 Łuków (zwanym dalej: „Organizatorem”).

 3. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

II. Cel konkursu:

  1. Połączenie się z dobrymi aniołami poprzez symboliczne „Domowe światełko do nieba”.

  2. Zachęcenie do udziału w akcji charytatywnej WOŚP poprzez udział w konkursie.

III. Uczestnicy konkursu:

 1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Łukowa i powiatu łukowskiego.

IV. Zasady uczestnictwa:

 1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest:

 1. połączenie się z dobrymi aniołami poprzez wykonanie symbolicznego „Domowe światełko do nieba” w formie np. zimne ognie, zapalniczka, świeczka itp. Wskazanym terminem wykonania jest: 31.01.2021 r. godz. 20.00 tj. dzień 29 Finału WOŚP;

b) wykonanie zdjęcia „Domowego światełka do nieba”;

c) publikacja zdjęcia pod postem konkursowym (w polu komentarzy) na: https://www.facebook.com/osirlukow/ w dniach 31.01 – 01.02.2021 r. do godz. 12.00 lub przesłanie na emaila: imprezy@osir.lukow.pl

d) każdy uczestnik konkursu musi zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania zadania konkursowego;

e) zachęcamy uczestników konkursu do kreatywności!

f) uczestnicy konkursu obowiązani są do przestrzegania i stosowania wszystkich obowiązujących wytycznych, zaleceń i przepisów związanych z trwającą pandemią COVID – 19 tj. do zakazu zgromadzeń publicznych powyżej 5 osób

 1. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna). W przypadku użycia treści zabronionych zdjęcia będą usuwane.

 2. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 zdjęcie.

 3. Organizator zastrzega sobie możliwość przesłania zdjęć oraz udostępnienia ich lokalnym mediom.

V. Nagrody:

 1. Komisja Organizatora spośród opublikowanych zdjęć spełniających warunki pkt. III; ustęp 1 wyłoni 5 zwycięzców.

 2. Wyniki zostaną opublikowane w osobnym poście wraz z przesłanymi zdjęciami zwycięzców konkursu, do dnia 02.02 2021 r. do godz. 12:00 na profilu fanpage Organizatora (pod adresem: https://www.facebook.com/osirlukow, stronie internetowej OSiR oraz Instagram/osir_lukow.

VI. Odpowiedzialność:

 1. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

 2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby

bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku,

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

 1. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

VII. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych:

 1. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na:

przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu i wyłonieniem zwycięzców przez Organizatora. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska pod adresem https://www.facebook.com/osirlukow/, www.osir-lukow.pl, instagram/osir_lukow

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców jest Fundacja WOŚP. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane na portalu Facebook https://www.facebook.com/osirlukow/ w związku z uczestnictwem w konkursie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu Facebook zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Fundacja WOŚP. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.

 2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).