KONKURS – Super wolontariusz WOŚP Łuków 2021

REGULAMIN

Konkursu Łukowskiego Sztabu WOŚP Nr 4837

pn. „Super wolontariusz WOŚP Łuków 2021”

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Łukowskiego Sztabu WOŚP 4837 pn. „Super wolontariusz WOŚP Łuków 2021” (zwanym dalej: „Konkursem).

 2. Organizatorem Konkursu jest Łukowski Sztab WOŚP 4837 działający przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łukowie ul. Browarnej 63, 21-400 Łuków oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region”

  (zwanym dalej: „Organizatorem”).

 3. Sponsorem nagród w konkursie jest Pizzeria „Da Grasso” w Łukowie ul. Warszawska 64.

 4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

II. Uczestnicy konkursu:

 1. Konkurs jest skierowany do wolontariuszy 29 Finału WOŚP zarejestrowanych w Łukowskim Sztabie 4837.

 2. Każdy wolontariusz może wziąć udział w jednej lub w dwóch częściach konkursu.

III. Zasady uczestnictwa:

A. Część I – zdjęcie z prowadzonej zbiórki:

 1. Warunkami uczestnictwa w I części konkursu jest:

a) wykonanie kreatywnego zdjęcia podczas kwestowania w dniu finału WOŚP tj. 31.01.2021 r.;

b) publikacja zdjęcia uczestnika konkursu pod postem konkursowym (w polu komentarzy) na https://www.facebook.com/osirlukow/ lub przesłanie zdjęcia na adres: imprezy@osir.lukow.pl; w terminie od dnia 31.01.2021 r. do dnia 01.02.2021 r. do godz. 12.00;

c) zachęcamy uczestników konkursu do kreatywności!

d) uczestnicy konkursu obowiązani są do przestrzegania i stosowania wszystkich obowiązujących wytycznych, zaleceń i przepisów związanych z trwającą pandemią COVID- 19.

 1. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna). W przypadku użycia treści zabronionych zdjęcia będą usuwane.

 2. Uczestnik może przesłać tylko 1 zdjęcie.

 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania kolażu z przesłanych zdjęć oraz udostępnienia ich lokalnym mediom.

B. Część II – Największa zbiórka:

  1. Warunkami uczestnictwa w II części konkursu jest:

 1. status wolontariusza 29 Finału WOŚP zarejestrowanego w Sztabie 4837;

 2. kwestowanie w trakcie 29 Finału WOŚP w dniu 31.01.2021 r.

  1. Zebranie największej kwoty wśród wolontariuszy Sztabu 4837 w trakcie 29 finału WOŚP.

IV. Nagrody

A. Część I – Zdjęcie:

 1. Komisja Organizatora spośród opublikowanych zdjęć spełniających warunki pkt. III; ustęp A wyłoni 5 zwycięzców.

 2. Nagrodami w konkursie są vouchery na dowolną pizzę do Pizzerii Da Grasso.

 3. Wyniki zostaną opublikowane w osobnym poście wraz z przesłanymi zdjęciami zwycięzców konkursu, do dnia 02.02 2021 r. do godz. 12:00 na profilu fanpage (pod adresem: https://www.facebook.com/osirlukow), stronie internetowej OSiR oraz Instagram/osir_lukow.

 4. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

 5. Nagrody należy odebrać osobiście – Biuro OSiR, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

B. Część II – Największa zbiórka:

  1. Komisja Organizatora spośród wszystkich kwestujących w dniu 29 Finału WOŚP wolontariuszy Sztabu WOŚP Nr 4837 wyłoni 5 super wolontariuszy z najwyższymi kwotami z kwesty ulicznej.

  2. Nagrodami w konkursie są atrakcyjne nagrody rzeczowe (niespodzianki) oraz vouchery na dowolną pizzę do Pizzerii Da Grasso.

  3. Wyniki zostaną opublikowane w osobnym poście wraz z informacją: imię i nazwisko wolontariusza oraz kwotą ze zbiórki.

  4. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

  5. Nagrody należy odebrać osobiście – Biuro OSiR, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

V. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych:

 1. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na:

przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu i wyłonieniem zwycięzców przez Organizatora. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska pod adresem https://www.facebook.com/osirlukow/, www.osir-lukow.pl, instagram/osir_lukow

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców jest Fundacja WOŚP. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane na portalu Facebook https://www.facebook.com/osirlukow/ w związku z uczestnictwem w konkursie. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu Facebook zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Fundacja WOŚP. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.

 2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).