TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO w ramach „WAKACJI z OSiR-em 2022”

REGULAMIN

 1. CEL:

 • Wyłonienie najlepszych zawodników;

 • Popularyzacja gry w tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży;

 • Sprawdzenie się w rywalizacji sportowej;

 • Propagowanie aktywnego wypoczynku;

 1. ORGANIZATOR:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków, e–mail: imprezy@osir.lukow.pl

 1. WSPÓŁORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21 – 400 Łuków,

e–mail: snr-lukow@wp.pl

  1. TERMIN I MIEJSCE:

 • 22 lipca 2022 r., (piątek) godz. 11.00

 • Korty tenisowe przy OSiR, ul. Browarna 63

 1. UCZESTNICTWO:

 • Grupa I 2012 i młodsi

 • Grupa II 2011 – 2009

 • Grupa III 2008 i starsi

 1. ZASADY GRY:

 • system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zawodników;

 • czas trwania meczu – do dwóch wygranych setów;

 • do zwycięstwa w secie potrzeba 3 gemów;

 • przy stanie 1:1 w setach o wyniku decyduje tie-break;

 • zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZTZ z ułatwieniami.

 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do dnia 20 lipca 2022 r. (środa).

 1. NAGRODY:

 • Za zajęcie I miejsce – puchar, dyplom i nagrody niespodzianki.

 • Za zajęcie II, III miejsca – dyplomy i nagrody niespodzianki.

 1. UWAGI KOŃCOWE:

 • W przypadku zawodników niepełnoletnich w trakcie rozgrywek obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego zawodnika. W przypadku braku opiekuna mecz zostanie uznany jako walkower dla zawodnika przeciwnego.

 • Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

 • Zawodnicy składają w biurze OSiR lub w sekretariacie zawodów podpisane oświadczenie o akceptacji regulaminu i braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują opiekunowie prawni.

 • Za rzeczy osobiste zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych punktów regulaminu przed rozpoczęciem turnieju.

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie,
  ul. Browarna 63.

 1. Dane osobowe uczestników Turnieju Tenisa Ziemnego w ramach „Wakacji z OSiR-em 2022” będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby organizacji w/w imprezy. Dane te będą używane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

 • Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

 • Uczestnik/ opiekun zawodów zgadza się na podanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.

 

OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIE

 

turniej tenisa ziemnego