WAKACYJNA PRZYGODA z KAJAKIEM

Regulamin 

I. CEL:

 • Popularyzacja sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Promowanie zdrowego i sportowego trybu życia.

 • Propagowanie aktywnego wypoczynku.

 • Promocja Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda” w Łukowie.

II. ORGANIZATOR:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

III. WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

IV. MIEJSCE/ SEKRETARIAT:

 • Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda” w Łukowie (przy wypożyczalni sprzętu wodnego), ul. Wypoczynkowa 5.

V. TERMIN:

 • 23 lipca 2022 r. (sobota), godz. 15.00.

VI. UCZESTNICTWO:

 • Zgłoszenia drużyn do dnia 21.07.2022 r. (czwartek), Biuro OSiR w Łukowie, ul. Browarna 63 oraz w dniu zawodów, w sekretariacie imprezy od godz. 14.00 do godz. 14.45.

 • Kategorie:

I – „KOBIETKI”

II – „FACECI”

III – „RODZINKA” (w dowolnym stopniu pokrewieństwa)

W zawodach uczestniczą 2-osobowe zespoły w tym: 1 osoba pełnoletnia.

Zawodnicy składają w biurze OSiR lub w sekretariacie zawodów podpisane oświadczenie o akceptacji regulaminu i braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują opiekunowie prawni.

VII. NAGRODY:

 • za zajęcie I – III miejsca drużyny otrzymują: puchary, dyplomy, nagrody niespodzianki.

VIII. ZASADY:

 • celem wyścigów jest przepłynięcie w możliwie najkrótszym czasie wyznaczonego obszaru wodnego;

 • dystans – ok. 400 m;

 • podczas pokonywania dystansu bojkę opływamy z lewej strony (lewa ręka);

 • zawodnicy ścigają się w 2-osobowych kajakach udostępnionych przez organizatora;

 • ze względu na zachowanie bezpieczeństwa udział w zawodach odbędzie się w kapokach;

 • w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (burza, deszcz, silny wiatr) organizator może odwołać imprezę lub przesunąć ją na inny termin.

IX. WYNIKI:

O zwycięstwie decyduje prawidłowe wykonanie zadania w jak najkrótszym czasie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych punktów regulaminu przed rozpoczęciem zawodów.

 • Sprawy sporne rozstrzyga organizator oraz sędzia.

 • Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

 • Dane osobowe uczestników imprezy pn.; Wakacyjna Przygoda z Kajakiem o Puchar Burmistrza Miasta Łuków w ramach „Wakacji z OSiR-em 2022” będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby organizacji w/w imprezy. Dane te będą używane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

 • Zgłoszenie do udziału w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych w celu organizacji imprezy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.

OŚWIADCZENIE