Wiosenne Otwarte Mistrzostwa w Pływaniu

XXVII WIOSENNE OTWARTE MISTRZOSTWA w PŁYWANIU

pamięci Andrzeja Rogalińskiego

pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego

oraz patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków

22 marca 2024 r.

Impreza organizowana jest w ramach

zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

p.n. 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

9. Organizacja przedsięwzięć i imprez o zasięgu co najmniej wojewódzkim promujących województwo lubelskie poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych, w szczególności dzieci i młodzieży, rodzin,

osób starszych/ seniorów.

 

Komunikat organizacyjny

1. Cel imprezy:

– popularyzacja sportu

– zachowanie w pamięci pokoleń postaci Andrzeja Rogalińskiego;

– propagowanie pływania wśród dzieci i młodzieży;

– propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu;

– wyłonienie najlepszych zawodników;

– promocja Miasta Łuków;

– propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców województwa lubelskiego;

– promocja regionu lubelskiego poprzez działalność sportowo – rekreacyjną.

2. Termin i miejsce zawodów:

22.03.2024 r.

Pływalnia Kryta „Delfinek”, ul. Siedlecka 56 A, Łuków;

– długość basenu – 25 m;

– ilość torów – 6 torów;

– pomiar czasu – ręczny.

3. Organizator:

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków, tel. 25/ 798 23 89, 506 643 863 515 137 778, www.osir.lukow.pl, e-mail: imprezy@osir.lukow.pl

– Stowarzyszenie „Łuków-Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków, e–mail: lukownaszregion@wp.pl

Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek”, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

4. Zasady uczestnictwa:

Każdy zawodnik ma prawo startu tylko w dwóch konkurencjach i jednej sztafecie.

A. W konkurencjach indywidualnych prawo startu mają zawodnicy klubów zrzeszonych w PZP i posiadający status AKTYWNY w systemie SEL oraz uczniowie szkół miasta Łuków w następujących kategoriach wiekowych:

KATEGORIA I – 2015 i młodsi (9 lat i młodsi)

KATEGORIA II – 2014 – 2013 (10 – 11 lat)

KATEGORIA III – 2012 – 2011 (12 – 13 lat)

KATEGORIA IV – 2010 – 2009 (14 lat -15 lat)

KATEGORIA V – 2008 i starsi (16 lat i starsi)

B. W konkurencjach sztafetowych biorą udział zespoły klubowe oraz reprezentacje szkół w następujących kategoriach wiekowych:

KATEGORIA I – 2015 i młodsi (9 lat i młodsi) – 4 x 25 m – MIX

KATEGORIA II – 2014 – 2012 (10 – 12 lat) – 6 x 25 m – MIX

KATEGORIA III – 2011 – 2010 (13 -14 lat) – 6 x 25 m – MIX

KATEGORIA IV – 2009 i starsi (15 lat i starsi) – 6 x 25 m – MIX

W konkurencjach sztafetowych kluby i szkoły klasyfikowane są oddzielnie.

5. Zgłoszenia:

Wyłącznie przez platformę SEL w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2024 r. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dołączenie w SEL zdjęcia lub skanu dokumentu potwierdzającego dokonania opłaty startowej. Opis przelewu powinien zawierać: nazwę klubu, ilość zgłoszonych zawodników i dopisek Łuków 2024. Brak wpłaty lub niezgodność zgłoszenia z kwotą na potwierdzeniu wpłaty skutkuje nieprzyjęciem zgłoszenia. Zgłoszenie przez SEL nie dotyczy szkół miasta Łuków, które zgłaszają się wypełniając zaproszenie w formacie Lenex File (plik lxf) umieszczony na stronie zawodów, www.livetiming.pl i wysyłając drogą mailową na adres l.pustula@vp.pl

6. Program zawodów:

Rozgrzewka – godz. 900; uroczyste otwarcie – godz. 930; pierwsze starty – godz. 945

 

1/2 50 m st. motylkowy K/M KATEGORIA I, II, III, IV, V
3/4 50 m st. grzbietowy K/M KATEGORIA I, II
5/6 100 m st. grzbietowy K/M KATEGORIA III, IV, V
7/8 50 m st. klasyczny K/M KATEGORIA I, II
9/10 100 m st. klasyczny K/M KATEGORIA III, IV, V
11/12 50 m st. dowolny K/M KATEGORIA I, II
13/14 100 m st. dowolny K/M KATEGORIA III, IV, V
15/16 100 m st. zmienny K/M KATEGORIA I, II, III, IV, V
17 4 x 25 m sztafety, st. dowolny, MIX KATEGORIA I
18 6 x 25 m sztafety, st. dowolny, MIX KATEGORIA II, III, IV

 

7. Zasady finansowania:

Koszty organizacyjne ponosi organizator, koszty uczestnictwa pokrywają kluby. Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 25 zł od każdego zgłoszonego zawodnika płatna przelewem na konto: Stowarzyszenie „Łuków – Nasz Region”: 51 9206 0009 7100 1456 2000 0010. Ostateczny termin wpłaty: 19.03.2024 r. – potwierdzenie przelewu należy dołączyć do zgłoszenia w systemie SEL. Zawodnicy ze szkół miasta Łuków oraz wszystkie sztafety nie wnoszą opłaty startowej.

8. Nagrody:

– W konkurencjach indywidualnych w każdej kategorii wiekowej za: I-III miejsca – medale, dyplomy oraz nagrody niespodzianki.

– W konkurencjach sztafetowych w każdej kategorii wiekowej za: I-III miejsca – puchar i dyplom.

9. Sprawy różne:

– starty odbywać się będą na zakładkę;

– zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas;

– nie planuje się przeprowadzenia odprawy technicznej;

– zawody zostaną przeprowadzone bez udziału publiczności;

– do danej kategorii wiekowej sztafet klub może zgłosić tylko 1 drużynę;

– w czasie zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP oraz Regulamin Pływalni Krytej „Delfinek w Łukowie”;

– rozstawienia zawodników do poszczególnych serii konkurencji i indywidualnych na podstawie najlepszych czasów uzyskanych przez zgłaszanych zawodników w ciągu ostatnich 15 miesięcy;

– za stan zdrowia i aktualność badań zawodników odpowiadają trenerzy i opiekunowie;

– w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator;

– za zagubione rzeczy osobiste zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności;

– na niecce basenowej przebywają tylko zawodnicy i trenerzy;

– zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu;

– zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych Organizatora m.in. w mediach społecznościowych itp.

uczestnik zawodów zgadza się na podanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, przynależność do klubu lub szkoły. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

Szczegółowe informacje:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie

ul. Browarna 63,

21 – 400 Łuków

www.osir.lukow.pl

tel. 25 798 23 89, 515 137 778

e-mail: imprezy@osir.lukow.pl