XXV Mistrzostwa w Pływaniu

XXV WIOSENNE OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA ŁUKÓW

w PŁYWANIU PAMIĘCI ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO

pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków

Łuków, dnia 25 marca 2022 r.

Komunikat organizacyjny

1. Cel imprezy:

– zachowanie w pamięci pokoleń postaci Andrzeja Rogalińskiego;

– propagowanie pływania wśród dzieci i młodzieży;

– wyłonienie najlepszych zawodników;

– promocja Miasta Łuków.

2. Termin i miejsce zawodów:

25.03.2022 r.

Pływalnia Kryta „Delfinek”, ul. Siedlecka 56 A, Łuków;

– długość basenu – 25 m;

– ilość torów – 6 torów;

– pomiar czasu – ręczny.

3. Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków, tel. 25/ 798 23 89, 506 643 863, 515 137 778, www.osir.lukow.pl, e-mail: imprezy@osir.lukow.pl

Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek” – ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

– Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

4. Zasady uczestnictwa:

Każdy zawodnik ma prawo startu tylko w dwóch konkurencjach i jednej sztafecie.

W konkurencjach indywidualnych prawo startu mają zawodnicy klubów zrzeszonych w PZP i posiadający status AKTYWNY w systemie SEL oraz uczniowie szkół miasta Łuków w następujących kategoriach wiekowych:

KATEGORIA I – 2013 i młodsi (9 lat i młodsi)

KATEGORIA II – 2012 i 2011 (10 – 11 lat)

KATEGORIA III – 2010 i 2009 (12 – 13 lat)

KATEGORIA IV – 2008 i 2007 (14 lat -15 lat)

KATEGORIA V – 2006 i starsi (16 lat i starsi)

W konkurencjach sztafetowych biorą udział zespoły klubowe oraz reprezentacje szkół w następujących kategoriach wiekowych:

KATEGORIA I – 2013 i młodsi (9 lat i młodsi) – 4 x 25 m – MIX

KATEGORIA II – 2012 i 2010 (10 – 12 lat) – 6 x 25 m – MIX

KATEGORIA III – 2009 i 2008 (13 -14 lat) – 6 x 25 m – MIX

KATEGORIA IV – 2007 i starsi (15 lat i starsi) – 6 x 25 m – MIX

W konkurencjach sztafetowych kluby i szkoły klasyfikowane są oddzielnie.

5. Zgłoszenia:

Wyłącznie przez platformę SEL w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2022 r. (wtorek). Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dołączenie w SEL zdjęcia lub skanu dokumentu potwierdzającego dokonania opłaty startowej. Opis przelewu powinien zawierać: nazwę klubu, ilość zgłoszonych zawodników i dopisek Łuków 2022. Brak wpłaty lub niezgodność zgłoszenia z kwotą na potwierdzeniu wpłaty skutkuje nieprzyjęciem zgłoszenia. Zgłoszenie przez SEL nie dotyczy szkół miasta Łuków, które zgłaszają się wypełniając zaproszenie w formacie Lenex File (plik lxf) umieszczony na stronie zawodów, http://livetiming.pl/contest/186e76c8-8729-4d93-a365-547dd6158411 i wysyłając drogą mailową na adres pioswim@wp.plPiotr Bujak – 510 089 179

6. Program zawodów:

Rozgrzewka – godz. 900; uroczyste otwarcie – godz. 930; pierwsze starty – godz. 945

 

1/2 50 m st. motylkowy K/M KATEGORIA I, II, III, IV, V
3/4 50 m st. grzbietowy K/M KATEGORIA I, II
5/6 100 m st. grzbietowy K/M KATEGORIA III, IV, V
7/8 50 m st. klasyczny K/M KATEGORIA I, II
9/10 100 m st. klasyczny K/M KATEGORIA III, IV, V
11/12 50 m st. dowolny K/M KATEGORIA I, II
13/14 100 m st. dowolny K/M KATEGORIA III, IV, V
15/16 100 m st. zmienny K/M KATEGORIA I, II, III, IV, V
17 4 x 25 m sztafety, st. dowolny, MIX KATEGORIA I
18 6 x 25 m sztafety, st. dowolny, MIX KATEGORIA II, III, IV

7. Zasady finansowania:

Koszty organizacyjne ponosi organizator, koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
Opłata startowa za udział w zawodach wynosi
25 zł od każdego zgłoszonego zawodnika płatna przelewem na konto: 57 9206 1048 7100 4822 2000 0010. Ostateczny termin wpłaty: 22.03.2022 (wtorek) – potwierdzenie przelewu należy dołączyć do zgłoszenia w systemie SEL. Zawodnicy ze szkół miasta Łuków oraz wszystkie sztafety nie wnoszą opłaty startowej.

8. Nagrody:

– W konkurencjach indywidualnych w każdej kategorii wiekowej za: I, II i III miejsce – medale, dyplomy oraz nagrody niespodzianki.

– W konkurencjach sztafetowych w każdej kategorii wiekowej za: I miejsce – puchar; za I – III miejsce dyplom.

9. Sprawy różne:

– starty odbywać się będą na zakładkę;

– zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas;

– nie planuje się przeprowadzenia odprawy technicznej;

– zawody zostaną przeprowadzone bez udziału publiczności;

– do danej kategorii wiekowej sztafet klub może zgłosić tylko 1 drużynę;

– w czasie zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP oraz Regulamin Pływalni Krytej „Delfinek”;

– rozstawienia zawodników do poszczególnych serii konkurencji i indywidualnych na podstawie najlepszych czasów uzyskanych przez zgłaszanych zawodników w ciągu ostatnich 15 miesięcy;

– za stan zdrowia i aktualność badań zawodników odpowiadają trenerzy i opiekunowie;

– w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator;

– za zagubione rzeczy osobiste zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności;

– na niecce basenowej przebywają tylko zawodnicy i trenerzy;

– w przypadku nałożenia nowych obostrzeń związanych z pandemią, organizator ma prawo odwołać lub przeprowadzić zawody w innej formule;

– zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu;

– zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych Organizatora m.in. w mediach społecznościowych oraz na stronach: www.osir.lukow.pl, www.lukow.pl, www.livetiming.pl, itp.

uczestnik zawodów zgadza się na podanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, przynależność do klubu lub szkoły. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.