Turnieju Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej

REGULAMIN XXII Łukowskiego Turnieju Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej

pamięci Grzegorza Kowalewskiego


I. CEL:

  1. Wyłonienie najlepszych drużyn;

  2. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży;

  3. Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego;

  4. Sprawdzenie się w rywalizacji sportowej.

 1. ORGANIZATOR:

  1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, Łuków; tel. 25 798 23 89,

                  515 137 778, e–mail: imprezy@osir.lukow.pl, www.osir.lukow.pl

 1. WSPÓŁORGANIZATOR:

1. Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, os. Unitów Podlaskich 17, Łuków;

2. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21 – 400 Łuków

e–mail: snr-lukow@wp.pl

 1. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:

  1. MAJ – CZERWIEC 2022 r. – Boiska treningowe nad Krzną przy OSiR Łuków lub boisko „Orlik” przy SP Nr 4 w Łukowie;

 2. UCZESTNICTWO:

  1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w grupach:

 • I grupa – chłopcy ze szkół podstawowych z klas III i młodsi

 • II grupa – chłopcy ze szkół podstawowych z klas IV – VI

 • III grupa – chłopcy ze szkół podstawowych z klas VII – VIII

 • IV grupa – chłopcy szkoły ponadpodstawowe

 • V grupa – dziewczęta

  1. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do kategorii V dziewczęta zostanie podzielona na dwie kategorie tj. dziewczęta – szkoły podstawowe oraz dziewczęta – szkoły ponadpodstawowe.

  2. Drużyna składa się maksymalnie z 8 zawodników, w tym: 5 graczy w polu + bramkarz
   oraz 2 zawodników rezerwowych.

  3. Wyłącznie w zespołach I i V grupy może grać 2 zawodników zrzeszonych.

  4. Każda drużyna musi mieć pełnoletniego opiekuna – trenera, który jest odpowiedzialny za posiadanie zgody rodziców – opiekunów prawnych na udział w turnieju (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu).

  5. Uczestnicy muszą posiadać ważne legitymacje szkolne oraz obowiązkowo dostarczyć opiekunowi oświadczenia/zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

 1. ZASADY GRY:

 • czas gry wynosi 2 x 10 min;

 • system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn;

 • gra bez spalonego;

 • zmiany hokejowe z wyjątkiem bramkarza;

 • zmiana bramkarza może nastąpić w przerwie w grze i musi być zgłoszona do sędziego;

 • bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska;

 • zabroniona gra wślizgiem;

 • zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami;

 • mecze będą rozgrywane na „Orlikach” lub boiskach trawiastych.

 1. PUNKTACJA:

 • za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt.

 • o kolejności miejsc decyduje:

– większa liczba zdobytych punktów;

– wynik bezpośredniego spotkania;

– lepsza różnica bramek;

– większa liczba zdobytych bramek.

 1. ZGŁOSZENIA DRUŻYN:

Zgłoszenia drużyn do dnia 23 maja 2022 r. Biuro OSiR, ul. Browarna 63, tel. 25 798 23 89, 25 798 38 71, 515 137 778.

 1. NAGRODY:

 • za zajęcie I – III miejsca drużyny otrzymują puchary, dyplomy;

 • król strzelców w danej grupie – statuetkę, dyplom, nagrodę;

 1. UWAGI KOŃCOWE:

1. W trakcie rozgrywek obowiązkowa jest obecność opiekuna drużyny w przypadku braku opiekuna spotkanie zostanie uznane jako walkower dla drużyny przeciwnej.

2. W przypadku wprowadzenia do gry zawodników nie zgłoszonych do składu drużyny, spotkanie zostanie uznane jako walkower dla drużyny przeciwnej.

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste zawodników.

4. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora będą wykorzystane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Dane te zostaną trwale usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

5. Uczestnik/ opiekun uczestnika zawodów zgadza się na podanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, płeć, klasę, miejscowość. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.

6. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz.83 tj. z dn. 9 maja 2018 r., poz. 1191) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska: osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 

OŚWIADCZENIE DLA UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE DLA OPIEKUNA DRUŻYNY

turniej piłki nożnej