XXI Edycja ŁLH Piłki Nożnej

 1. CEL:

  1. Wyłonienie najlepszych drużyn Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej.

  2. Popularyzacja gry w halową piłkę nożną wśród dorosłych i młodzieży.

 1. ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, tel. 25 798 23 89, 515 137 778, www.osir.lukow.pl, e-mail: imprezy@osir.lukow.pl

 1. WSPÓŁORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Łuków – Nasz Region”, ul. Browarna 63, Łuków, e-mail: lukownaszregion@wp.pl

 1. TERMIN I MIEJSCE:

1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem podanym do wiadomości najpóźniej na 5 dni przed inauguracją rozgrywek.

2. Spotkania ligowe rozgrywane będą od listopada 2023 r. do lutego 2024 r. w soboty oraz niedziele w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie (o ewentualnych zmianach miejsca rozgrywek będziemy informowali na bieżąco).

3. OSiR zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozgrywek.

 1. UCZESTNICTWO:

Do rozgrywek zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią do dnia 30.10.2023 r. regulaminowe formalności takie jak:

1. Pisemne zgłoszenie zespołu, które powinno zawierać:

– nazwę drużyny,

– numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail przedstawiciela drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszystkich decyzji techniczno-organizacyjnych,

– listę zawodników z podaniem imion, nazwisk i daty urodzenia,

– przed przystąpieniem do rozgrywek każdy zawodnik składa pisemne oświadczenie (załącznik na stronie www.osir.lukow.pl) informujące o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w rozgrywkach oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie doznane kontuzje i obrażenia ciała podczas rozgrywek, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozgrywek ŁLHPN oraz zaakceptowanie i przestrzeganie regulaminu.

2. Uiszczenie opłaty wpisowego w wysokości 500,00 zł do dnia 30.10.2023 r.

Wpłata wpisowego upoważnia zespół do uczestnictwa w rozgrywkach. Wpłaty wpisowego należy dokonać gotówką w biurze OSiR lub przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Łuków – Nasz Region”: 51 9206 0009 7100 1456 2000 0010(w tytule ,,Wpisowe ŁLHPN + nazwa zespołu”).

 1. ZGŁOSZENIA:

1. Drużyna może liczyć maksymalnie 20 zawodników.

2. W rozgrywkach Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej w sezonie 2023/2024, zarówno w I jak i w II lidze, mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat (możliwość udziału zawodników, którzy ukończyli 16 lat za pisemną zgodą opiekunów prawnych).

3. Dowodem przynależności zawodnika do drużyny jest wpis na listę zgłoszeń. Karty zgłoszeniowe uczestników (do pobrania na stronie www.osir.lukow.pl) należy dostarczyć organizatorowi bezwzględnie w terminie do 27.10.2023 r. Wpisany zawodnik nie może zostać wykreślony z listy, nawet w przypadku, gdy nie zagrał w żadnym meczu.

4. Niewykorzystane miejsce z 20-osobowej listy przedłożonej przed rozgrywkami będzie można uzupełnić przez cały czas trwania danego sezonu.

5. W przypadku, gdy zawodnik zgłosi chęć zmiany drużyny w trakcie trwania danej edycji Rozgrywek, spełnione muszą być następujące warunki:

– organizator zostaje powiadomiony o transferze najpóźniej dwa dni przed rozegraniem kolejki spotkań;

– zawodnik może zmienić drużynę w trakcie trwania danej edycji Rozgrywek tylko jeden raz.

6. W turnieju mogą brać udział drużyny:

– I liga – prawo gry w XXI edycji Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej w sezonie 2023/2024 uzyskują drużyny, które utrzymały się w lidze po XX edycji oraz drużyny, które awansowały z II ligi tj.: DWM, Rollercoaster, FC Aleks, Złodzieje Oklasków, Kwiat Polskiej Młodzieży, Stara Gwardia, Grajki, LKP Orkan Wojcieszków, Pioruny Siorczyste, Wolni Strzelcy oraz Kąs-Land.

– II liga – drużyny zgłoszone do rozgrywek II ligi zgodnie z niniejszym regulaminem.

7. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej oraz Regulaminu Hal Sportowych.

 1. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

  1. Termin, godzinę oraz miejsce zawodów wyznacza organizator.

  2. Organizator nadzoruje prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem. Ponadto:

– opracowuje terminarz rozgrywek,

– weryfikuje wyniki meczów,

– rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny,

– dokonuje obsady sędziowskiej,

– prowadzi ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek.

3. Mecze Ligi prowadzą sędziowie wytypowani przez organizatora.

4. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.

5. Czas trwania meczu – 2 x 15 min.

6. Drużynę stanowi 4 zawodników w polu, bramkarz oraz zawodnicy rezerwowi.

7. Kapitan drużyny zobowiązany jest do wypełnienia przed meczem protokołu meczowego (imię i nazwisko zawodnika, numer na koszulce jeśli taki posiada).

8. W meczu mogą grać tylko zawodnicy, którzy wpisani są w protokole meczowym.

9. Na jedno spotkanie przypada jeden protokół meczowy wypełniany przez kapitanów bądź osoby odpowiedzialne za drużyny. Niedostarczenie protokołu do sędziego lub organizatora przed spotkaniem (walkower) drużynie dopisuje się „-1” pkt. w stosunku 0:3. W przypadku, gdy jedna z drużyn nie wypełni protokołu, zostaje ukarana (walkower) drużynie dopisuje się „-1” pkt. w stosunku 0:3.

10. Zasady awansów i spadków, ostateczny skład ligi I oraz ewentualny podział II ligi na grupy zostanie ustalony przez Organizatora po zakończeniu zgłoszeń do rozgrywek, a przed terminem ich rozpoczęcia.

11. Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt, za walkower „-1” pkt.

12. O kolejności miejsc decyduje:

– większa liczba zdobytych punktów;

– wynik bezpośredniego spotkania;

– lepsza różnica bramek;

– większa liczba zdobytych bramek;

– losowanie.

13. Terminy meczów wyznaczonych przez organizatora są terminami ostatecznymi i nie podlegają zmianie.

14. Organizator zastrzega sobie ewentualną możliwość zmiany terminów meczów w uzasadnionych przypadkach losowych niezależnych od organizatora.

15. Terminy rund, w których drużyna nie ma możliwości rozgrywania spotkań, należy zgłosić do Organizatora wraz ze zgłoszeniem drużyny do rozgrywek.

16. W przypadku niestawienia się drużyny na wyznaczone spotkanie (walkower) drużynie dopisuje się „- 1” pkt. w stosunku bramkowym 0:3.

17. W przypadku niestawienia się obydwu drużyn i nie odbycia meczu w wyznaczonym przez organizatora terminie, pojedynek weryfikowany jest jako obustronna przegrana. Drużynom dopisuje się „-1” pkt. bez konsekwencji bramkowych.

18. W przypadku dwukrotnego niestawienia się drużyny w wyznaczonych przez organizatora dniu, drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek. Jeżeli drużyna wykluczona z rozgrywek nie rozegra minimum 50% zaplanowanych spotkań, wówczas jej wyniki są anulowane.

19. Za opóźnienie rozpoczęcia meczu (spóźnienie ponad 5 minut) drużyna może zostać ukarana walkowerem.

20. Zawodnicy powinni każdorazowo poddać się sprawdzeniu tożsamości okazując dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (sprawdzenie tożsamości odbywa się na żądanie kapitana drużyny przeciwnej lub organizatora). Chęć ewentualnego sprawdzenia musi być zgłoszona sędziemu przed meczem lub w jego trakcie. Zgłoszenie po zakończeniu meczu nie będą rozpatrywane.

21. W przypadku sprawdzenia drużyny, które okaże się faktem niezgodności z regulaminem rozgrywek ŁLHPN spowoduje ukaranie tej drużyny walkowerem 3:0 w rozgrywkach oraz skreśleniem danej osoby z listy rozgrywek.

22. Organizator sugeruje, aby zawodnicy posiadali jednakowe kolorystycznie koszulki.

23. Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać obuwie halowe z jasną podeszwą.

24. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez komisję organizacyjną w następującym składzie (2 przedstawicieli Organizatora, Sędzia oraz kapitanowie drużyn).

25. Kapitan drużyny jest jedyną osobą do reprezentowania drużyny w kontaktach z organizatorem w sprawach związanych z rozgrywkami ligi.

26. Kapitan drużyny może wyznaczyć osobę go zastępującą.

 1. ZASADY GRY:

1. Przed rozpoczęciem meczu (najpóźniej 10 min przed spotkaniem) kapitanowie obydwu drużyn zobowiązani są do czytelnego wypełnienia protokołu literami drukowanymi oraz stwierdzenia własnoręcznym podpisem prawdziwości danych, oraz dostarczenie ich od organizatora rozgrywek.

2. Minimalna liczba zawodników jaka może być dopuszczona do meczu to 3 osoby, w przypadku braku minimalnej liczby zawodników sędzia odgwizduje walkower.

3. Zespół może dokonać nieograniczonej liczby zmian w trakcie każdego meczu.

4. Zmiany są lotne.

5. Zmiany odbywają się w wyznaczonej strefie bezpośrednio przed ławką rezerwowych danej drużyny.

6. Zmiana zawodników następuje zarówno kiedy piłka jest w grze jak i poza grą, z zachowaniem następujących warunków:

a) zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linię boczną w obrębie strefy zmian,

b) zawodnik wchodzący na boisko musi uczynić to również w obrębie strefy zmian, ale nie wcześniej niż zawodnik schodzący,

c) jeżeli zmiana zostanie przeprowadzona nieprawidłowo to gra winna być przerwana, zawodnik wchodzący zostaje napomniany karą 2 minut, grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznawanym drużynie przeciwnej z miejsca gdzie była piłka w chwili przerwania gry.

7. Przepis o spalonym nie obowiązuje.

8. W przypadku rzutu do bramki lub gdy bramkarz przechwyci piłkę w trakcie gry wprowadza ją ręką lub nogą po uprzednim ustawieniu jej na ziemi. Za przekroczenie tego przepisu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni z linii pola karnego.

9. Czas na wznowienie gry przez bramkarza wynosi 5 sekund. Po przekroczeniu tego czasu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni z linii pola karnego

10. Rzut z autu wykonuje się nogą zza linii bocznej boiska. Podczas wznowienia gry piłka musi być nieruchoma.

11. Na wykonanie rzutu z autu i rzutu rożnego zawodnik ma 5 sekund. Jeśli czas zostanie przekroczony w przypadku wykonywania rzutu rożnego, drużynie przeciwnej przyznany zostaje rzut wolny pośredni z łuku pola rożnego. Jeżeli rzut z autu nie zostanie wykonany w ciągu 5 sekund to rzut zostaje przyznany drużynie przeciwnej.

12. Z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki.

13. Obowiązuje zakaz gry wślizgiem za wyjątkiem bramkarza w polu karnym pod warunkiem, że nie jest on wykonany w sposób nieostrożny, bądź z użyciem nieproporcjonalnej siły.

14. Za przekroczenie tego przepisu zawodnik wykonujący wślizg upomniany zostaje żółtą kartką, sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni, ewentualnie rzut karny w przypadku przewinienia w polu bramkowym.

15. Nie jest uważane za wślizg zagranie gdy zawodnik „przecina tylko tor lotu piłki”.

16. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów.

17. Przy rzucie wolnym, rzucie rożnym i rzucie z autu odległość zawodnika broniącego od piłki wynosi minimum 3 metry.

18. Jeżeli w momencie wykonywania rzutu wolnego, rożnego i rzutu z autu zawodnik drużyny przeciwnej znajduje się bliżej piłki niż wymagana odległość wówczas sędzia napomina go ustnie lub żółtą kartką oraz nakazuje powtórzenie stałego fragmentu gry.

19. Prawo zwracania się do sędziego w sposób taktowny w sprawach dotyczących zawodów, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny i tylko w czasie przerwy w grze. Na ewentualne pytanie kapitana drużyny sędzia lub drugi sędzia udziela zwięzłej i jednoznacznej odpowiedzi, nie dopuszczając do polemiki. Kapitanowi nie wolno okazywać dezaprobaty dla decyzji sędziego. Jeżeli definitywnie kończy udział w zawodach (np. wykluczenie, poważna kontuzja, itp.), winien przed zejściem przekazać swojemu zastępcy wyróżniającą go opaskę. Fakt zmiany kapitana sędzia opisuje w sprawozdaniu tylko gdy ma to praktyczne znaczenie.

20. Jeżeli piłka uderzy w sufit, grę wznawia się rzutem z autu przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca najbliższego miejscu kontaktu piłki z sufitem.

21. Czas zatrzymywany będzie tylko w następujących momentach:

a) w wyniku kontuzji jednego z zawodników,

b) kiedy piłka znajdzie się na trybunach lub za drabinkami,

c) w przypadkach losowych na wyraźną sugestię sędziego,

d) w ostatniej minucie II połowy meczu.

22. Zastosowanie mają faule akumulowane – pięć pierwszych fauli każdej drużyny (w jednej połowie), karane jest rzutem wolnym. Każdy następny, karany jest tzw. przedłużanym rzutem karnym wykonywanym z 10 metrów.

23. Bramkarz:

– Bramkarz w polu bramkowym (łuk o promieniu 6 m od bramki) może łapać piłkę w ręce i przetrzymywać ją max 5 sekund bez kozłowania.

– Piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem w obrębie pola bramkowego.

– Bramkarz może łapać piłkę zagraną lub kopniętą przez przeciwnika. Nie może łapać po kopnięciu od współpartnera stopą, kostką lub stawem skokowym. pod warunkiem, że w pierwszej kolejności podejmie próbę wybicia piłki w pole nogą lub inną częścią ciała z wyjątkiem rąk. Jeżeli próba ta się nie powiedzie, to zezwala się na to, żeby bramkarz złapał piłkę.

– Bramkarz przy wznowieniu nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką lub nogą, chyba, że wrzuci piłkę do własnej bramki. W przypadku wrzucenia do bramki przeciwników zarządza się rzut wolny pośredni.

– Zawodnik może podać piłkę do swojego bramkarza pod warunkiem, że piłka przekroczyła linię środkową boiska lub dotknął jej przeciwnik, w innym przypadku sędzia zarządza rzut wolny pośredni.

 1. Kary, wykluczenia, walkowery, punktacja

1. Zawody należy zweryfikować jako walkower (3-0) w przypadku:

a) drużyny, która nie stawi się do zawodów w czasie 5 minut od ustalonej godziny spotkania,

b) drużyny, w której wystąpi nieuprawniony zawodnik,

c) drużyny, która przed zakończeniem meczu zejdzie z boiska,

d) drużyny której liczba graczy będzie mniejsza niż 3.

2. Sędzia może ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką – również będącą konsekwencją drugiej żółtej kartki (5 minuty kary)

3. Zawodnik ukarany czerwoną kartką zostaje całkowicie wykluczony z gry w danym spotkaniu oraz zostaje odsunięty od gry w kolejnym meczu.

4. Zawodnik ukarany czerwoną kartką, będącą również konsekwencją dwóch żółtych kartek zostaje całkowicie wykluczony z gry w danym spotkaniu. Zawodnik ukarany dwiema żółtymi kartkami może wystąpić w kolejnym meczu, pod warunkiem, że nie przekroczył limitu 3 żółtych kartek, która skutkuje zawieszeniem na kolejne spotkanie.

5. Sędziowie mają obowiązek notowania ukaranych zawodników, oraz dostarczenie informacji po meczu do organizatora rozgrywek.

6. Po meczu kapitan drużyny ma obowiązek podpisać protokół pomeczowy, akceptując tym samym wszystkie decyzje arbitra oraz kary nałożone na zawodników w danym spotkaniu.

7. Drużyna grająca w osłabieniu, mająca na boisku mniejszą liczbę graczy niż przeciwnik, może zostać uzupełniona o jednego zawodnika po utracie bramki lub upływie 5 minut od otrzymana czerwonej kartki. Drużyna może zostać uzupełniona po utracie gola, jeżeli zawodnik został ukarany karą 2 minut. W przypadku czerwonej kartki na boisku musi pojawić się inny zawodnik, niż ten który został wykluczony z gry.

8. Za niesportowe zachowanie np. obraźliwe gesty i słowa zawodnik może zostać ukarany żółtą kartką bądź całkowicie wykluczony z gry (czerwona kartka).

9. W zasadach gry ŁLHPN nieujętych w tym regulaminie, obowiązują przepisy PZPN dotyczące gry w futsal.

10. Ostateczna interpretacja przepisów należy do Sędziego i Organizatora zawodów.

 1. NAGRODY:

 1. Mistrz Łukowskiej I Ligi Halowej Piłki Nożnej otrzymuje puchar, dyplom.

 2. Mistrz Łukowskiej II Ligi Halowej Piłki Nożnej otrzymuje puchar, dyplom.

 3. Za zajęcie miejsca II-III drużyny z I i II ligi otrzymują puchary i dyplomy.

 4. Król strzelców wyłoniony z I i II ligi otrzymuje statuetkę, dyplom.

 5. Najlepszy bramkarz wyłoniony z I i II ligi otrzymuje statuetkę, dyplom.

 6. Skład sędziowski wyłoni z I i II ligi „Drużyny Fair Play”, które uhonorowane zostaną pucharami.

 1. POSTANOWIENIA:

  1. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu hali sportowej, w której organizator przeprowadza zawody.

  2. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, używania wyrobów tytoniowych; obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających na terenie całego obiektu, w którym będą rozgrywane mecze.

  3. Wszelkie naruszenia dyscypliny będą karane z całą surowością, włącznie z wykluczeniem z rozgrywek.

  4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu i szatni.

  5. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych, a także za wypadki oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry każdego z zawodników.

6. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Sprawy sporne będzie rozstrzygał sędzia turnieju zgodnie z kodeksem PZPN.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenia zmian po uzgodnieniu z kapitanami drużyn.

 2. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek osób niepełnoletnich kapitan drużyny musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział ich podopiecznych w rozgrywkach ŁLHPN wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu.

 3. Zawodnik w/w rozgrywek zgadza się na podanie i przetwarzanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, datę urodzenia. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

 4. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane na potrzeby organizacji turnieju ŁLHPN. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.

 5. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

KARTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYNY

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO