Sztabowe Puszki Stacjonarne

Regulamin sztabowej puszki stacjonarnej do pobrania (PDF)

Regulamin Sztabowej Puszki Stacjonarnej 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

1. Podczas Finału zbiórka publiczna do puszek kwestarskich w Sztabowych Puszkach Stacjonarnych (zwanych dalej „Sztabową Puszką Stacjonarną”) może odbywać się w dniach 15.12.2019 r. – 12.01.2020 r.

2. Sztabowa Puszka Stacjonarna powinna zostać zarejestrowana przez Sztab 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (dalej zwany „Sztabem”), który uzyskał zgodę na organizację lokalnego Finału. Zezwolenie upoważniające do zbiórki w formie Sztabowej Puszki Stacjonarnej wydawane jest przez Sztab po uprzedniej jej akceptacji przez Fundację. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zezwolenia bez podania przyczyny.

3. Każda Sztabowa Puszka Stacjonarna, aby otrzymać zgodę na prowadzenie zbiórki do puszek kwestarskich 28. Finału WOŚP, zobowiązana jest uzupełnić formularz zgłoszeniowy wydany przez Sztab, zawierający: nazwę Puszki, adres lokalizacji Puszki, lokalizację puszki kwestarskiej w placówce, dane osoby odpowiedzialnej (zwanej dalej „Opiekunem”) (imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu komórkowego), a także zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016) wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Opiekunem może być jedynie osoba pełnoletnia.

4. Każda Sztabowa Puszka Stacjonarna zbiera pieniądze tylko do puszki kwestarskiej w lokalu, na który uzyskała zgodę na kwestę. Lokalem Sztabowej Puszki Stacjonarnej nie może być lokal prywatny o przeznaczeniu mieszkalnym.

5. Opiekun powinien zachować kopię zgody na utworzenie się Sztabu, od którego placówka uzyskała zgodę na kwestę.

6. Numer na puszce kwestarskiej powinien odpowiadać numerowi zezwolenia umieszczonemu przy tej puszce w miejscu zbiórki publicznej.

7. Kod kreskowy znajdujący się na zezwoleniu stanowi uwierzytelnienie otrzymania zgody na prowadzenie kwesty w formie Sztabowej Puszki Stacjonarnej i zawiera jej dane rejestracyjne.

8. Sztabowa Puszka Stacjonarna może zostać uruchomiona dopiero gdy zostanie zabezpieczona plombami (banderolami).

9. Opiekun powinien zadbać o nieuszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską oraz prawidłowe jej zabezpieczenie w miejscu kwesty. Puszka nie może pozostać bez opieki.

10. Opiekun zdaje zaplombowaną puszkę kwestarską do Sztabu, niezwłocznie po zakończeniu kwesty w dniu Finału. Miejsce, czas i zasady określa Sztab, który wydał zezwolenie i puszkę kwestarską.

11. Zawartość puszki kwestarskiej zostaje przeliczona w obecności Szefa Sztabu lub członka Komisji.

12. Opiekun Sztabowej Puszki Stacjonarnej otrzymuje dokument „rozliczenia – podziękowania” od Sztabu po zdaniu puszki kwestarskiej i przeliczeniu jej zawartości. Opiekun kwituje swoim podpisem wysokość kwoty zebranej przez Sztabową Puszkę Stacjonarną na zbiorczym zestawieniu Sztabowych Puszek Stacjonarnych. Dokument jest potwierdzeniem rozliczenia Sztabowej Puszki Stacjonarnej.

13. Rozliczenie – podziękowanie jest dowodem, że dana Sztabowa Puszka Stacjonarna prowadziła zbiórkę podczas Finału. Fundacja nie wystawia osobnych zaświadczeń.

14. W ciągu trwającej zbiórki dopuszczalna jest wymiana w Sztabie zapełnionej puszki kwestarskiej Sztabowej Puszki Stacjonarnej na nową pustą. Należy zadbać o to, by nowa puszka kwestarska została także opatrzona numerem zgodnym z zezwoleniem na prowadzenie kwesty i oklejona plombami (banderolami). Na dokumencie rozliczenia powinna znaleźć się suma ze wszystkich zdeponowanych puszek kwestarskich.

15. Sztabowa Puszka Stacjonarna całkowicie odpowiada za prowadzoną na swoim terenie zbiórkę.

16. Sztabowa Puszka Stacjonarna działa na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu.