Dołącz do nas – SZTABOWA PUSZKA STACJONARNA W TWOIM MIEJSCU PRACY/FIRMIE

Regulamin Sztabowej i Firmowej Puszki Stacjonarnej 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
1. Podczas Finału zbiórka publiczna do puszek kwestarskich w firmach lub na stoiskach sztabowych (zwanych dalej
„Puszką Stacjonarną”, „Sztabową Puszką Stacjonarną” lub „Firmową Puszką Stacjonarną”) może odbywać się w dniach
10.12.2023 r. – 28.01.2024 r.
2. W ramach procedury rejestracji Puszki Stacjonarnej dostępne są dwie metody:
• Rejestracja Sztabowej Puszki Stacjonarnej przez Sztab poprzez Formularz Zgłoszeniowy Puszki Stacjonarnej
(zwanego dalej „Formularzem”). Formularz dostępny jest do pobrania po zalogowaniu się do Bazy Szefa Sztabu
na stronie internetowej sztaby.wosp.org.pl
• Rejestracja Firmowej Puszki Stacjonarnej przez Opiekuna – poprzez założenie konta na stronie
iwolontariusz.wosp.org.pl, wybranie ścieżki „Chcę reprezentować firmę” i uzupełnienie Formularza
Elektronicznego (Zwanego dalej „Formularzem Elektronicznym”). Opiekun musi wybrać z listy Sztab, który będzie
prowadził nadzór nad prowadzoną kwestą (wyda niezbędne materiały oraz rozliczy zbiórkę) lub przez Sztab
poprzez Formularz Zgłoszeniowy Sztabowej/Firmowej Puszki Stacjonarnej.
3. Każda Puszka Stacjonarna, aby otrzymać zgodę na prowadzenie zbiórki do puszek kwestarskich 32. Finału WOŚP,
zobowiązana jest uzupełnić formularz zgłoszeniowy, zawierający: nazwę Puszki Stacjonarnej, adres lokalizacji Puszki
Stacjonarnej, lokalizację puszki kwestarskiej w placówce, dane osoby odpowiedzialnej (zwanej dalej „Opiekunem”) (imię,
nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu komórkowego), a także zgodnie z wymogami ustawy o ochronie
danych osobowych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016) wyrazić
pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Opiekunem może być jedynie osoba pełnoletnia.
4. Każda Puszka Stacjonarna zbiera pieniądze tylko do puszki kwestarskiej w lokalu, na który uzyskała zgodę na kwestę.
Lokalem Sztabowej lub Firmowej Puszki Stacjonarnej nie może być lokal prywatny o przeznaczeniu mieszkalnym.
5. Opiekun powinien zachować kopię zgody na utworzenie się Sztabu, od którego placówka uzyskała zgodę na kwestę.
6. Numer na puszce kwestarskiej powinien odpowiadać numerowi zezwolenia umieszczonemu przy tej puszce w miejscu
zbiórki publicznej.
7. Kod kreskowy znajdujący się na zezwoleniu stanowi uwierzytelnienie otrzymania zgody na prowadzenie kwesty w
formie Sztabowej lub Firmowej Puszki Stacjonarnej i zawiera jej dane rejestracyjne.
8. Sztabowa lub Firmowa Puszka Stacjonarna może zostać uruchomiona dopiero gdy zostanie zabezpieczona 4 plombami
(banderolami).
9. Opiekun powinien zadbać o nie uszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską oraz prawidłowe jej
zabezpieczenie w miejscu kwesty. Puszka nie może pozostać bez opieki.
10. Opiekun zdaje zaplombowaną puszkę kwestarską do Sztabu, niezwłocznie po zakończeniu kwesty w dniu Finału.
Miejsce, czas i zasady określa Sztab, który wydał zezwolenie i puszkę kwestarską.
11. Zawartość puszki kwestarskiej zostaje przeliczona w obecności Szefa Sztabu lub członka Komisji oraz opiekuna
Sztabowej lub Firmowej Puszki Stacjonarnej.
12. Opiekun Sztabowej lub Firmowej Puszki Stacjonarnej otrzymuje dokument „rozliczenia – podziękowania” (jest on
potwierdzeniem rozliczenia Sztabowej lub Firmowej Puszki Stacjonarnej) od Sztabu po zdaniu puszki kwestarskiej i
przeliczeniu jej zawartości. Opiekun kwituje swoim podpisem wysokość kwoty zebranej przez Sztabową lub Firmową
Puszkę Stacjonarną na zbiorczym zestawieniu Sztabowych i Firmowych Puszek Stacjonarnych, potwierdza zebraną kwotę
na swoim koncie w iwolontariusz.wosp.org.pl lub poprzez przesłany drogą elektroniczną link.
13. Rozliczenie – podziękowanie jest dowodem, że dana Sztabowa lub Firmowa Puszka Stacjonarna prowadziła zbiórkę
podczas Finału. Fundacja nie wystawia osobnych zaświadczeń.