KONKURS „Zabawa w słowa”

REGULAMIN KONKURSU

Ferie z OSiR-em 2021

pn. „Zabawa w słowa”

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie: pn. „Zabawa w słowa” w ramach Ferii z OSiR-em 2021 (zwanym dalej: „Konkursem”)

 2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie z siedzibą przy ul. Browarnej 63, 21-400 Łuków (zwanym dalej: „Organizatorem”).

 3. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

II. Uczestnicy konkursu:

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z łukowskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 2. W konkursie nie może brać udziału najbliższa rodzina pracowników Organizatora.

III. Zasady uczestnictwa:

 1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest ułożenie wiersza – rymowanki według poniższych zasad:

 • wykorzystanie w treści poniższych wyrazów: rekreacja, sport, ferie, zima, OSiR Łuków (lub pełna nazwa);

 • minimum 4 wersy,

 • wyłącznie w języku polskim,

 • tytuł

 1. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).

 2. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 wiersz lub rymowankę w formie zdjęcia.

 3. Organizator zastrzega sobie możliwość udostępnienia rymowanki lokalnym mediom.

 4. Polubienie i publiczne udostępnienie postu konkursowego opublikowanego w dniach 5 – 13 stycznia 2021 r. na profilu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie (www.facebook.com/osirlukow/).

IV. Nagrody:

 1. Komisja Organizatora spośród opublikowanych zdjęć spełniających warunki pkt. III; ustęp 1 wyłoni 5 zwycięzców którzy otrzymają nagrody.

 2. Nagrodą główną w konkursie jest ręcznik sportowy.

 3. Pozostałe nagrodzone miejsca otrzymają pakiet gadżetów z logo Organizatora w tym: kubek, torba, maseczka.

 4. Zachęcamy uczestników konkursu do kreatywności!

 5. Wyniki zostaną opublikowane w osobnym poście wraz z przesłanymi zdjęciami zwycięzców konkursu, do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 12:00 na profilu fanpage Organizatora (pod adresem: https://www.facebook.com/osirlukow), stronie internetowej OSiR oraz Instagram/osir_lukow.

 6. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

 7. Nagrody należy odebrać osobiście – Biuro OSiR, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

V. Odpowiedzialność:

 1. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

 2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku,

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

 1. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

VI. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych:

 1. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na:

przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu i wyłonieniem zwycięzców przez organizatora. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage organizator pod adresem: https://www.facebook.com/osirlukow/, www.osir-lukow.pl, instagram/osir_lukow oraz w informacjach przekazanych do lokalnych mediów o zwycięzcach konkursu (imię i nazwisko).

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane na portalu Facebook https://www.facebook.com/osirlukow/ w związku z uczestnictwem w konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu Facebook zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, z siedzibą w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.

 2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).