Rozpoczynamy zgłoszenia do Biegów 3-cio Majowych!

belka organizator

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMPREZY

pn.: 30 JUBILEUSZOWE ŁUKOWSKIE ULICZNE BIEGI 3-cio MAJOWE

POD PATRONATEM RADY I BURMISTRZA MIASTA ŁUKÓW

w ramach cyklu imprez „NASZ REGION – ŁUKÓW BIEGA”

Impreza organizowana jest w ramach zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie p.n. 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 8. Organizacja przedsięwzięć i imprez o zasięgu co najmniej wojewódzkim promujących województwo lubelskie poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych, w szczególności dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych/ seniorów.

1. CEL IMPREZY:

 1. uczczenie 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja;

 2. budowanie postaw patriotycznych;

 3. pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych;

 4. wzrost poczucia tożsamości narodowej;

 5. popularyzacja sportu, w tym: biegania oraz nordic walking wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

 6. promocja województwa lubelskiego poprzez aktywne sportowo-rekreacyjne formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów;

 7. promocja regionu lubelskiego w tym: Ziemi Łukowskiej, Miasta Łuków;

 8. propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców województwa lubelskiego.

2. ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21 – 400 Łuków, tel. 25 798 23 89, 515 137 778, e–mail: imprezy@osir.lukow.pl, www.osir.lukow.pl

3. WSPÓŁORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21 – 400 Łuków, e–mail: snr-lukow@wp.pl

4. TERMIN: 3 MAJA 2023 r.

5. OFICJALNE OTWARCIE BIEGÓW: 03.05.2023 r. godz. 11.30

6. MIEJSCE: Łuków, ulice miasta (trasy poszczególnych biegów – pkt. 13 regulaminu).

7. SEKRETARIAT BIEGÓW:

Urząd Miasta w Łukowie, Wydział Spraw Społecznych, ul. Zdanowskiego 15

Sekretariat czynny w dniu zawodów w godz.: 10.00 – 11.00

8. KATEGORIE, DYSTANSE, NAGRODY:

A) ZAWODNICY PO UKOŃCZONYM BIEGU OTRZYMAJĄ PAMIĄTKOWY MEDAL.

B) KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

Lp.

Start

godzina

Kategoria

Dystans

Nagrody

1.

ok. 11.45

Bieg „Smerfa”

Dziewczynki 2019 – 2018

150 m

Indywidualnie

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

2.

ok. 12.00

Bieg „Smerfa”

Chłopcy 2019 – 2018

150 m

Indywidualnie

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

3.

ok. 12.15

Bieg „Krasnala”

Dziewczynki 2017 – 2016

150 m

Indywidualnie

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

4.

ok. 12.30

Bieg „Krasnala”

Chłopcy 2017 – 2016

150 m

Indywidualnie

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

5.

ok. 12.45

Szkoły Podstawowe

Dziewczęta 2015 – 2014

300 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

6.

ok. 12.55

Szkoły Podstawowe

Chłopcy 2015 – 2014

300 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

7.

ok. 13.05

Szkoły Podstawowe

Dziewczęta 2013 – 2012

600 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

8.

ok. 13.15

 
OPEN Kobiety 2003 – 1993

4400 m

Indywidualnie: 1 m-ce puchar                     1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

9.

ok. 13.15

OPEN Kobiety 1992 – 1978

4400 m

Indywidualnie: 1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

10.

ok. 13.15

OPEN Kobiety 1977 i starsze

4400 m

Indywidualnie: 1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

11.

ok. 13.15

OPEN Mężczyźni 2003 – 1993

5500 m

Indywidualnie: 1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

12.

ok. 13.15

OPEN Mężczyźni 1992 – 1983

5500 m

Indywidualnie: 1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

13.

ok. 13.15

OPEN Mężczyźni 1982 – 1973

5500 m

Indywidualnie: 1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

14.

ok. 13.15

OPEN Mężczyźni 1972 – 1963

5500 m

Indywidualnie: 1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

15.

ok. 13.15

OPEN Mężczyźni 1962 i starsi

5500 m

Indywidualnie: 1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

16.

ok. 13.15

OPEN Kobiety Nordic Walking

3300 m

Indywidualnie: 1 m – ce puchar
1 – 3 m–ce dyplom, nagrody
*

17.

ok. 13.15

OPEN Mężczyźni Nordic Walking

3300 m

Indywidualnie: 1 m-ce puchar

1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

18.

ok. 13.15

Niepełnosprawni (Biegi)

1100 m

Indywidualnie: 1 – 3 m-ce dyplomy, nagrody*

19.

ok. 13.45

Szkoły Podstawowe
Chłopcy 2013 – 2012

800 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

20.

ok. 13.55

Szkoły Podstawowe

Dziewczęta 2011 – 2010

800 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

21.

ok. 14.05

Szkoły Podstawowe

Chłopcy 2011 – 2010

1100 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

22.

ok. 14.15

Szkoły Podstawowe

Dziewczęta 2009 – 2008**

1100 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

23.

ok. 14.25

Szkoły Podstawowe

Chłopcy 2009 – 2008***

1600 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

24.

ok. 14.35

Szkoły
Ponadpodstawowe

Dziewczęta 2008 – 2003**

1100 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

25.

ok. 14.45

Szkoły Ponadpodstawowe

Chłopcy 2008 – 2003***

1600 m

Indywidualnie:

1-3 m-ce dyplomy, nagrody*

* Nagrody uzależnione od środków pozyskanych od sponsorów

** W przypadku małej liczby zgłoszeń w kategorii: Szkoły Podstawowe Dziewczęta 2009 – 2008 oraz Szkoły Ponadpodstawowe Dziewczęta 2008 – 2003 biegi zostaną połączone.

*** W przypadku małej liczby zgłoszeń w kategorii: Szkoły Podstawowe Chłopcy 2009 – 2008 oraz Szkoły Ponadpodstawowe Chłopca 2008 – 2003 biegi zostaną połączone.

C) KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA:

Lp.

Klasyfikacja Zespołowa

Nagrody

1.

Szkoły Podstawowe

1-3 m-ce puchary, dyplomy

2.

Szkoły Ponadpodstawowe

1-3 m-ce puchary, dyplomy

9. PUNKTACJA:

Rywalizacja zespołowa – w rocznikach szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w kategorii dziewcząt i chłopców.

W kategoriach wiekowych szkół zespoły mogą liczyć do 15 osób.

a) 1 miejsce – 15 pkt. g) 16 – 20 miejsce – 5 pkt.
b) 2 miejsce – 13 pkt. h) 21– 25 miejsce – 4 pkt.
c) 3 miejsce – 11 pkt. i) 26 – 30 miejsce – 3 pkt.
d) 4 – 6 miejsce – 10 pkt. j) 31 – 40 miejsce – 2 pkt.
e) 7-10 miejsce – 8 pkt. k) 41 – 50 miejsce – 1 pkt.
f) 11-15 miejsce – 6 pkt.  

10. ZGŁOSZENIA:

 1. Limit uczestników w kategoriach przedszkolnych łącznie 200 osób w tym: Bieg Smerfa: dziewczynki – 50 osób; Bieg Smerfa: chłopcy – 50 osób; Bieg Krasnala: dziewczynki – 50 osób; Bieg Krasnala: chłopcy – 50 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.

 2. Limit uczestników we wszystkich kategoriach łącznie wynosi 900 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.

 3. Zawodnik ma obowiązek przybyć najpóźniej 15 min. przed startem swojej kategorii, gdyż start może odbyć się wcześniej!

 4. Zgłoszenia pisemne grup: przedszkolnych i szkolnych oraz zgłoszenia indywidualne (lista zgłoszeniowa, zaświadczenie lekarskie lub oświadczenia o braku przeciwwskazań), odbiór kart i numerów startowych do dnia 21.04.2023 r. do godz. 15:30 – (TERMIN ZGŁOSZEŃ OSTATECZNY).

 5. Zgłoszenia grup zespołu przedszkolnego i szkolnego winny być obowiązkowo potwierdzone przez Dyrektora placówki.

 6. Udział w biegu jest bezpłatny.

 7. Uczestnicy biegów zobowiązują się przed zawodami złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w tego typu zawodach.

 8. W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego zawodnicy pełnoletni podpisują oświadczenie
  o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
  Brak oświadczenia jest równoznaczny z wykreśleniem z listy startowej.

 9. W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej (nieposiadającej zaświadczenia lekarskiego), oświadczenie musi zostać podpisane przez opiekuna prawnego osobiście w biurze.

 10. Brak oświadczenia zawodnika niepełnoletniego lub zaświadczenia lekarskiego zawodnika jest równoznaczny z wykreśleniem z listy startowej.

 11. Zawodnicy z niepełnosprawnością w sekretariacie biegu muszą przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

 12. W kategorii nordic walking obowiązują przepisy Polskiej Federacji Nordic Walking.

 13. W kategorii biegi obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

11. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:

 1. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora.

 2. Bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym należy zachować ostrożność.

 3. Uczestnicy biegu na odcinkach o ograniczonym ruchu poruszać się będą prawą stroną jezdni, na odcinkach o zamkniętym ruchu całą szerokością jezdni, obowiązuje zakaz wbiegania na chodnik.

 4. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do wskazań i poleceń Policji, oznakowanych służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg posiadających identyfikatory.

12. POSTANOWIENIE KOŃCOWE:

 1. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 2. Warunkiem klasyfikacji każdego zawodnika jest posiadanie na mecie karty startowej.
  W przypadku zagubienia karty startowej zawodnik NIE BĘDZIE klasyfikowany.

 3. Na trasie biegu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, której Organizator zlecił zabezpieczenie medyczne biegu. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie w tym: jedna karetka medyczna poruszać się będzie za kolumną zawodników, druga karetka medyczna znajdować się będzie na starcie i mecie biegów. Numer telefonu do zabezpieczenia medycznego umieszczony jest na karcie startowej: 537 587 999, 609 033 398.

 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport karetką medyczną.

 5. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

 6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

 7. Ubezpieczenie NNW uczestnicy wykupują we własnym zakresie.

 8. Organizator zapewnia wodę do picia (w okolicach startu/mety).

 9. Organizator zapewnia szatnie do przebrania i depozyt.

 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.

 11. Dane osobowe uczestników „30 Jubileuszowych Łukowskich Ulicznych Biegów 3-cio Majowych pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków” będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby imprezy. Dane będą używane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane te zostaną trwale usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

 12. Zawodnik/opiekun prawny zawodnika zgadza się na podanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.

 13. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 14. Jakość nagród dla zwycięzców uzależniona będzie od pozyskanych środków sponsorskich.

 15. Ze względu na święto narodowe uczestnicy biegu proszeni są o założenie ubrań w kolorze białym lub czerwonym lub biało-czerwonym.

 16. W przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu na podstawie decyzji służb porządkowych, ratowniczych, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych, termin imprezy może ulec zmianie lub impreza może zostać odwołana.

 17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegów o czym poinformuje przed rozpoczęciem wydarzenia.

 18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych punktów regulaminu.

 19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 20. Sprawy sporne rozpatruje Organizator oraz Sędzia Główny.

13. TRASY 30 JUBILEUSZOWYCH ŁUKOWSKICH ULICZNYCH BIEGÓW 3-cio MAJOWYCH POD PATRONATEM RADY I BURMISTRZA MIASTA ŁUKÓW:

NR

BIEGU

KATEGORIA

DYSTANS

TRASA

I

Bieg Smerfa

Dziewczynki 2019 – 2018

150 m

START – Zdanowskiego od skrzyżowania z Wyszyńskiego – Zdanowskiego – do skrzyżowania ze Staropijarską – META

II

Bieg Smerfa

Chłopcy 2019 – 2018

150 m

START – Zdanowskiego od skrzyżowania z Wyszyńskiego
– Zdanowskiego – do skrzyżowania ze Staropijarską – META

III

Bieg Krasnala Dziewczynki 2017 – 2016

150 m

START – Zdanowskiego od skrzyżowania z Wyszyńskiego
– Zdanowskiego – do skrzyżowania ze Staropijarską – META

IV

Bieg Krasnala

Chłopcy 2017 – 2016

150 m

START – Zdanowskiego od skrzyżowania z Wyszyńskiego
– Zdanowskiego – do skrzyżowania ze Staropijarską – META

V

Szkoła Podstawowa

Dziewczęta 2015 – 2014

300 m

START – Kwiatkowskiego – Chopina – Staropijarska – Zdanowskiego – META

VI

Szkoła Podstawowa

Chłopcy 2015 – 2014

300 m

START – Kwiatkowskiego – Chopina – Staropijarska
– Zdanowskiego – META

VII

Szkoła Podstawowa

Dziewczęta 2013 – 2012

600 m

START – Kwiatkowskiego – Chopina – Staropijarska
– Zdanowskiego – META
x 2

VIII

OPEN Kobiety

4400 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska – Pl. Narutowicza – Kościelna – Dmocha – Międzyrzecka – Staropijarska
– Zdanowskiego – META
x 4

OPEN Mężczyźni

5500 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska – Pl. Narutowicza
– Kościelna – Dmocha – Międzyrzecka – Staropijarska
– Zdanowskiego – META
x 5

Nordic Walking
w tym: Kobiety, Mężczyźni

3300 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska – Pl. Narutowicza
– Kościelna – Dmocha – Międzyrzecka – Staropijarska
– Zdanowskiego – META
x 3

Niepełnosprawni
(Bieg)

1100 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska – Pl. Narutowicza
– Kościelna – Dmocha – Międzyrzecka – Staropijarska
– Zdanowskiego – META
x 1

IX

Szkoła Podstawowa

Chłopcy 2013 2012

800 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna – Nowopijarska
Międzyrzecka – Staropijarska – Zdanowskiego – META

X

Szkoła Podstawowa

Dziewczęta 2011 – 2010

800 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna – Nowopijarska
Międzyrzecka – Staropijarska – Zdanowskiego – META

XI

Szkoła Podstawowa

Chłopcy 2011 – 2010

1100 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna – Dmocha
Międzyrzecka
– Staropijarska – Zdanowskiego – META

XII

Szkoła Podstawowa

Dziewczęta 2009 – 2008**

1100 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna – Dmocha
Międzyrzecka
– Staropijarska – Zdanowskiego – META

XIII

Szkoła Podstawowa

Chłopcy 2009 – 2008***

1600 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna
– Nowopijarska
– Międzyrzecka – Staropijarska – Zdanowskiego – META
x 2

XIV

Szkoła Ponadpodstawowa

Dziewczęta 2008 -2003**

1100 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna – Dmocha –
Międzyrzecka
– Staropijarska – Zdanowskiego – META

XV

Szkoła Ponadpodstawowa

Chłopcy 2008 – 2003***

1600 m

START – Zdanowskiego – Staropijarska
– Pl. Narutowicza – Kościelna
– Nowopijarska
– Międzyrzecka – Staropijarska – Zdanowskiego – META
x 2

** W przypadku małej liczby zgłoszeń w kategorii: Szkoły Podstawowe Dziewczęta 2009 – 2008 oraz Szkoły Ponadpodstawowe Dziewczęta 2008 – 2003 biegi zostaną połączone.

*** W przypadku małej liczby zgłoszeń w kategorii: Szkoły Podstawowe Chłopcy 2009 – 2008 oraz Szkoły Ponadpodstawowe Chłopcy 2008 – 2003 biegi zostaną połączone.

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA

 

plakat biegi 3 majowe