piłka

SOKOLIK 2021 – ruszyły zapisy!

XXI Łukowski Turniej Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej

pamięci Grzegorza Kowalewskiego

w ramach Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej

Dzieci i Młodzieży „SOKOLIK 2021”

R e g u l a m i n

 

I. CEL:

  1. Wyłonienie najlepszych drużyn;

  2. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży;

  3. Propagowanie aktywnego wypoczynku;

  4. Umożliwienie sprawdzenia się w rywalizacji sportowej.

 1. ORGANIZATOR:

  1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, Łuków;

  2. Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, os. Unitów Podlaskich 17, Łuków;

  3. Zarząd Miejski TKKF Siedlce, ul. 3-go Maja 28, Siedlce

  4. Tygodnik Siedlecki, ul. Armii Krajowej 11, Siedlce

  5. Okręgowy Związek Piłki Nożnej, ul. 3-go Maja 28, Siedlce

 1. TERMIN I MIEJSCE:

  1. 1–15 czerwca 2021 r. – rozgrywki eliminacyjne rejonowe (Łukowskie), Boiska treningowe nad Krzną lub boisko „Orlik” SP Nr 4 w Łukowie;

  2. 18.06.2021 r. – Finał „Sokolik 2021”, główna płyta Stadionu Miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Siedlcach.

 2. UCZESTNICTWO:

  1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w czterech grupach:

  • I grupa – chłopcy ze szkół podstawowych z klas IV i młodsi

 • II grupa – chłopcy ze szkół podstawowych z klas V – VI

 • III grupa – chłopcy ze szkół podstawowych z klas VII – VIII

 • IV grupa – dziewczęta

  1. Drużyna składa się z 9 zawodników, w tym: 5 graczy w polu + bramkarz
   oraz 3 zawodników rezerwowych.

  2. Każda drużyna musi mieć pełnoletniego opiekuna – trenera, który jest odpowiedzialny za posiadanie zgody rodziców – opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych dziecka z zachowaniem przepisów RODO oraz że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział w zawodach (wzór oświadczenia Załącznik nr 1 do Regulaminu).

  3. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegania obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych związanych z COVID.

  4. Uczestnicy muszą posiadać ważne legitymacje szkolne
   oraz złożyć opiekunowi oświadczenia/zgody rodziców lub opiekunów prawnych

 1. ZASADY GRY:

A. Rozgrywki eliminacyjne łukowskie (rejonowe):

 • czas gry wynosi 2 x 10 min;

 • system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn;

 • gra bez spalonego;

 • zmiany hokejowe z wyjątkiem bramkarza;

 • zmiana bramkarza może nastąpić w przerwie w grze i musi być zgłoszona do sędziego

 • bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska;

 • zabroniona gra wślizgiem;

 • zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami;

 • mecze będą rozgrywane na „Orlikach” lub boiskach trawiastych. B. Finał „Sokolik 2021”:

  • do finałów awansują drużyny, które w rejonach w swoich grupach zajmą pierwsze miejsce;

  • w finale w każdej grupie wystąpi 6 drużyn, które drogą losowania zostaną podzielone na grupy, w grupach drużyny grają systemem „każdy z każdym”, a następnie zwycięzcy grup grają o I miejsce, a drugie drużyny z grup grają o III miejsce;

 • czas gry wynosi 2 x 10 min;

 • gra bez spalonego;

 • zmiany hokejowe z wyjątkiem bramkarza;

 • zmiana bramkarza może nastąpić w przerwie w grze i musi być zgłoszona do sędziego

 • bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska;

 • zabroniona gra wślizgiem;

  • zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami;

  • mecze będą rozgrywane na boiskach trawiastych.

 1. PUNKTACJA:

 • za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt.

 • o kolejności miejsc decyduje:

– większa liczba zdobytych punktów;

– wynik bezpośredniego spotkania;

– lepsza różnica bramek;

– większa liczba zdobytych bramek.

 1. ZGŁOSZENIA DRUŻYN:

Zgłoszenia drużyn do dnia 1 czerwca 2021 r. Biuro OSiR, ul. Browarna 63,
tel. 25 798 23 89, 25 798 38 71, 515 137 778.

 1. NAGRODY:

 1. Rozgrywki eliminacyjne łukowskie (rejonowe):

 • za zajęcie I miejsca drużyny otrzymują puchary;

    • za zajęcie I-III miejsca drużyny otrzymują dyplomy, nagrody;

 • król strzelców w danej grupie – statuetkę, dyplom, nagrodę;

 • wszyscy zawodnicy otrzymują medale.

B. Finał „Sokolik 2021”:

 • Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe;

 • 3 najlepsze drużyny z każdej kategorii wiekowej otrzymują medale.

 1. UWAGI KOŃCOWE:

  1. Organizator zapewnia przejazd autokarem zwycięskich drużyn na Finał „Sokolik 2021” do Siedlec.

  2. W trakcie rozgrywek obowiązkowa jest obecność opiekuna drużyny w przypadku braku opiekuna spotkanie zostanie uznane jako walkower dla drużyny przeciwnej.

  3. W przypadku wprowadzenia do gry zawodników nie zgłoszonych do składu drużyny, spotkanie zostanie uznane jako walkower dla drużyny przeciwnej.

  4. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste zawodników.

 1. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora będą wykorzystane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (
  4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Dane te zostaną trwale usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

 2. Uczestnik/ opiekun uczestnika zawodów zgadza się na podanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, płeć, klasę, miejscowość. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.

 3. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz.83 tj. z dn. 9 maja 2018 r., poz. 1191) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osób uczestniczących
  w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska: osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.

 4. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie,
  ul. Browarna 63.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Szczegółowe informacje:

Biuro OSiR, ul. Browarna 63,

tel. 25/ 798 23 89, 798 38 71, 515 137 778

e-mail: imprezy@osir.lukow.pl

 

 

OŚWIADCZENIE DLA ZAWODNIKA

OŚWIADCZENIE DL A OPIEKUNA DRUŻYNY

 

piłka