Turniej Koszykówki oraz Konkurs Rzutów

REGULAMIN
     1.  
 1. CEL:

 • Popularyzacja gry w koszykówkę wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Wyłonienie najlepszych koszykarzy.

 • Promowanie zdrowego, sportowego trybu życia.

 • Zagospodarowanie wakacyjnego czasu.

 • Promocja Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda” w Łukowie.

 1. ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków

 1. TERMIN I MIEJSCE:

  1. 09.07.2022 r. godz. 10.00

  2. Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”, ul. Wypoczynkowa 5, 21-400 Łuków

 2. KATEGORIE I UCZESTNICTWO:

  1. Kategorie:

I – Chłopcy do lat 16

II – Dziewczęta

III – OPEN

  1. Drużyna składa się z 4 zawodników tj. 3 zawodników na boisku i 1 zmiennik.

  2. W przypadku niepełnoletnich zawodników, drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna.

  3. Udział w turnieju jest bezpłatny.

  4. Osoby niepełnoletnie składają podpisane oświadczenie przez rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego regulaminu.

  5. Uczestnicy zawodów muszą posiadać ważne legitymacje szkolne i badania lekarskie.

  6. W przypadku braku ważnych badań lekarskich opiekunowie składają podpisane przez opiekunów prawnych zawodnika oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.

 1. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do 07.07.2022 r. (czwartek)

 1. ZASADY GRY:

gra toczy się na jeden kosz wg oficjalnych przepisów gry w koszykówkę 3×3 PZKosz z małymi modyfikacjami;

Najważniejsze przepisy:

 • Czas gry – 10 min lub mecz kończy się w momencie jeżeli jedna drużyna uzyska 15 pkt.

Czas gry będzie zatrzymywany w sytuacjach martwej piłki oraz podczas rzutów wolnych.

Jeśli po zakończeniu regularnego czasu gry wynik jest nierozstrzygnięty, zarządza się dogrywkę. Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 pkt w dogrywce, wygrywa mecz.

 • Każda drużyna składa się z nie więcej niż 4 uprawnionych do gry członków drużyny, (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik. Rezerwowy staje się zawodnikiem po tym jak jego partner z drużyny zejdzie z boiska. Obowiązują tzw. zmiany hokejowe przeprowadzane tylko za linią końcową boiska i tylko w sytuacji martwej piłki. Źle wykonana zmiana skutkuje faulem technicznym dla zmiennika.

 • Punkty są przyznawane drużynie atakującej, kiedy piłka wpadła do kosza w następujący sposób:

Kosz z rzutu wolnego zalicza się jako 1 pkt.

Kosz z rzutu z pola wewnątrz łuku (pole rzutów 1-pkt) zalicza się jako 1 pkt.

Kosz z rzutu z pola za łukiem (pole rzutów 2-pkt) zalicza się jako 2 pkt.

Posiadanie piłki, przyznane którejkolwiek z drużyn, następujące po każdej sytuacji martwej piłki rozpoczyna się/wznawiane jest wymianą piłki (pomiędzy zawodnikiem obrony oraz ataku) za łukiem na szczycie boiska. Zawodnik ataku wykonujący wymianę piłki musi być za łukiem (żadna z jego stóp nie może być wewnątrz łuku ani na linii łuku) na szczycie boiska (zwrócony twarzą do tablicy kosza). Zawodnik obrony, stojący twarzą do zawodnika ataku, musi przekazać piłkę lub podać kozłem do przeciwnika wykonując normalne koszykarskie podanie pozwalające zawodnikowi ataku wejść w posiadanie piłki.

 • Jeśli nastąpi sytuacja rzutu sędziowskiego, gra zostanie wznowiona wymianą piłki przez drużynę, która była ostatnią drużyną broniącą.

 • Obowiązuje przepis dotyczący wyjścia z piłką za łuk: uważa się, że zawodnik znajduje się za łukiem, jeśli żadna z jego stóp nie dotyka miejsca na boisku wewnątrz łuku ani samego łuku. Po każdym niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym (z wyjątkiem sytuacji, kiedy następuje posiadanie piłki): jeżeli zawodnik drużyny ataku zbiera piłkę, to może kontynuować grę w celu zdobycia punktów bez wyprowadzania piłki za łuk,

 • Jeżeli zawodnik drużyny obrony zbiera piłkę, musi ją wyprowadzić za łuk (poprzez wykozłowanie jej lub podanie). Jeżeli drużyna obrony przechwytuje lub blokuje piłkę, to musi wyprowadzić piłkę za łuk (poprzez wykozłowanie jej lub podanie). Kara: Jeżeli piłka opuszcza rękę(-ce) zawodnika wykonującego próbę rzutu do kosza z gry zanim została wyprowadzona za łuk, jest to błąd „braku wyjścia z piłką za łuk”, a ewentualny celny rzut z gry nie zostanie zaliczony. Gra zostanie wznowiona wymianą piłki przez drużynę przeciwną.

 • Nie ma przerw na żądanie.

 • Obowiązuje przepis 3 sekundy: zawodnik nie może pozostawać w obszarze ograniczonym dłużej niż 3 kolejne sekundy, podczas gdy jego drużyna posiada żywą piłkę i zegar czasu gry jest włączony.

 • Obowiązuje przepis 5 sekund: Zawodnik, który trzyma żywą piłkę na boisku, jest dokładnie kryty, kiedy aktywnie kryjący go przeciwnik, będący w legalnej pozycji obronnej, znajduje się w odległości nie większej niż jeden 1 m, musi podać, rzucić piłkę albo rozpocząć kozłowanie w ciągu 5 sekund.

 • Nie obowiązuje przepis 12 sekund, ale będzie on uruchamiany w sytuacji, gdy wynik będzie wyrównany, a drużyna będzie grała na zwłokę w końcówce meczu – wówczas sędzia ogłosi, że uruchamia przepis 12 s. Przepis: Gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry (np. brak próby zdobycia punktów) jest błędem.

 • Faul drużyny, to faul osobisty, techniczny, niesportowy lub dyskwalifikujący, popełniony przez zawodnika lub zmiennika. Drużyna podlega karze za faule drużyny, po tym jak popełniła 6 fauli drużyny. Faule drużyny 7, 8 i 9, karane są dwoma rzutami wolnymi. Dziesiąty faul drużyny i wszystkie kolejne faule drużyny karane są dwoma rzutami wolnymi i posiadaniem piłki.

 • Faul techniczny zalicza się do fauli drużyny. Przeciwnikom zostaje przyznany 1 rzut wolny. Grę wznawiamy w następujący sposób: rzut wolny należy niezwłocznie wykonać. Po rzucie wolnym, gra zostanie wznowiona wymianą piłki przez drużynę, która w momencie orzeczenia faula technicznego była w posiadaniu piłki lub miała do niej prawo w momencie zatrzymania gry.

 • Faul niesportowy, to faul osobisty związany z nadmiernym, ciężkim lub niebezpiecznym kontaktem zawodnika z przeciwnikiem. Trzymanie zawodnika posiadającego piłkę uznaje się za faul niesportowy. Kara: Faul niesportowy należy zapisać winnemu zawodnikowi. Pierwszy faul niesportowy zawodnika karany jest dwoma rzutami wolnymi, bez posiadania piłki. Jeżeli pierwszy faul niesportowy zawodnika zostaje popełniony na zawodniku będącym w akcji rzutowej i rzut jest celny, kosz zostaje zaliczony, a dodatkowo przyznaje się 2 rzuty wolne. Drugi faul niesportowy zawodnika karany jest dwoma rzutami wolnymi i posiadaniem piłki. Jeżeli drugi faul niesportowy zawodnika zostaje popełniony na zawodniku będącym w akcji rzutowej i rzut jest celny, kosz zostaje zaliczony, a dodatkowo przyznaje się 2 rzuty wolne i posiadanie piłki. Wszystkie faule niesportowe liczone są jako 2 faule przy obliczaniu fauli drużyny. Zawodnik podlega dyskwalifikacji do końca meczu, gdy zostaje ukarany dwoma faulami niesportowymi.

 • Faul dyskwalifikujący, to jakiekolwiek rażąco niesportowe zachowanie zawodników lub zmienników. Kara: Faul dyskwalifikujący zapisuje się winnemu. Gdy na podstawie odpowiedniego artykułu niniejszych przepisów winny zostaje zdyskwalifikowany, musi opuścić boisko. 2 rzuty wolne zostaną przyznane: dowolnemu przeciwnikowi, w sytuacji faula niezwiązanego z zetknięciem osobistym, zawodnikowi faulowanemu, w sytuacji faula związanego z zetknięciem osobistym, po czym gra zostanie wznowiona wymianą piłki. Wszystkie faule dyskwalifikujące zalicza się jako 2 faule przy obliczaniu fauli drużyny.

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sędziego zawodów.

W turnieju nie obowiązuje procedura protestu.

Klasyfikacja drużyn:

– za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 pkt, za przegrane 0 pkt;

– o kolejności miejsc decyduje:

– największa liczba zwycięstw,

– w przypadku takiej samej liczby zwycięstw w turnieju – wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami,

– liczba zdobytych punktów we wszystkich meczach turnieju.

 1. Konkurs rzutów:

Po zakończeniu turnieju ok. godz. 12.00 odbędą się 2 konkursy rzutowe: konkurs rzutów tzw. „osobistych” oraz konkurs rzutów za 3 punkty.

Do konkursów mogą się zgłaszać wszyscy chętni (zawodnicy, publiczność, itp.).

1. Konkurs rzutów osobistych – każdy zawodnik wykonuje 12 rzutów piłką z linii rzutów wolnych. W przypadku dogrywki (taka sama liczba celnych rzutów) uczestnicy dogrywki oddają po jednym dodatkowym rzucie wolnym. Obowiązuje zasada „nagłej śmierci”.

2. Konkurs rzutów za 3 pkt: każdy zawodnik wykonuje po 6 rzutów z trzech różnych pozycji: z jednej strony boiska, ze środka boiska i z drugiej strony boiska). W przypadku dogrywki (taka sama liczba celnych rzutów) uczestnicy dogrywki rzucają po jednym dodatkowym rzucie

ze środka boiska. Obowiązuje zasada „nagłej śmierci”.

 1. NAGRODY:

w turnieju – za zajęcie I-III miejsca: puchar, dyplom, nagroda niespodzianka

w konkursie rzutów – za zajęcie I-III miejsca nagrody niespodzianki

 1. UWAGI KOŃCOWE:

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy zawodników.

  2. W trakcie turnieju obowiązkowa jest obecność opiekuna drużyny, w przypadku braku opiekuna spotkanie zostanie uznane jako walkower dla drużyny przeciwnej.

  3. Dane osobowe uczestników Turnieju Koszykówki Ulicznej i Konkurs Rzutów w ramach „Wakacji z OSiR-em 2022” wykorzystywane wyłącznie na potrzeby organizacji w/w imprezy. Dane te będą używane zgodnie z „ustawą o ochronie danych osobowych”

z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. 2016 poz. 922).

  1. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

  2. W przypadku wprowadzenia do gry zawodników nie zgłoszonych do składu drużyny, spotkanie zostanie uznane jako walkower dla drużyny przeciwnej.

  3. Zgłoszenie do udziału w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku, a także na podanie danych osobowych, które zostaną wykorzystane w celu organizacji imprezy.

  4. Uczestnik/ opiekun zawodów zgadza się na podanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres zamieszkania. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.

  5. Organizator zastrzega dla siebie, a także na rzecz podmiotów z nim powiązanych

i współpracujących prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w formie wydrukowanej,

w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

  1. Jednocześnie przez rejestrację i udział w zawodach uczestnik/opiekun zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik/ opiekun oświadcza, że organizator z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej, niewyłącznej licencji

na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia uczestnika/ opiekuna o tym

(na wszystkich wskazanych powyżej w pkt. 8 i 9) w celu reklamy i promocji zawodów, względnie działalności organizatora.

  1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 

OŚWIADCZENIE DLA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA

 

turniej koszykówka