siatkówka

Turniej Piłki Siatkowej w ramach Ferii z OSiR-em 2022

REGULAMIN

§ 1. Organizacja i warunki uczestnictwa

 1. Organizator turnieju:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

 1. Cel turnieju:

– popularyzacja piłki siatkowej;

– aktywny wypoczynek w czasie ferii zimowych.

 1. Termin i miejsce:

22.02.2022 r. (wtorek) godz. 9.00

– Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łukowie

 1. Organizator turnieju:

– czuwa nad prawidłowym prowadzeniem turnieju;

– czuwa nad przestrzeganiem regulaminu;

– zajmuje się rozstrzyganiem spraw spornych i protestów.

 1. Decyzja organizatora dotycząca spraw spornych i protestów jest ostateczna.

 1. Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.

 1. Każda drużyna może zgłosić do turnieju minimalnie 6 zawodników oraz maksymalnie 12 zawodników, ze wskazaniem imiennym. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko
  do jednej drużyny.

 1. Zgłoszenia drużyn do dnia 18.02.2022 r. W przypadku niepełnoletnich zawodników zgłoszenia drużyn wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. W czasie trwania turnieju obowiązkowa jest obecność opiekuna drużyny.

 1. Obowiązkowe jest potwierdzenie udziału zespołu przez kapitana drużyny do godziny
  8:50 w dniu zawodów.

§ 2. Kategorie i system rozgrywek

 1. Kategorie i uczestnictwo:

I – dziewczęta: szkoły podstawowe

II – chłopcy: szkoły podstawowe

III – dziewczęta: szkoły ponadpodstawowe

IV – chłopcy: szkoły ponadpodstawowe

W przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie będą łączone.

 1. Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami Polskiej Ligi Siatkówki, do dwóch wygranych setów (trzeci set do 15 pkt.)

 1. Punktacja:

– mecz wygrany w stosunku 2:0 – 3 pkt.

– mecz wygrany w stosunku 2:1 – 2 pkt.

– mecz przegrany w stosunku 1:2 – 1 pkt.

– mecz przegrany w stosunku 0:2 – 0 pkt.

5. System rozgrywek będzie podany w dniu zawodów /w zależności od ilości drużyn.

6. W przypadku rozgrywek systemem „każdy z każdym” o kolejności miejsc w turnieju decyduje :

– łączna ilość zdobytych punktów;

– lepszy /wyższy/ stosunek setów zdobytych do setów straconych;

– lepszy /wyższy/ stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych;

– bezpośredni mecz.

7. Nagrody:

Za zajęcie I miejsca drużyna otrzymuje puchar, dyplom oraz nagrody niespodzianki.

Za zajęcie II, III miejsca drużyny otrzymują dyplomy, nagrody niespodzianki.

§ 3. Sprawy różne

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych
  przez zawodników podczas turnieju.

 2. Organizator nie odpowiada za skutki kradzieży w trakcie trwania turnieju.

 3. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

 4. Wymagane obuwie halowe na jasnej podeszwie.

 5. Kapitanowie zespołu mają obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju oraz zapoznać z nim zawodników swojego zespołu.

 6. W czasie trwania turnieju obowiązkowa jest obecność opiekuna drużyny w przypadku braku opiekuna spotkanie zostanie uznane jako walkower dla drużyny przeciwnej.

 7. W przypadku udziału w turnieju osób niepełnoletnich wymagane jest oświadczenie podpisane prze rodzica/opiekuna prawnego na udział w turnieju. Wymagane
  jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej.

Wzór oświadczenia dostępny w biurze OSiR w Łukowie, ul. Browarna 63 lub na stronie www.osir.lukow.pl. W przypadku niepełnoletnich zawodników zgłoszenia drużyn wyłącznie z pełnoletnim opiekunem.

OŚWIADCZENIE DLA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA

 1. Organizator turnieju zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

 2. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie,
  ul. Browarna 63. Dane osobowe uczestników Turnieju Piłki Siatkowej będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby organizacji w/w imprezy. Dane te będą używane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

Informacje szczegółowe:

Biuro OSiR ul. Browarna 63, tel. 25/ 798 23 89, 515 137 778, imprezy@osir.lukow.pl

 

siatkówka turniej