TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO w ramach „WAKACJI z OSiR – em 2020”

REGULAMIN

I. CEL:
◦ Wyłonienie najlepszych zawodników
◦ Popularyzacja gry w tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży;
◦ Sprawdzenie się w rywalizacji sportowej;
◦ Propagowanie aktywnego wypoczynku;

II. ORGANIZATOR:
◦ Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków
◦ Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ,,Nasz Region’’, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków

III. TERMIN I MIEJSCE:
◦ 25 lipca (sobota) 2020 r., godz. 9:00;
◦ Korty tenisowe nad Krzną, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków

IV. UCZESTNICTWO:
• Grupa I dziewczęta i chłopcy (rocznik 2009 i młodsi)
• Grupa II chłopcy – szkoły podstawowe (rocznik 2008 – 2005)
• Grupa III dziewczęta (rocznik 2008 i starsze)
• Grupa IV chłopcy (rocznik 2004 i starsi)

V. ZASADY GRY:
◦ system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zawodników;
◦ czas trwania meczu – do dwóch wygranych setów;
◦ do zwycięstwa w secie potrzeba 3 gemów;
◦ przy stanie 1:1 w setach o wyniku decyduje tie-break;
◦ zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZTZ z ułatwieniami.

VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do dnia 23 lipca 2020 r. (czwartek) do godz. 16:00, Biuro OSiR,
ul. Browarna 63.

VII. NAGRODY:
◦ Za zajęcie I miejsca- puchar, dyplom i nagroda niespodzianka.
◦ Za zajęcie II i III miejsca – dyplom i nagroda niespodzianka.

VIII. UWAGI KOŃCOWE:
◦ W przypadku zawodników niepełnoletnich w trakcie rozgrywek obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego zawodnika. W przypadku braku opiekuna mecz zostanie uznany jako walkower dla zawodnika przeciwnego.
◦ Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.
◦ Niepełnoletni uczestnicy zawodów muszą mieć ważne legitymacje szkolne i badania lekarskie.
◦ W przypadku braku ważnych badań lekarskich opiekunowie składają oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju swojego podopiecznego.
◦ Za rzeczy osobiste zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności.
◦ Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
◦ W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
◦ Organizator zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych punktów regulaminu przed rozpoczęciem turnieju.
◦ Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie,
ul. Browarna 63.
◦ Dane osobowe uczestników Turnieju Tenisa Ziemnego w ramach „Wakacji z Osir – em 2020” będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby organizacji w/w imprezy. Dane te będą używane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
• Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.
• Uczestnik/ opiekun zawodów zgadza się na podanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, wiek,telefon kontaktowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.

OŚWIADCZENIE