NIEBIESKI BIEG

V Niebieski Bieg „ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU” 2023

REGULAMIN

 1. CEL

  1. Promowanie wiedzy o autyzmie.

  2. Wpisanie się w kwietniowe międzynarodowe działania popularyzujące edukację w kwestii autyzmu.

  3. Promowanie biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej.

  4. Integrowanie mieszkańców miasta i okolic wokół zagadnienia autyzmu.

 1. ORGANIZATORZY:

  1. Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt”.

  2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie.

  3. Łukowski Ośrodek Kultury.

PRZY WSPÓŁPRACY

 1. Miasto Łuków.

 2. Starostwo Powiatowe w Łukowie.

 3. Master TV.

 4. Zespół Placówek w Łukowie.

 5. Stowarzyszenie “Jesteśmy sobie potrzebni”.

 6. Fundacja Cegiełkowo – Pasja i Pomoc.

 7. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe im. J. Korczaka.

 1. TERMIN I MIEJSCE

  1. 21.04 2023r. (piątek) Łuków; Park Miejski; godz. 10.00 – 12.00

  2. Program imprezy:

   • godz. 10.00 uroczyste rozpoczęcie

   • godz. 10.15 wspólna rozgrzewka

   • godz. 10.30 Niebieski Bieg

   • godz. 11.00 uroczyste wręczenie dyplomów

   • godz. 11.15 występy artystyczne

3. Sekretariat biegu – Park Miejski (przy amfiteatrze) od godz. 9.30

 1. ZGŁOSZENIA DO BIEGU

  1. Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt”; ul. Wyszyńskiego 41; 21-400 Łuków; tel. 601 659 000; 692 790 699; e-mail: stowarzyszenie.labirynt@wp.pl

  2. Zgłoszenia grupowe: nazwa placówki (szkoły, przedszkola), imię i nazwisko oraz kontakt do opiekuna grupy (telefon,   e-mail). Początkowo zgłaszamy tylko ilość uczestników, a listę i zgody opiekunów w dniu biegu.

  3. Zgłoszenia indywidualne: imię i nazwisko, miejscowość.

  4. Ostateczny termin zgłoszeń do dnia 19.04.2023 r.

  5. Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU

  1. W biegu mogą wziąć udział osoby, które chcą się zintegrować z osobami cierpiącymi na autyzm i ich rodzinami.

  1. Wymagane potwierdzenie udziału w biegu w dniu imprezy.

  2. Uczestnicy biegu, (najpóźniej 15 minut przed biegiem), składają w sekretariacie biegów zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w biegu.

  3. W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego zawodnicy pełnoletni podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu, natomiast w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie musi być podpisane przez opiekuna prawnego
   (wzór oświadczenia do pobrania w sekretariacie biegu).

  4. Bieg nie ma charakteru rywalizacji, lecz ma zwrócić uwagę na problem autyzmu.

  5. Warunkiem udziału w biegu jest niebieski element ubioru lub gadżet w kolorze niebieskim (balonik, chorągiewka, apaszka, kwiatek itp.).

 1. NAGRODY ZA UDZIAŁ

1. Każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzyma pamiątkowy medal.

2. Każda Placówka otrzyma Dyplom za udział w Niebieskim Biegu.

3. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu batonik i soczek.

4. Nagroda specjalna dla uczestnika lub grupy za najciekawszy niebieski element ubioru lub gadżet.

 1. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW NIEBIESKIEGO BIEGU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

  1. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora.

  2. Organizator zapewnia obecność służby medycznej – punkt medyczny na mecie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń i szkód jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu.

  1. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora będą wykorzystane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Organizator nie będzie ujawniał danych żadnym osobom trzecim.

  2. Administratorem danych jest Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt”, ul. Wyszyńskiego 41, 21-400 Łuków. Dane te zostaną usunięte na trwale ze wszystkich dokumentów w ciągu 48 godz. od zakończenia imprezy.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny.

  4. W przypadku niesprzyjającej aury impreza zostanie przeniesiona do Hali Sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Cieszkowizna 13 w Łukowie i będzie miała charakter rekreacyjny bez organizacji niebieskiego biegu.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników powstałe w trakcie trwania imprezy.

  6. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

niebieski bieg