Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej

Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej

Regulamin

I. CEL:
1. Wyłonienie najlepszych drużyn;
2. Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży;
3. Propagowanie aktywnego wypoczynku;
4. Umożliwienie sprawdzenia się w rywalizacji sportowej.
5. Organizacja czasu wolnego podczas wakacji.

II. ORGANIZATOR:
1. Burmistrz Miasta Łuków.
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie.
3. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nasz Region”.

III. TERMIN I MIEJSCE:
1. 7 sierpnia 2018 r.;
2. Boisko sportowe „Orlik” przy SP nr 4 w Łukowie

IV. UCZESTNICTWO:
1. Zgłoszenia do udziału w turnieju w kategoriach wiekowych:
a) Grupa I chłopcy 2008 – 2010
b) Grupa II chłopcy 2005 – 2007
c) Grupa III chłopcy 2002– 2004
d) Grupa IV dziewczęta 2002 – 2010
2. Drużyna składa się z 9 zawodników. W grze bierze udział 6 zawodników
(5 graczy w polu + bramkarz). Pozostali zawodnicy rezerwowi.
3. Drużyna obowiązkowo musi posiadać pełnoletniego opiekuna.

V. ZASADY GRY:
1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.
2. Czas trwania meczu – 2 x 10 minut. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany czasu trwania meczu, który uzależniony będzie od liczby zgłoszeń.
3. Zawodnicy mecze rozgrywają w obuwiu miękkim (trampki, tenisówki).
4. Gra bez spalonego.
5. Zmiany hokejowe z wyjątkiem bramkarza.
6. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska.
7. Zabroniona gra wślizgiem.
8. Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami.

VI. PUNKTACJA:
1. Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt.
2. O kolejności miejsc decyduje:
a) większa liczba zdobytych punktów,
b) wynik bezpośredniego spotkania,
c) lepsza różnica bramek,
d) większa liczba zdobytych bramek.

VII. ZGŁOSZENIA DRUŻYN:
Zgłoszenie drużyn do dnia 6 sierpnia 2018 roku do godziny 10:00 (poniedziałek), Biuro Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, tel. 25 798 23 89, 515 137 778.

VIII. NAGRODY:
1. za zajęcie I miejsca drużyny otrzymują puchar, dyplom oraz nagrodę niespodziankę;
2. za zajęcie II – III miejsca drużyny otrzymują dyplom i nagrodę niespodziankę;
3. król strzelców w danej kategorii otrzymuje dyplom i nagrodę niespodziankę.

IX. UWAGI KOŃCOWE:
1. W trakcie rozgrywek obowiązkowa jest obecność opiekuna drużyny w przypadku braku opiekuna spotkanie zostanie uznane jako walkower dla drużyny przeciwnej.
2. W przypadku wprowadzenia do gry zawodników nie zgłoszonych do składu drużyny, spotkanie zostanie uznanie jako walkower dla drużyny przeciwnej.
3. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.
4. Uczestnicy zawodów muszą posiadać ważne legitymacje szkolne i badania lekarskie.
5. W przypadku braku ważnych badań lekarskich opiekunowie składają podpisane przez rodziców zawodników oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste zawodników.
7. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
8. Dane osobowe uczestników Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej będą wykorzystywane wyłącznie
na potrzeby organizacji w/w imprezy. Dane te będą używane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane te zostaną usunięte
w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.
9. Zgłoszenie do udziału w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku, a także na podanie danych osobowych, które zostaną wykorzystane w celu organizacji imprezy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach

Szczegółowe informacje:
Biuro OSiR, ul. Browarna 63,
tel. 25/ 798 23 89, 515  137 778
e-mail: imprezy@osir.lukow.pl