bieg z pochodnią

XIII ŁUKOWSKI BIEG Z POCHODNIAMI w ramach obchodów „DNI ŁUKOWA 2022”

REGULAMIN

  1. CEL IMPREZY:

– upamiętnienie 789 rocznicy powstania miasta Łuków;

– upamiętnienie 619 rocznicy nadania praw magdeburskich;

– popularyzacja biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

– promowanie zdrowego, sportowego stylu życia.

  1. ORGANIZATORZY:

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

– Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne „Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

  1. MIEJSCE:

ulice miasta Łuków;

– START: Stadion Miejski „Orlęta” – ul Kaszubskiego – ul. Kryńskiego – ul. Sienkiewicza – ul. Rogalińskiego, Park Miejski – META.

  1. UCZESTNICTWO:

– dzieci, młodzież, dorośli.

  1. TERMIN:

– 27 maja 2022 r., godz. 21.00

  1. DYSTANS:

– ok. 1 km;

– bieg bez rywalizacji.

  1. ZGŁOSZENIA I ZAPISY:

– zapisy do udziału w biegu do dnia 27.05.2022 r. do godz. 16.00 w biurze OSiR lub od godz. 20.00 do godz. 20.50 przed biegiem w sekretariacie imprezy: Stadion Miejski „Orlęta” ul. Warszawska 15 ;

– udział w biegu jest bezpłatny.

OBOWIĄZUJĄ BADANIA LEKARSKIE LUB OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA.

– uczestnicy biegów przed zawodami zobowiązani są złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w tego typu zawodach;

– w przypadku braku zaświadczenia lekarskiego zawodnicy pełnoletni podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu w sekretariacie OSiR. Brak oświadczenia jest równoznaczny z wykreśleniem z listy startowej;

– w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej (nie posiadającej zaświadczenia lekarskiego), oświadczenie musi zostać podpisane przez opiekuna prawnego osobiście w OSiR lub w sekretariacie biegu (Stadion Miejski „Orlęta”). Brak oświadczenia jest równoznaczny z wykreśleniem z listy startowej;

– wzory oświadczeń dostępne poniżej.

  1. NAGRODY:

– wśród uczestników, którzy ukończyli bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe;

– ilość i jakość nagród uzależniona jest od środków pozyskanych od sponsorów.

  1. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:

– zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora;

uczestnicy biegu na odcinkach o ograniczonym ruchu poruszać się będą prawą stroną jezdni;

– wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowo-informacyjnych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg posiadających identyfikator.

  1. UWAGI:

– odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu;

– na trasie biegu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna;

– uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, personelowi medycznemu działającemu w imieniu organizatora wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce,;

– decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne;

– organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej;

– ubezpieczenie NW uczestnicy wykupują we własnym zakresie;

– organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy;

– zgłoszenie do udziału w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku, a także na podanie danych osobowych, które zostaną wykorzystane w celu organizacji imprezy;

– dane osobowe uczestników „XIII Łukowskiego Biegu z Pochodniami” będą używane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane te zostaną trwale usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy;

– uczestnik/opiekun zgadza się na podanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia, miejscowość. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach;

– administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63.

– biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;

– organizator zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych punktów regulaminu przed zawodami w tym opóźnienie startu oraz odwołanie imprezy;

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora;

– sprawy sporne rozpatruje Organizator.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DLA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA

KARTA ZGŁOSZENIOWA DLA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA

Szczegółowe informacje: Biuro OSiR w Łukowie, ul. Browarna 63,

tel. (25) 798 23 89, 798 38 71, 515 137 778

e-mail: imprezy@osir.lukow.pl

bieg z pochodnią