XIV ŁUKOWSKI BIEG Z POCHODNIAMI w ramach obchodów „DNI ŁUKOWA 2023”

R e g u l a m i n

 1. CEL IMPREZY:

 1. upamiętnienie 790 rocznicy powstania miasta Łuków;
 2. upamiętnienie 620 rocznicy nadania praw magdeburskich;
 3. popularyzacja biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 4. promowanie zdrowego, sportowego stylu życia.
 1. ORGANIZATORZY:

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków
 2. Stowarzyszenie „Łuków-Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.
 1. MIEJSCE:

 1. ulice miasta Łuków;
 2. START: Stadion Miejski „Orlęta – ul Kaszubskiego – ul. Kryńskiego – ul. Sienkiewicza – ul. Rogalińskiego, Park Miejski – META.

 1. UCZESTNICTWO:

 1. dzieci, młodzież, dorośli.
 1. TERMIN:

 1. 2 czerwca 2023 r., godz. 21.00
 1. DYSTANS:

 1. ok. 1 km;
 2. bieg bez rywalizacji.
 1. ZGŁOSZENIA I ZAPISY:

 1. zapisy do udziału w biegu do dnia 1.06.2023 r. do godz. 16.00 przez stronę internetową: —-> (KLIK) 

 2. udział w biegu jest bezpłatny.
 1. NAGRODY:

 1. wśród uczestników, którzy ukończyli bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe;
 2. ilość i jakość nagród uzależniona jest od środków pozyskanych od sponsorów.
 1. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:

 1. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora;

 2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania się po pasie jezdni wyznaczonym przez policję i służby porządkowe.

 3. Bieg jest zabezpieczany przez policję, służby porządkowe oraz karetkę medyczną. Służby te wyróżniają się umundurowaniem lub w przypadku służb porządkowych kamizelką ostrzegawczą oraz identyfikatorem.

 4. Osoby biorące udział w biegu zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom biegu.

 5. Uczestnicy biegu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.

 6. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń służb porządkowych mogą zostać usunięte z biegu lub przekazane policji.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Dane osobowe uczestników „XIV Łukowskiego Biegu z Pochodniami” będą używane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane te zostaną trwale usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

 2. Organizator utrwala przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy w przyszłych latach.

 3. Wizerunek osób uczestniczących w imprezie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych przez organizatora i sponsorów.

 1. INNE POSTANOWIENIA:

 1. Udział w biegu jest dobrowolny i bezpłatny.

 2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki

 3. Uczestnikom biegu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych i tym podobnych.

 4. Zabrania się udziału w biegu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.

 5. Podczas biegu zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

 6. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z biegu danej osoby. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

 7. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w biegu wyłącznie będąc pod opieką nauczyciela, wychowawcy, prawnego opiekuna i na ich wyłączną odpowiedzialność.

 8. Prawni opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy zgłaszający udział podopiecznego w biegu wyrażają zgodę na udział podopiecznego oraz że nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu i biorą za niego pełną odpowiedzialność podczas trwania biegu.

 9. Uczestnicy pełnoletni oświadczają, że nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu a ich uczestnictwo w w/w biegu odbywać się będzie na ich odpowiedzialność.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu.

 11. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po biegu.

 12. uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym: śmierci, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, personelowi medycznemu działającemu w imieniu organizatora wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce;

 13. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność, deklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.

 14. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.

 15. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z biegiem.

 16. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

 17. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian, w tym opóźnienie startu oraz odwołanie imprezy;

 18. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.

 19. Osoby uczestniczące w biegu będą mogły zapoznać się z regulaminem na stronie www.osir.lukow.pl, w biurze OSiR lub w sekretariacie imprezy – Stadion Miejski „Orlęta”, ul. Warszawska 15.

 20. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany, jako wytłumaczenie.

 21. Uczestnicząc w biegu, akceptuje się warunki niniejszego regulaminu.

Szczegółowe informacje: Biuro OSiR w Łukowie, ul. Browarna 63,

tel. /25/ 798 23 89, 798 38 71, 515 137 778

e-mail: imprezy@osir.lukow.pl; lukownaszregion@wp.pl