Przedłużamy zgłoszenia do 28 marca!

🏊‍♂️Zmiana terminu wydarzenia pn. XXVI Wiosenne Otwarte Mistrzostwa w Pływaniu pamięci A. Rogalińskiego
pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków
📆31.03.2023 r.
⏱ Start: godz. 9.30
📍 Pływalnia Kryta Delfinek w Łukowie, ul. Siedlecka 56a
⏳ zgłoszenia przedłużone do 28 marca 2023 r.
Zgłoszenia: http://www.livetiming.pl/…/574a5091-3df0-4e0f-b71a…

Miasto Łuków
MKS Delfinek

Komunikat organizacyjny

1. Cel imprezy:

– popularyzacja sportu;

– zachowanie w pamięci pokoleń postaci Andrzeja Rogalińskiego;

– propagowanie pływania wśród dzieci i młodzieży;

– wyłonienie najlepszych zawodników;

– propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu;

– promocja Miasta Łuków;

– propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców województwa lubelskiego;

– promocja regionu lubelskiego poprzez działalność sportowo – rekreacyjną.

2. Termin i miejsce zawodów:

28.03.2023 r.;

Pływalnia Kryta „Delfinek”, ul. Siedlecka 56 A, Łuków;

– długość basenu – 25 m;

– ilość torów – 6 torów;

– pomiar czasu – ręczny.

3. Organizator:

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków, tel. 25/ 798 23 89, 506 643 863 515 137 778, www.osir.lukow.pl, e-mail: imprezy@osir.lukow.pl

– Stowarzyszenie „Łuków-Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków, e–mail: lukownaszregion@wp.pl

Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek” – ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

4. Zasady uczestnictwa:

Każdy zawodnik ma prawo startu tylko w dwóch konkurencjach i jednej sztafecie.

A. W konkurencjach indywidualnych prawo startu mają zawodnicy klubów zrzeszonych w PZP i posiadający status AKTYWNY w systemie SEL oraz uczniowie szkół miasta Łuków w następujących kategoriach wiekowych:

KATEGORIA I – 2014 i młodsi (9 lat i młodsi)

KATEGORIA II – 2013 i 2012 (10 – 11 lat)

KATEGORIA III – 2011 i 2010 (12 – 13 lat)

KATEGORIA IV – 2009 i 2008 (14 lat -15 lat)

KATEGORIA V – 2007 i starsi (16 lat i starsi)

B. W konkurencjach sztafetowych biorą udział zespoły klubowe oraz reprezentacje szkół w następujących kategoriach wiekowych:

KATEGORIA I – 2014 i młodsi (9 lat i młodsi) – 4 x 25 m – MIX

KATEGORIA II – 2013 i 2011 (10 – 12 lat) – 6 x 25 m – MIX

KATEGORIA III – 2010 i 2009 (13 -14 lat) – 6 x 25 m – MIX

KATEGORIA IV – 2008 i starsi (15 lat i starsi) – 6 x 25 m – MIX

W konkurencjach sztafetowych kluby i szkoły klasyfikowane są oddzielnie.

5. Zgłoszenia:

Wyłącznie przez platformę SEL w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2023 r. (piątek). Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dołączenie w SEL zdjęcia lub skanu dokumentu potwierdzającego dokonania opłaty startowej. Opis przelewu powinien zawierać: nazwę klubu, ilość zgłoszonych zawodników i dopisek Łuków 2023. Brak wpłaty lub niezgodność zgłoszenia z kwotą na potwierdzeniu wpłaty skutkuje nieprzyjęciem zgłoszenia. Zgłoszenie przez SEL nie dotyczy szkół miasta Łuków, które zgłaszają się wypełniając zaproszenie w formacie Lenex File (plik lxf) umieszczony na stronie zawodów, www.livetiming.pl i wysyłając drogą mailową na adres l.pustula@vp.pl

6. Program zawodów:

Rozgrzewka – godz. 900; uroczyste otwarcie – godz. 930; pierwsze starty – godz. 945

1/2 50 m st. motylkowy K/M KATEGORIA I, II, III, IV, V
3/4 50 m st. grzbietowy K/M KATEGORIA I, II
5/6 100 m st. grzbietowy K/M KATEGORIA III, IV, V
7/8 50 m st. klasyczny K/M KATEGORIA I, II
9/10 100 m st. klasyczny K/M KATEGORIA III, IV, V
11/12 50 m st. dowolny K/M KATEGORIA I, II
13/14 100 m st. dowolny K/M KATEGORIA III, IV, V
15/16 100 m st. zmienny K/M KATEGORIA I, II, III, IV, V
17 4 x 25 m sztafety, st. dowolny, MIX KATEGORIA I
18 6 x 25 m sztafety, st. dowolny, MIX KATEGORIA II, III, IV

7. Zasady finansowania:

Koszty organizacyjne ponosi organizator, koszty uczestnictwa pokrywają kluby. Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 25 zł od każdego zgłoszonego zawodnika płatna przelewem na konto: Stowarzyszenie „Łuków – Nasz Region”: 51 9206 0009 7100 1456 2000 0010. Ostateczny termin wpłaty: 28.03.2023 r. (piątek) – potwierdzenie przelewu należy dołączyć do zgłoszenia w systemie SEL. Zawodnicy ze szkół miasta Łuków oraz wszystkie sztafety nie wnoszą opłaty startowej.

8. Nagrody:

– W konkurencjach indywidualnych w każdej kategorii wiekowej za: I-III miejsca – medale, dyplomy oraz nagrody niespodzianki.

– W konkurencjach sztafetowych w każdej kategorii wiekowej za: I-III miejsca – puchar i dyplom.

9. Sprawy różne:

– starty odbywać się będą na zakładkę;

– zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas;

– nie planuje się przeprowadzenia odprawy technicznej;

– zawody zostaną przeprowadzone bez udziału publiczności;

– do danej kategorii wiekowej sztafet klub może zgłosić tylko 1 drużynę;

– w czasie zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP oraz Regulamin Pływalni Krytej „Delfinek w Łukowie”;

– rozstawienia zawodników do poszczególnych serii konkurencji i indywidualnych na podstawie najlepszych czasów uzyskanych przez zgłaszanych zawodników w ciągu ostatnich 15 miesięcy;

– za stan zdrowia i aktualność badań zawodników odpowiadają trenerzy i opiekunowie;

– w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator;

– za zagubione rzeczy osobiste zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności;

– na niecce basenowej przebywają tylko zawodnicy i trenerzy;

– w przypadku nałożenia nowych obostrzeń związanych z pandemią, organizator ma prawo odwołać lub przeprowadzić zawody w innej formule;

– zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu;

– zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych Organizatora m.in. w mediach społecznościowych itp..

uczestnik zawodów zgadza się na podanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, przynależność do klubu lub szkoły. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.